Krediti u vrijeme pandemije: Na koji način banke mogu olakšati izmirenje obaveza

Krediti u vrijeme pandemije: Na koji način banke mogu olakšati izmirenje obaveza

Agencija za bankarstvo FBiH kao odgovor na trenutnu izvanrednu situaciju u Federaciji BiH, usvojila odluku privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa, kao i onu koja se odnosu na leasing društva.

Odlukama Agencije, kao privremenim mjerama, propisuju se vrste posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih pojavom koronavirusa na finansijski sistem, građane i privredu u
Federaciji BiH.

U dosadašnjim istupima korištena formulacija “da banke, MKO i lizing društva mogu odobriti posebne mjere klijentima….” iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koji se primjenjuju u zavisnosti od procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnost.

Te mjere mogu biti:

– moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza,

– uvođenje “grace” perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita
koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,

– produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

– produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i
revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže
6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji
je bio neiskorišten na dan modifikacije,

– odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih
trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

– druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju
olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja
klijenta.

Posebno ističu da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza zbog negativnog utjecaja
izazvanog pandemijom koronavirusa

/Izvor: Klix.ba/
Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing