Hercegovačko-neretvanska županija se zadužuje zbog bolnica

Hercegovačko-neretvanska županija se zadužuje zbog bolnica

Druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije održana je četvrtak u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata. Zastupnici su usvojili Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000,00 KM.

U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 milijuna KM na ime dodatne podrške zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. U Izmjenama i dopunama Budžeta HNŽ također je planirano dodatnih 3 milijuna KM na ime podrške domovima zdravlja u HNŽ. Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije.

Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu ovlastima koja su im data u rukovođenju Upravom policije MUP-a HNŽ, zakonskim i podzakonskim propisima i to policijskom komesaru čin ”glavnog generalnog inspektora policije”, a zamjeniku policijskog komesara čin ”generalnog inspektora policije”.

Skupština je dala suglasnost na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32% vi5e u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I). Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve.

Skupština HNŽ je razmatrala i prihvatila Nacrt Proračuna HNŽ za 2022. godinu u iznosu oko 318 milijuna KM, što je za oko 3 milijuna KM više od Izmjena i dopuna Budžeta HNŽ za 2022.

Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNK, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022. Prihvaćen je Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu. Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju HNŽ u 2022. godini za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNŽ zadužuje ZZO HNK da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registriranim zdravstvenim ustanovama sa područja HNŽ.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar