Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju projekata

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju projekata

OPĆINA PROZOR-RAMA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRAcIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Općina Prozor-Rama i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima navedenim u dokumentu Strategija razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2011.-2020. godine (Odlukom Općinskog vijeća iz 2021. godine utvrđeno je da se mjere, projekti i programi iz ove Strategije primjenjuju do usvajanja nove Strategije razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2021.-2027.), iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Mladi
  1. Afirmacija omladinskog aktivizma;
  2. Projekti koji rade na unapređenju znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
  3. Projekti koji potiču stjecanje znanja i vještina neformalnim obrazovanjem za djecu i mlade;
 2. Sport
  1. Afirmacija sporta kod djece i mladih;
  2. Unapređenje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
 3. Socijalna politika
  1. Ljudska prava i ravnopravnost spolova;
  2. Socijalna inkluzija, poboljšanje kvaliteta života i zaštita mentalnog zdravlja lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica;
  3. Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta;
 4. Kultura
  1. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
 5. Zaštita okoliša i ruralni razvoj
  1. Jačanje svijesti kroz edukaciju stanovništva o važnosti zaštite okoliša;
  2. Jačanje javne svijesti o važnosti sortiranja otpada;
  3. Projekti koji pomažu zaštiti životne sredine i jačanju građanskog volonterizma;
  4. Projekti koji potiču  unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa posebnim akcentom na poljoprivredu;
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM. Općina Prozor-Rama i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do deset (10) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu svibanj 2022. – veljača 2023. godine.
Pravo učešća
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
Preuzimanje dokumentacije

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici općine: www.prozor-rama.org.Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Prozor-Rama također se može preuzeti od 8.3. do 5.4.2022. godine, sa službene web stranice Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org) ili osobno preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tijekom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji će se održati 11.3.2022. godine.

Informativne sesije
 • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u sklopu javnog poziva u razdoblju od 14-15.3.2022. u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Općine Prozor-Rame do 11.3.2022. godine i primaju se na email adresu: [email protected]
 • Informativni sastanak „Otvoreni dan“ sa zainteresiranim organizacijama će biti održan 11.3.2022. godine od 10,00 do 11,00 sati u  prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran 22.3.2022. godine u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. Dodatni sastanci koje organizira mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 1.4.2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
Predaja aplikacija
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:
Općina Prozor-Rama
Šalter br. 4
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Općina Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina
Rok za predaju aplikacija je 5.4.2022. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije službenog isteka roka.Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.prozor-rama.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Prozor-Rama, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

Priloženi dokumenti:

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar