• NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama

NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog  plana općine Prozor-Rama održat će se 17. 11. 2021. godine u kinodvorani Doma kulture u Prozoru s početkom u 12 sati.

Na javnu raspravu o prostornom planu pozvana su sve fizičke i pravne osobe koje će moći postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade plana te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt plana koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

Nositelj pripreme za izradu Plana je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor-Rama.

Nacrt Prostornog plana,  odnosi se na potrebu za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata

Prethodno su Grafički dijelovi Nacrta: Izmjene i dopune  Prostornog  plana općine Prozor-Rama bili izloženi na javni uvid u zgradi Hidroelektrane u Prozoru, Ulica kralja Tomislava bb i službenoj stranici Općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org u vremenskom periodu od 12. 10. 2021. do 15. 11. 2021. godine.

Sve fizičke i pravne osobe svoje su prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Plana mogla dostaviti do same javne rasprave
“Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nositelja pripreme plana i dostavljeni nositelju izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti  sa zakonom i tehničkim normativima za izradu i dopunu Prostornog plana”, kazali su iz Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar