BiH diže kredite za radove u Mostaru

BiH diže kredite za radove u Mostaru

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan pet milijuna eura. Taj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada. Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistačaprocjednih voda s deponije. Zajam je alociran na Federaciju, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grace razdoblja. Realizacija tog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići. Ministarstvo financija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.
Isto tako, usvojena je i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicione banke (EIB) (Koridor Vc, dionica Ovčari – Mostar sjever) u iznosu od 300 milijuna eura. Projekt podrazumijeva financiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru Vc, a izgradnja autoputa će biti podijeljena na dionice Ovčari — Mostar sjever i Mostar sjever — Mostar jug. Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a. Kredit će biti alociran na Federaciju (JP Autoceste FBiH), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grace razdoblja. Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o financiranju s osnovama za njegovo zaključivanje.
Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru. Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Europe vrijednom 12 milijuna eura, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine, trebali bi dobiti salu u kojoj mogu zadovoljiti svoje potrebe u oblasti kulture i sporta. Projekat će biti financiran iz različitih izvora financiranja. Opravdanost ovog projekta je višestruka, kako društvena i gospodarska, tako i zdravstvena kulturološka, obrazovna, promotivna kako za investitora tako i društvo i regiju u cjelini. Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt kreditnog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar