Dom zdravlja “Rama” traži fizioterapeuta u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

Dom zdravlja “Rama” traži fizioterapeuta u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

Temeljem članka 20a. stavak 1. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18),  članka 28. Statuta Doma zdravlja “Rama” i članka 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja “Rama”, ravnateljica Doma zdravlja “Rama” raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
Fizioterapeut u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci do povratka djelatnice s porodiljnog odsustva (do 31.01.2024. godine)
Opći uvjeti:
Da ima navršenih 18 godina života
Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Posebni uvjeti:
Završen prvi ciklus VSS fizioterapeutskog smjera
Položen stručni ispit
Radno iskustvo u struci najmanje 12 mjeseci
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta:
Dokaz o stručnoj spremi
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Licencu za samostalan rad
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prebivalištu
Potvrde o radnom iskustvu

Kandidati su dužni prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja „Rama“.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Dom zdravlja „Rama“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Dom zdravlja „Rama“ nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
Dom zdravlja „Rama“
Splitska bb
88 440 Prozor – Rama
(na koverti je potrebno navesti)
„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ______ ,
NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝
U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine FBiH, broj: 33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar