Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima braniteljske populacije za 2019. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima braniteljske populacije za 2019. godinu

Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2019. godinu, usvojenog na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.02.2019. godine, broj V.187/2019, Odluke Upravnog odbora o raspodjeli sredstava za 2019. godinu, od 29.03.2019. godine broj:05-14-176/19, člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 16.04.2019.godine broj:05-14-193/19, u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog oglasa od16.04.2019.godine broj:05-14-194/19, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima braniteljske populacije za 2019. godinu

 

I

Predmet Javnog poziva je pružanje pomoći na kreditnoj osnovi u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije. Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2019. godinu, usvojenog na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.02.2019. godine, broj V.187/2019, Odluke Upravnog odbora o raspodjeli sredstava za 2019. godinu, od 29.03.2019. godine, broj:05-14-176/19, člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 16.04.2019.godine broj:05-14-194/19, sukladno sa Odlukom o raspisivanju javnog poziva od 16.04.2019.godine broj:05-14-193/19, ,objavljuje Javni poziv za dodjelu kredita za stambenu izgradnju u iznosu od 2.000.000,00 KM.

II

Pravo sudjelovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju braniteljskoj populaciji, kao i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supruga i djeca), sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva Statuta Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija). Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene

a) – opravku i sanaciju obiteljskog stambenog objekta, – opravku i sanaciju stambene jedinice u vlasništvu ili iznajmljenom stambenoj jedinici.

b) – izgradnju novih obiteljskih stambenih objekata i stanova (nadziđivanje, nadograda postojećih stambenih jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.), – kupovina stambenog objekta ili stana. Po donošenju odluke najmanje svaka tri mjeseca (kvartalno) vrši se doznaka sredstava pojedincima do iznosa raspoloživih sredstava od ukupno predviđenih sredstva Financijskog plana.

III

Tražitelj kredita je kreditno sposoban ukoliko jednom trećinom svog mjesečnog primanja ili solidarno sa sudužnikom može podmiriti mjesečni anuitet.

Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke II pod a. može se dodijeliti u iznosu do 12.000,00 KM na maksimalni period otplate do 10. godina uz godišnju kamatu od 2,99% i troškove bankarskih usluga. b) Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke II pod b. može se dodijeliti u iznosu do 20.000,00 KM na maksimalni period otplate do 15. godina, uz godišnju kamatu od 1,99% i troškove bankarskih usluga.

Odobravanje sredstava iz točke I ovog poziva vršiti će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

IV

Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projekta aplikanata su:

1. da je lice/osoba pripadnik braniteljske populacije;

2. da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine;

3. da nema riješeno stambeno pitanje ili je u aktivnostima na poboljšanju uvjeta stanovanja u već postojećoj stambenoj jedinici.

Lice/osoba sa neriješenim stambenim pitanjem smatra se: – osoba koja osobno ili član uže obitelji, nema stambenu jedinicu na području Bosne i Herceogovine, – osoba čija je stambena jedinica djelimično ili potpuno uništena, – osoba čija stambena jedinica ne ispunjava arhitektonsko-građevinske norme za normalo stanovanje i boravak članova obitelji, – osoba koja je u aktivnostima poboljšanja uslova stanovanja u već postojećoj stambenoj jedinici. Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinaciranje projekta aplikanata su:

  1. Uvjerenje o pripadnosti braniteljskoj populaciji, – uvjerenje nadležne Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva pripadnosti Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995. godine.

– uvjerenje nadležne Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva HVIDR-a

–  uvjerenje nadležne Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva člana obitelj poginulog branitelja;

– uvjerenje da je nosilac ratnih odličja, izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutarnjihposlova;

  1. Ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva (potvrda primanja od poslodavca, ček od mirovine, primanja po osnovu BIZ-a);
  2. Dokaz o ukupnim primanjima sudužnika u koliko je potreban;
  3. Kućna lista, -broj članova uže obitelji aplikanta; 5. Eventualno potrebna druga dokumentacija na zahtjev Fondacije.

V

Prilikom apliciranja na Javni poziv potrebito je dostaviti slijedeću osnovnu dokumentaciju u zavisnosti od statusa aplikanta:a) Adekvatno popunjen aplikacijski formular (zahtjev za odobravanje kredita i Izjava- koji su sastavni dio aplikacijskog formulara);

b) Uvjerenje o pripadnosti braniteljskoj populaciji, -uvjerenje nadležne Službe za branilačko-invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva HVIDR-a – uvjerenje nadležne Službe za branilačko-invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva člana obitelj poginulog branitelja; — uvjerenje da je nosilac ratnih odličja, izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutarnjihposlova;

c) Dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva (potvrda primanja od poslodavca, ček od mirovine, primanja po osnovu BIZ-a);

d) Dokaz o ukupnim primanjima sudužnika u koliko je potreban;

e) Uvjerenje o prebivalištu (CIPS-ova prijava prebivališta);

f) Kućna lista;

g) Izjava ovjerena u nadležnom općinskom organa da nema rješeno stambeno pitanje ili je u aktivnosima na poboljšanju uslova stanovanja u postojećoj stambenoj jedinici;

h) Eventualno potrebita druga dokumentacija na zahtjev Fondacije/Komisije/.

 

Podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti osnovnu dokumentaciju, priložiti original ili kod nadležnog općinskog organa ovjeren prepis dokumenata.

VI

Uzimajući u obzir svu dostavljenu dokumentaciju, Stručna služba Fondacija najprije cijeni administrativnu usklađenost prijave, tako što vrši pregled prijava i provjeru da li dostavljena dokumentacija koja je Javnim pozivom tražena. Nakon što utvrdi kompletnost prijave prelazi na primjenu kriterija iz točke IV i V ovog poziva te boduje i vrednuje prijavu ponaosob. Nakon toga predlaže Upravnom odboru Fondacije iznos kreditnih sredstava za sufinansiranje projekta. Prijedlog Stručne službe Fondacije se upućuje na razmatranje Upravnom odboru, koji o tome donosi odluku. Nezadovoljni kandidati mogu istaći svoj prigovor Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti da im sredstva nisu odobrena, a prigovor mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima.

VII

Subjekti kojima su odobrena sredstva po ovom pozivu dužna su sredstva utrošiti u skladu sa navedenim u točki II.

VIII

Prijave na Javni poziv sa potrebitom odgovarajućim dokumentima navedenom u točci V dostavljaju se isključivo osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 71000 Sarajevo. Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Ukoliko u datom roku ne zaprimi dovoljan broj zahtjeva, Fondacija zadržava pravo da zaprima aplikacije sve dok ima raspoloživih novčanih sredstava za ove namjene. Prijave na javni poziv podnose se na jedinstvenom obrascu/aplikacijski formular. Isti se može dobiti u prostorijama Fondacije, udruženjima, udrugama koje okupljaju braniteljsku populaciju i na web stranici Fondacije www.fbp.ba Zahtjevi koji nisu kompletirani sa traženim dokumentima iz točke IV i V ovog poziva, mogu se dopuniti i kompletirati u razumnom roku, a do tada se neće uzimati u razmatranje, Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900,

 

 

Broj: 05-14-195/19

P r e d s j e d n i k UO

Prof. dr. Salih Kulenović

Sarajevo, 16.04.2019.godine

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar