Federalni proračun za 2016. iznosi 2,6 milijardi

Federalni proračun za 2016. iznosi 2,6 milijardi

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, u iznosu od 2.598.862.123 (2,6 milijardi) konvertibilnih maraka. U odnosu na Nacrt, Prijedlog proračuna povećan je za 65 milijuna KM.

Planirani su prihodi od 65 milijuna KM koji bi bili realizirani prodajom privrednih društava u kojima Federacija BiH ima manjinski udio u strukturi vlasništva.

Novina je, u odnosu na Nacrt, i da je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

“Obzirom da je za 2016. godinu planirano donošenje Zakona o preuzimanju financiranja neizmirenih obveza za MIO za razdoblje od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planiran iznos od 50.000.000 KM. Prijedlogom proračuna planirano je i 1.000.000 KM na razdjelu Federalne uprave policije u svrhu jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. Predviđen je i poseban transfer u visini od 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona. Izražena je spremnost Vlade da, sukladno stupnju provedbe ovih zakona, Rebalansom proračuna osigura i dodatna sredstva za provedbu ovog seta zakona”, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH planiran je iznos od 10.000.000 KM na ime početka aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Osim ovih izmjena, Prijedlog proračuna uvažio je i pojedine zahtjeve proračunskih korisnika koji su se, većinom, odnosili na unutarnje prestrukturiranje planiranih sredstava u okviru njihovih razdjela.

“Planirani prihodi od poreza u 2016. godini iznose 1.440,6 milijuna KM i povećani su za oko 129,7 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu. Neporezni prihodi iznose 381,3 milijuna KM i također su povećani za oko 47,3 milijuna KM. Planirana su sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 712 milijuna KM, što predstavlja povećanje za 38 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu. Struktura rashodovne strane Proračuna predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2016. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine”, stoji u priopćenju.

U 2016. godini bi ukupni rashodi iznosili 1.517,7 milijuna KM i bili veći za oko 47,3 milijuna KM u odnosu na ovogodišnje. Za otplate dugova planirano je oko 977,1 milijuna KM, što je za oko 118,4 milijuna KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.

Među tekućim transferima drugim razinama vlasti i fondovima je i 50 milijuna KM namijenjeno financiranju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30,0 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu.

Također, Parlamentu FBiH su upućeni Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, konsolidirani rebalans Financijskog plana ovog zavoda za 2015. godinu, te Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu.

I.J. / Dnevnik.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar