Traži se sudjelovanje županije u poticanje poljoprivrede i malog i srednjeg poduzetništva

Traži se sudjelovanje županije u poticanje poljoprivrede i malog i srednjeg poduzetništva

Općinsko vijeće Prozor – Rama na svojoj je sjednici dana 29.04.2015. usvojilo inicijativu Vijeća za konkurentnost  kojom se traži sudjelovanje Vlade HNŽ/K, odnosno županijskih Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Ministarstva gospodarstva, u poticanju poljoprivrede i malog i srednjeg poduzetništva.

Radi se o zajedničkoj inicijativi općina Konjic, Jablanica i Prozor – Rama, kreiranoj kroz suradnju ovih općina u projektima jačanja lokalnih  kapaciteta uz potporu GIZ – njemačkog društva za međunarodnu suradnju.

Inicijativa se poziva na stvarno stvarne ključne prepreke i probleme, kao i na važeće zakonske odredbe koje je donije Hercegovačko neretvanska Županija i kojim zakonima se obvezuje županijska Vlada na osiguranje potrebnih novčanih sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje i malog i srednjeg poduzetništva.

U inicijativi se kao jedan od uzroka problema u poljoprivrednoj proizvodnji  inicijativa definira izostanak provedbe članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, čijim odredbama je propisano „da se sredstva za novčane potpore osiguravaju u Proračunu HNŽ/K za svaku proračunsku godinu” te da je visina tih sredstava „od 1 do 6% iznosa planiranih poreznih prihoda u tekućoj godini u Proračunu HNŽ/K”.

Također, kao jedan od problema u malom i srednjem poduzetništvu inicijativa definira  izostanak provedbe članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta), čijim odredbama je propisano „da se sredstva za novčane potpore osiguravaju u Proračunu HNŽ/K za svaku kalendarsku godinu“ te da je visina tih sredstava „od 1 do 6% iznosa planiranih poreznih prihoda u tekućoj godini u Proračunu HNŽ/K”.
 
Inicijativu u ovom obliku podržalo je i Općinsko vijeće jablanica, a uskoro se očekuje i od Općinskog vijeća Konjic, nakon čega će ona biti službeno upućena u nadležna županijska tijela na realizaciju.

 

 
ZAJEDNIČKA INICIJATIVA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINA: KONJIC, JABLANICA I PROZOR – RAMA
 
 INICIJATIVA
 
POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI S RAZINE ŽUPANIJE/KANTONA
 
POTICAJ MALOM GOSPODARSTVU S RAZINE ŽUPANIJE/KANTONA
Identificirane ključne prepreke i problemi: – Smanjenje broja poljoprivrednih proizvođača
– Neisplativost bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom
– Poskupljenje poljoprivrednih proizvoda
– Smanjena mogućnost razvoja poljoprivrede
– Smanjenje zaposlenosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji
– Odlazak, posebno mlađe populacije iz ruralnih područja općina unutar HNŽ/K zbog nemogućnosti osiguranja egzistencije od bavljenja poljoprivredom,
– Smanjenje zaposlenosti u malom gospodarstvu
– Smanjenje konkurentnosti malog gospodarstva
– Smanjenje broja malih i srednjih poduzeća
– Smanjenje ulaganja u istraživanje i razvoj i tehnološko zaostajanje
– Nemogućnost podržavanja poduzetništva ciljnih grupa (poduzetništvo žena, poduzetništvo mladih, poduzetništvo invalidnih osoba)
-Velika nezaposlenost mladih i odlazak mladih obrazovanih ljudi iz zemlje
– Smanjenje broja tradicionalnih i starih zanata i obrta
-Otežani pristupi izvorima financiranja, posebno za poduzetnike početnike.
Mogući uzroci problema:

 
 
 
 
 

– Izostanak osiguranja novčanih potpora predviđenih člankom 2. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji donesenog od strane Skupštine HNŽ/K na sjednici održanoj 15.1.2013.god.
– Izostanak provedbe članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji, čijim odredbama je propisano „da se sredstva za novčane potpore osiguravaju u Proračunu HNŽ/K za svaku proračunsku godinu” te da je visina tih sredstava „od 1 do 6% iznosa planiranih poreznih prihoda u tekućoj godini u Proračunu HNŽ/K”.
 
– Izostanak osiguranja novčanih potpora predviđenih odredbama Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta) (''Sl. novine HNK'', broj 4/10, 1/13)
–  Izostanak provedbe članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta), čijim odredbama je propisano „da se sredstva za novčane potpore osiguravaju u Proračunu HNŽ/K za svaku kalendarsku godinu“ te da je visina tih sredstava „od 1 do 6% iznosa planiranih poreznih prihoda u tekućoj godini u Proračunu HNŽ/K”.
– Izostanak provedbe mjera za postizanje strateških ciljeva „konkurentnost“ i „zapošljavanje“ iz Programa razvoja malog gospodarstva HNŽ/K 2011.-2015. kojima se predviđa (su)financiranje iz Proračuna HNŽ/K.
– Izostanak implementacije godišnjih planova, kojima Vlada HNŽ/K  na prijedlog Ministarstva gospodarstva, utvrđuje prioritete poticaja sukladno raspoloživim sredstvima.
Moguća rješenja problema: – U skladu sa odredbama članka 4. stavak 3. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji Vlada HNŽ/K  će, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K usvojiti Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno- prerađivačkoj proizvodnji (Program potpora) te za proračunsku godinu 2015. I naredne godine, sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu županije, osigurati u Proračunu sredstva za poticaj poljoprivrede i raspisati javni poziv za dodjelu navedenih sredstava.
– U Programu potpore jasno treba naznačiti koja će se proizvodnja poticati za 2015. godinu i u kojem novčanom iznosu (biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, organska proizvodnja, kapitalno-investicijska ulaganja i ruralni razvoj, ostale vrste potpora) u skladu sa odredbama članaka 20., 21. i 22. Zakona  o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji.
 
– U skladu sa odredbama članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta) te u skladu sa mjerama iz Programa razvoja malog gospodarstva HNŽ/K 2011.-2015. kojima se predviđa (su)financiranje iz Proračuna HNŽ/K te u skladu sa raspoloživim sredstvima u Proračunu HNŽ/K za proračunsku godinu 2015i naredne godine, potrebno je osigurati u Proračunu sredstva za poticanje malog gospodarstva i raspisati javni poziv za dodjelu navedenih sredstava.
 
-Potrebno je naglasiti da se pro-aktivnim stavom Vlade HNŽ/K i ministarstava nadležnih za provedbu ovih inicijativa osiguravaju pretpostavke da se i donatori aktivni na području HNŽ/K  još aktivnije uključe u podršku pružanja tehničke pomoći na provedbi aktivnosti na realizaciji usvojenih zakonskih i strateških dokumenata. Implementacija strateških aktivnosti u praksi dovesti će do bolje koordinacije i vertikalne integracije implementacije strateških incijativa između raznih aktera (HNŽ/K, općina, vijeća za konkurentnost) i samim tim, putem dobre međusobne koordinacije, stvoriti će se podloga za uspješnu suradnju donatora sa svim spomenutim akterima i primjenu sistema tzv. „pametnih potpora” (smart subsidies)
Bitni akteri koji se moraju uključiti u rješavanje inicijative: – Vlada HNK/Županije
– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K
-Ministarstvo gospodarstva HNŽ/K
– Skupština HNŽ/K
-Vijeće za konkurentnost HNŽ/K
Očekivana uloga Vijeća za konkurentnost: – Sva tri Vijeća za konkurentnost (Općina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama) će podržati inicijativu koja je u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji te Zakona o poticanju razvitka malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta) te će uputiti inicijativu na usvajanje općinskim vijećima. Po usvajanju Inicijative od strane općinskih vijeća 3 općine, sva tri Vijeća za konkurentnost će se zajedničkim dopisom obratiti Vijeću za konkurentnost HNŽ/K, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K sa zajedničkom platformom da se u Proračunu za 2015. godinu osiguraju novčana sredstva za poticaj poljoprivrede i raspiše javni poziv u skladu sa Zakonom.
– Za ovu inicijativu Vijeća za konkurentnost mogu zatražiti i potporu
poljoprivrednih udruga i poljoprivrednih proizvođača u svojim općinama.
 
Očekivana uloga općinske uprave: -Uputiti zajednički dopis (sve tri općine) prema Vladi HNŽ/K,
-Pravovremeno organizirati sastanak sa ministrom u Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu gospodarstva gdje će se argumentirano inzistirati na dosljednoj provedbi odredbi Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji te Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva i zaštiti tradicionalnih djelatnosti (obrta).
Vremenski okvir u kojemu se problem može riješiti: – Do 10 mjeseci
 
 
 
Očekivani rezultat i mogući pozitivni efekti rješavanja problema:

 
 
 
 
 
 
 
 

– Razvoj poljoprivrede u raralnim područjima sve tri općine
– Povećanje zaposlenosti
– Opstanak postojećih poljoprivrednih proizvoda i razvoj novih
– Otvaranje novih kapaciteta
– Unapređenje komercijalne poljoprivredne i prehrambeno-prerađivačke proizvodnje
– Zaustavljanje negativnih trendova depopulacije
-Poboljšanje uvjeta za stvaranje novih i razvoj postojećih mikro, malih i srednjih poduzeća i obrta (MSP)
-Povećanje konkurentnosti (jačanje konkurentske sposobnosti) malog gospodarstva
– Smanjivanje dugoročne i strukturne nezaposlenosti
– Poboljšanje poslovnog okruženja
-Zaustavljanje negativnih trendova odlaska mladih obrazovanih ljudi iz zemlje
-Povećano ulaganje u istraživanje, razvoj i nove tehnologije
-Razvoj klasterskih inicijativa
-Lakši pristup izvorima financiranja, posebno za poduzetnike početnike
-Očuvanje tradicionalnih i starih zanata i obrta.
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar