Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), sazivam 21 . (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.
Sa predloženim dnevnim redom
– Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 – te sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama.
 
D N E V N I R E D

1. Verifikacija mandata vijećnika,
2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2014.godinu,
3. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2015. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama,
7. Prijedlog Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe" u Šćipama,
9. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama,
10. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor – Rama,
11. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisija Općinskog vijeća,
12. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović.v.r.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar