Otvoren Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja “Rama”

Otvoren Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja “Rama”

Upravno vijeće Doma zdravlja “Rama” donijelo je Odluku kojom raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja “Rama”.

I / NAZIV POZICIJE

– Ravnatelj Doma zdravlja „Rama“

II / OPIS POZICIJE

U skladu sa odredbama članka 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), obavlja poslove definirane u članku 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“

III. / MANDAT

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja Doma zdravlja „Rama“, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

IV./ UVJETI ZA KANDIDATE

A) OPĆI UVJETI

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

B) POSEBNI UVJETI

Kandidat za poziciju ravnatelja Doma zdravlja „Rama“ pored uvjeta iz točke IV. A). ovog natječaja, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene člankom 66. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), kao i odredbom članka 24. Statuta Doma zdravlja „Rama“:

– VSS – završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutski-biokemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja. Ukoliko se u domu zdravlja pruža specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita sukladno članku 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službene novine Federacije BiH br 46/10 i 75/13) ravnatelj može biti i osoba sa specijalizacijom iz oblasti specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja

– da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci,

– da posjeduje znanje iz zdravstvenog menadžmenta

– da dostavi Program rada i razvoja Doma zdravlja „Rama“ za mandatni period

– da nije kazneno kažnjavan

V./ POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta iz točke IV. A) i B) ovog natječaja.

Dokazi o ispunjavanju općih uvijeta iz točke IV. A) su sljedeći:

– uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

– ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi o ispunjavanju posebnih uvijeta iz točke IV. B) su sljedeći:

– diploma medicinskog fakulteta, ili stomatološkog fakulteta odnosno farmaceutskog -biokemijskog fakultet i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

– potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina u struci

– dokaz o posjedovanju znanja iz zdravstvenog menadžmenta: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta

– urađen program rada i razvoja Doma zdravlja „Rama“

– uvjerenje o nekažnjavanju

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

VI./ ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijave kandidata sa dokazima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA „RAMA“

Splitska bb, 88 440 Prozor-Rama sa naznakom

„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja „Rama“

– ne otvarati.“

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

VII./ OBJAVLJIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, Dnevnom listu i web stranici Doma zdravlja „Rama“.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII./ OSTALE NAPOMENE

Nakon završene procedure izbora i imenovanja ravnatelja Doma zdravlja „Rama“, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni natječaj.

Osobni podaci o kandidatima javnog natječaja su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

U roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja, svi kandidati javnog natječaja će biti pismeno obaviješteni.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing