Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Tablica je nastala sistematizacijom podataka objavljenih u priređenom opširnom popisa Kliškog sandžaka iz 1550. i popisa timara mustahfiza tvrđava Kliškog sandžaka iste godine.[1] Popis timara spahija u prvoj, dopunjuje popis timara mustafhiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz iste godine u drugoj tablici.

 Priredio: Anto Ivić

Timari spahija Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami,                  pripadnici vojnog reda u tom selu stanovnici
muslimana kršćana
kuća neoženjenih baština kuća baština
ZEAMETI ZAIMA U LIVI KLIS          
zeamet vojvode Bešareta selo Štit (Šćit) 58 39 8 7 19
čair Dobro Polje u posjedu stanovnika sela Šćit          
čifluk Ivana, sina Vukotina u selu Šćit.       1  
TIMARI SPAHIJA U LIVI KLIS          
Nahija Livno            
Arnauta Hamze sela Ravnica 10 1 1 2 1
Nahija Rama            
timar Bosna Alije selo Duzi (Duge) 15 6 11 1 19
vojnuci       2  
čifluk Kurda, baština Radoja Vukčića u selu Duzi (Duge)       1  
čifluk Ivana i Šimuna, sinova Raljinih, baština Varkovića u selu Varvara.         1
čifluk Mustafe i Muruveta, njive Lisičje, Krnježnica i Kruja u selu Rebca.          
timar Bosnalu janičara Jusufa selo Dolnja Vas ( Donja Vast) 24 15 9 3 22
čifluk spahije Sinana, vojnučke zemlje u selu Dobriše (Dobroša)       1  
Iskendera, sina Alije Vilića selo Višnjani 21 2 2 3 6
vojnuci 2 1   2  
timar Šehsuvara selo Ljubunci 18 9 2 4 18
vojnuci 3     5 4
akindžije 1     1  
čifluk Muse, sina Ahmedova u selu Ljubunci 1        
Mezra Tuhobić, u posjedu sela Trebidnić, pripada Rami 2 1     3
Mehmeda, sina Rustemova selo Aksovići (Sovići) 30 3 5 19 15
timar Hamze selo Proslap 4 2   9 9
akindžije         1
selo Izgradje 15 6 1 3 14
timar Mustafe selo Podbor 3 2   9 4
martolosi   1   2  
vojnuci 2 3   1  
timar Husejna selo Orašica (Orašac) 9 8 3 8 9
čifluk Murada, sina Markova. njive i čairi: Podvinci, Zgočnica, Ravna Jahtovica, Unica i Galica, Sukaš Vrh i Stup       1  
čifluk Malbaše, kćeri Noge, baština Radonje u selu Orašica       1  
čifluk Muruveta, njive: Kutin, Nileš, Ripački Stup, Karlovina s Krstacem, Bladce i Podbezlje.       6  
timar Mustafe selo Jaklić (Jaklići) 2     8 7
martolosi 3     6  
čiflu Ilijasa, s. Jusufova; 1/3 baštine Borčina i dio njive Ludhan 1        
čifluk Hasana, s. Markova; baština u selu Jaklić i njiva Stup 1        
selo Šlimci (Šlimac)          
martolosi       1 1
vojnuci 5 5   5  
čifluk vojvode Murada Evrenosova, pripada Kupresu, mezra Jaklić          
čifluk Muruveta, Zemlje Osojnica koje se vežu za zemlje u selu Ribnica          
timar Bosna Nesuha čifluk Hamze, sina Cvitojeva u selima Seljani i Šinik na ispiasištu Pričin, čairi i ispasišta sela Seljani, Šinik i Lug
Selo Gornji Šinik, pripada Rami 14 8 4 8 9
njiva Kobilje, vinogradi: Dolac, Vijatac, Dragšin i Sovinor          
čifluk Hizira, s. Balabanova i Vojina, s. Radinova, baština Ivaniša, sina Radovčeva u selu Proslap 1     1  
čifluk Hasana, sina Alijina, baština Juraja, sina Petrova, u selu Proslap 1        
čifluk Mustafe, Hasana, Ferhada i Husejna, sinova Ilijasovih, ranije mezra Popovina       1  
Sulejmana, sina Čaprazlu Mehmeda selo Seljani 19 4   1  
njive: Čelanak, Gunjak, Vudoga, Jelica, Slinice, Međutloci, Vešište i suhi Gradac, u blizini Prozora.          
timar Sefera selo Aksovići (Sovići), dio sela Krajičić (vj. Kranjčići)          
timar Muse selo Gornji Šinik          
Nahija Neretva            
Mustafe, novog muslimana selo Ustirama, pripada Neretvi 35 8 4 22  
timar Isa Balije selo Slatina, pripada Neretvi 16 1   8  
vojnuci       1  
timar Hadži Mehmeda selo Ploča, pripada Rami       6 1
čifluk Husejna, sina Jurjeva i Alije Ivankova, zemlja u selu Aksovići          
čifluk Mustafe, Jusufa i Ibrahima, baština Hrvatinić u selu Kuti (Kute)     1    
timar Mustafe, sina Hamzina Kvaćine (Kovačići jugozapadno od Prozora?)       1  
dio čifluka Vesela Straža, Gornja Višnjica; dio čifluka Iskender-paše          
timar Širmerda selo Ripci, dio sela Doljani          
Nahija Uskoplje          
timar Mehmeda čifluk Stipana, sina Ivkova, u selu Proslap, njiva Luka i pusta šuma       1  
selo Dobriša (Dobroša) 3        
timar Ferhada selo Ustirama          

 

 

 

Timari posadnika tvrđava Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami,

 pripadnici vojnog reda u tom selu

stanovnici
muslimana kršćana
kuća neoženjenih baština kuća baština
Timari mustafhiza tvrđave Prozor          
timar Ferhada, dizdara tvrđave Prozor selo Skrobućani, pripada Rami 9 3 5   5
vojnuci         2
martolozi         1
selo Sopot, pripada Rami   1   2 2
martolosi         2
čifluk Matija i Jurja u selu Sopot, baština Birosalića? rajinskih sinova s martološkom zemljom u Sopotu, i vinogradom u selu Dušković?   1   4  
čifluk Grgura i Blaža, sinova Radivoja u selu Sopot, zemlje zvane Krčinci i Trebetin? Dol          
Emiršaha, ćehaje tvrđave Prozor i posadnika Hasana kasaba Prozor, džemat muslimana 34        
mesdžid Okomuš Mustafe u kasabi Prozor          
varoš Prozor, džemat raje, muslimana i nemuslimana 27 15   1 6
6 vrtova, 1 vinograd, obradivo zemljište u blizini tvrđave Prozor, ispasište, 2 njive: Dorinci? i gajevi oko brda Hojtan?          
timar mevlana Turguta, imama tvrđave Prozor čifluk mevlana Turguda, hatiba džamije u tvrđavi Prozor i zemlja na lokalitetu Podastranje i livade na jajlaku Štrbina          
crkva u blizini sela Kovačevo Polje, pripada Rami          
čifluk Džafera i umrlog mu brata Mehmeda, i Mustafinih sinova …, od davnina baština Pavela i (Tizovana?) u selu Ošljani 1 5      
čifluk Kasimovih sinova Hasana i Mustafe, i Hasanovih sinova Husejna i Nesuha, baština po imenu Dobretina 1        
čifluk Dobrešinih sinova Jurja, Marka, Šimuna i Martina, sa stavke Husejna i Kasima, imama tvrđave, baština Mihovila sina Vukića u Kovačevu Polju, raje u selu Jelovci.          
timar Hasana, sina Mustafe, posadnika selo Druženović (Družinovići), pripada Rami       2  
vojnuci   1   2  
čifluk Andrije, Bartola i Radina, sina Miloša, baština Radinčića, drugo ime Mravinčić (?)       2  
čifluk Jerolimovih sinova Jusufa i Alije, i Petrijevog sina Ismaila, baština u selima Šlimci i Druženović 2        
mevlana Turguta,fakiha (pravnika), hatiba džamije u tvrđavi Prozor, i Mustafe posadnika selo Kovačevo Polje, pripada Rami 20 10 6 3 9
njive: Dvorište, Kamenica i Crepljak, Stupna, Borkovina?, Višnjica, Podhrastje, Podrajinci, Ponikve?, Radoja?, Vita?, Kolovina?, 1 livada i 1 mllin. Njive          
Turhana, Hadžije?, sina Mehmedova i Ilijasa sina Mehmedova selo Pećina, pripada Rami 11 3 2 1 12
vojnuci i martolosi 1 2   3  
vinograd Visošinci? i napuštena zemlja Podklapac?, u vlasništvu Mustafe, sina sarača Alagoza          
čifluk Alije, sina Iskendera, ranije baština Benović? u selu Dobriše (Dobroša) 2        
dio sela Lapsunj, u selu Stomor, pripada Rami          
selo Lapsunj, martolosi     1    
timar Alija, sina Mehmeda, Mustafe i Hasana sina Mustafinog selo Varvara, pripada Rami 10 3 2 9 1
prihod od (ulovljene) ribe na rijeci Rami, od izvora do mosta Donja Kladica, nasuprot selu Kovačevo Polje          
čifluk Behrama i Mehmeda, sinova Balija, baštine Radivoja i Dragića u selu Gmić (Gmići)          
Timari mustafhiza tvrđave Susid          
Mustafe, ćehaje tvrđave Susid dio sela Trštan (Trišćani), pripada Rami          
Husejna buljubaše, i Hidra selo Trštan (Trišćani), pripada Rami 10 3 1 7 6
Umura tobdžije, i Abdurahmana selo Luka, pripada Rami 6 4 1 5 6
Durmuša i Jusufa selo Lug, pripada Rami 15 4 1   6
Timari mustafhiza tvrđave Akhisar          
Mahmuda, dizdara tvrđave Akhisar selo Kalenčić, pripada Rami 24 3 3 1 8
čifluk Mustafe i Murada, sinova Karagoza, Vukojeva baština u selu Kalenčić     1    
Mustafe, Hasana, Hidra i Balije selo Hlapović, pripada Neretvi 29 11     2
selo Istupštanica (Tošćanica), pripada Neretvi 11 5 2    
Omera, Osmana, Ferhada i Iskendera čifluk Hasana spahije i sinova Kara-hodže: Alije, Arslana, Tumuršaha i Balija, zemljište Oković/Ivković? u okolici tvrđave Prozor 4        
mevlana Muslihuddina, imama tvrđave Akhisar selo Kućani, pripada Neretvi 5       1
selo Stugir, pripada Neretvi (pored Kućana) 12   2   3
timar Alije i Bekira, sina Hamze selo Borovnica, pripada Rami 14 12   2 3
njiva Izgonac?, 3 vinograda: Gujanica, Okrugla i još 1          
čifluk Mal-baše, kćeri Gümüs-boga-e, baština Vučića u selu Borovnica         1
selo Doljani, pripada Neretvi 27 8 7 20 21
Timari mustafhiza tvrđave Gölhisar          
timar Gazije selo Varvara, martolosi – nije naveden broj          
Timari mustafhiza tvrđave Sokol          
timar Mustafe čifluk Hasana, Novaka, Mihovila i Dejaneša, pripada Rami, zemljišta u selu Gorica, baština Radojine, vinograd Orahovica i zemljište Duković?          
Timari mustafhiza tvrđave Sinj          
Mehmeda, Duraka i Alije selo Lapsunj, pripada Rami 5 3 3   11
selo Stomor, pripada Rami 11 3 2   6
Mehmeda, zapovj. buljuka, drugog Mehmeda i Osmana selo Crmšanica, pripada Rami 20 7 2   6
timar Alije, Duraka, Ramadana, Tanriverdija, Mustafe i Salke selo Runibuk (Rumboci), pripada Rami 15 7     8
martolosi 3 6   29 3
čifluk Grgurovih sinova Radiča i Martina, Mihovilovih sinova Ahmeda i Alije, Radakovih sinova Juraja i Martina, i Nesuha, novog muslimana, ranije Vukmirova baština u selu Runibuk (Rumboci)          
čifluk Pavka, sina Mihovila, baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk (Rumboci)          
baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk u ruci Fersada, sina Pavka     1    
čifluk Stipana, sina Grgura, njegova i Vukašinova baština          
Timari mustafhiza tvrđave Knin          
Alije, dizdara tvrđave Knin selo Krajinčić, pripada Rami (vj. Kranjčići) 37 10   3 10
čifluk Jusufa i Karagoza, sinova Jakuba, pripada Rami 1        
selo Eksević, pripada Rami, u timaru Sefera Spahije          
topdžije Oruča selo Ripci, pripada Rami 5 1   9 1
Habiba i Hasana selo Gorica, pripada Rami 12 8 1   6
Tur-Alije, imama Mustafe, Mustafe ajezidovog i Musa-e Alijinog selo Ričica, pripada Rami 23 5 2   7
selo Dolna Šibenik, pripada Rami 11 2 3   10
Vinogradi Poddubnica, Ravne i Strana, Ferhad-age dizdara tvrđave Prozor          
selo Uzdol, pripada Rami 3     11  
vojnuci 1 2   2 2
Ramadana, Mezida i Kurda Selo Skrabonos, pripada Neretvi 9 4 4   8
Timari mustafhiza tvrđave Nečven          
timar Hasana, sina Husejna, ćehaje utvrde selo Gmić, martolosi   2   5  
čifluk Mustafe, Sulejmana, Ejnehana, Balija, Bajazida, Isa i Balija, zemlja Ripje? koju su kupili u selu Uzdol 9        
timar Abdul-dželila selo Sel/j/ani, pripada Rami 7 2 1   4
timar Mustafe selo Lizoperci, pripada Neretvi 12 4 6 1 10
timar Kurda selo Ošljani, vojnuci 3 2   2  

[1] Fehim Dž SPAHO, Ahmed S. ALIČIĆ (prir.), nav. dj. 123.-126., 143.-145., 165.-175., 180.-206., 225.-227., 247.-249., 305.-311., 366.-367., 374.-375. Fazileta HAFIZOVIĆ (prir.), nav. dj., 77.-108., 117.-118, 133., 139.-141., 151.-152., 167.-169., 210., 226.-233., 322.-323., 373.-377., 391.-400., 479.-483., 489.-493., 501.-514., 552.-554., 570.- 579.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar