• Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 22. sjednicu

Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održala se danas, 25. listopada 2022. godine, u zgradi Općine Prozor-Rama (vijećnica) prema predloženom i usvojenom Dnevnom redu. 

Nakon utvrđivanja zapisnika s prethodne 21. redovne sjednice, pred vijeće je stavljana Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ceste M-16.2. Javni interes se utvrđivao za rekonstrukciju raskrsnice na dionici Prozor-Jablanica i lokalne ceste za naselje Duge. Vijeće je Odluku usvojilo sa 16 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o utvrđivanju troškova dopunskog premjera u postupku rješavanja prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u katastarskim općinama na teritoriju općine Prozor – Rama.

Pred vijeće je stavljen i Nacrt Odluke o javnom vodovodnom i kanalizacijskom sustavu na području općine Prozor – Rama. Ovom odlukom propisuju se uvjeti kod odvodnje komunalnih otpadnih voda i snabdijevanja korisnika vodom za piće, načinu isporuke, korištenja, održavanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, komunalnih objekata uređaja i opreme na području općine Prozor/Rama.

Upravljanje i održavanje javnog vodovodnog i kanalizacijskog sustava na području općine Prozor-Rama vrši Komunalno poduzeće (davatelj usluge) kojem je općina Prozor-Rama ugovorom kojim se reguliraju međusobna prava i obveze predala na upravljanje i održavanje komunalne objekte i uređaje individualne (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda) i zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalno poduzeće odgovorno je za pravilnu primjenu svih zakonom donesenih propisa i mjera kojima se postiže kvaliteta vode, prečišćavanje, kondicioniranje (kloriranje), redovita mjesečna kontrola higijenske (mikrobiološke) ispravnosti, godišnje kemijske ispravnosti na izvoru vode, informiranje javnosti (korisnika), kao i uspostava sustava samokontrole.

“Odluka je rađena u suradnji s inspekcijom. S ovom odlukom se dosta toga definira. Molio bih sve da ovo pogledaju, jer svi u ovome sudjelujemo”, kazao je prije usvajanja Nacrta.

Nacrt je usvojen s 15 glasova ZA.

Vijeće je glasovalo i za Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje katastarske općine Ploča. Imenovano je Povjerenstvo u sastavu: Martina Jelić, dipl.iur, predsjednica, Tomo Vukoja, dipl.iur, zamjenik predsjednice, Ankica Zelenika, geodetski tehničar, član, Josip Petrović, diplomirani inženjer geodezije, zamjenik člana, Nikica Beljo, član, predstavnik građana K.O. Ploča i Mato Ćališ, zamjenik člana, predstavnik građana K.O. Ploča. Prijedlog je usvojen s 12 glasova ZA i šest glasova SUZDRŽAN.

Prema Prijedlogu Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru Osnovne škole “Fra Jeronim Vladić” Ripci, dužnosti je razriješen Ilija Šarčević, zbog davanja ostavke, a prema Prijedlogu Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Fra Jeronim Vladić” Ripci, za člana Školskog odbora OŠ “Fra Jeronim Vladić” imenuje se Sonja Cvitanović (14 ZA, četiri SUZDRŽAN).

Podneseno je i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period 1.1. – 30.9.2022.godine. Prihodi i primitci Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu od 32.431.430,00 KM, od čega je do 30.09.2022. godine ostvareno 16.832.960,00 KM odnosno 51,90 %.

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu 32.431.430,00 KM , od čega je do 30.09.2022. godine izvršeno 17.684.040,00 KM što je 54,53 % u odnosu na planirano.

Suficit iz 2021. godine iznosi 4.692.566,00 KM. Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren deficit u iznosu od 851.080,00 KM.

Svoja Izvješća o radu pred vijećem su prikazale osnovne škole u općini Prozor-Rama, kao i Srednja škola Prozor, za školsku 2021./2022. godinu.

Podneseno je i Izvješće o početku školske 2022/2023.godine i prijevozu učenika. Općina Prozor-Rama i ove je godine omogućila besplatan prijevoz. Srednju školu Prozor trenutno pohađa 270 učenika.

Prema Informaciji o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, od samog početka Programa zaprimljeno je 77 zahtjeva za odobravanje sredstava poticaja za zapošljavanje, od toga 72 zahtjeva za grant sredstva i 5 zahtjeva za subvencioniranje kamate.

Neprihvatljivim je do sada ocijenjeno 29 zahtjeva poslovnih subjekata, i to za dodjelu grant sredstava 26 zahtjeva, a za subvenciju kamate 3 zahtjeva. Razlozi za odbijanje su bili: nekompletnost priložene dokumentacije i/ili neusklađenost zahtjeva s Javnim pozivom. Prihvaćena su ukupno 43 zahtjeva.

Projekti koji predviđaju upošljavanje više od 50 radnika upućuju se na Općinsko vijeće na posebno odlučivanje, a posebno valja istaknuti kako je na ovaj javni poziv pristigla je prijava tvrtke GS HOLDING GmbH, Regensburg iz Njemačke. Očekuje se najmanje 70, odnosno maksimalno 250 novih kvalitetnih radnih mjesta koja će se otvoriti kroz projekt tvornice “GS-Rama”, a za koji se rade obuke. Zapošljavanje je planirano kroz 2023. i sljedeće godine.

Prema Informaciji o stanju nezaposlenosti u općini Prozor-Rama, podaci su za 2021. godinu sljedeći:

Ukupan broj uposlenih prema sjedištu poslodavca 1455

Ukupan broj uposlenih prema prebivalištu uposlenog 1799

Ukupan broj neuposlenih 1832.

Najviše je neuposlenih ekonomista 22, zdravstvenih radnika 16, pravnika 11, agronoma 12, nastavnika 9 itd.

Podaci za tekuću godinu, s danom 18. listopada 2022. godine, su nešto drugačiji. Broj uposlenih prema prebivalištu uposlenog je 1846, a prema sjedištu poslodavca 1414.

Usporedbe radi, brojevi u drugim gradovima su: Neum (992, 1043), Stolac (2470, 1401), Konjic (7024, 6362), Jablanica (2615, 1969) itd.

Informacija o poduzetim aktivnostima na vodnim objektima, kontroli i kvaliteti vode za piće javnog vodovodnog sustava na području općine Prozor-Rama vijeću je predočio Šef Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red, sanitarno-komunalni i okolišni inspektor mr. Zvonimir Faletar dipl.ing.

Informacija se sastojala od informacije o stanju vodnih objekata na području općine, prethodno i sadašnje, informacije o kontroli i kvaliteti vode za piće te prijedloga za unapređenje rada.

Zaključak je iz Informacije kako je sustav javnog vodo-snabdijevanja (izvorište, pumpna stanica, glavni bazeni za vodu „Krča“, klorna stanica „Krča“, transportni vodovod, vodovodna mreža, ostali mjesni bazeni za vodu javnog vodovoda, voda iz javnog vodovoda) na području općine Prozor-Rama siguran, voda ispravna i pod stalnim nadzorom, kako od strane komunalnog poduzeća tako i od nadležnih općinskih tijela.

Gosp. Faletar je uputio i nekoliko prijedloga, a neki su: dva puta godišnje uzimati uzorke vode javnog vodovoda na fizikalno-kemijsku i radiološku analizu vode na izvorištu „Krupić“, educirati osobu koja će uzimati uzorke, opremiti je neophodnom opremom za uzorkovanje, uzorkovanje vode proširiti na cjelokupnu javnu vodovodnu mrežu, što češće mijenjati naselja i lokacije uzorkovanja, redovito vršiti uzorkovanje vode (svakog mjeseca 3-4 uzorka) itd.

“Jedna od rijetkih smo općina koja je izgradila ovakvu infrastrukturu, zahvaljujući ovakvoj infrastrukturi, bazenima za vodu, transportnom cjevovodu, mreži, pumpnoj i klornoj stanici. Rijetko koja općina ima ovakvu opremu. Ja sam čitavo vrijeme dok sam bio ovdje inspektor strepio. Strepio od trovanja, strepio od vode, jer nismo imali mogućnosti da držimo vodu pod kontrolom”, kazao je između ostaloga gosp. Faletar te dodao kako je prošao rok izvršenja poduzeću koje brine o vodo-snabdijevanju te se očekuju sankcije. U sljedećem se periodu očekuje rješavanje svih problema koje zahtijevaju više materijalno-tehničkih sredstava, kao i ljudstva. Kontinuirano se rade na mreži, uz određene prioritete.

Prema Informaciji o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 1.4. – 30.9.2022.godine, Općinsko vijeće je u navedenom periodu održalo pet redovnih sjednica. Razmatrano je 10 Izvješća, 19 Informacija te četiri Prijedloga akata (Odluke, Rješenja i sl.).

Pomoćnik Načelnika gosp. Enes Manov pred vijeće je donio Informaciju o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u općini Prozor-Rama u 2021.godini,

Posljednja točka sjednice Općinskog vijeća ostavljena je za Pitanja i inicijative vijećnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing