SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR: Dug premašio 90 milijuna, liječnici, sestre i ostalo osoblje rade kao na crno, nema uplate doprinosa

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR: Dug premašio 90 milijuna, liječnici, sestre i ostalo osoblje rade kao na crno, nema uplate doprinosa

Ured za reviziju institucija FBiH obavio je reviziju poslovanja mostarske bolnice, iz koje je razvidno da bolnica duguje preko 90 milijuna maraka, a osim toga djelatnicima SKB-a ne uplaćuju se porezi i doprinosi. Praktično, dobivaju golu plaću, odnosno rade na crno.

Federalni revizori u izvješću o poslovanju bolnice utvrdili su mnoge nepravilnosti.

“Zakonom o financijskom poslovanju propisani su rokovi izvršenja novčanih obaveza do 60 dana, izuzetno se može ugovoriti i duži rok, ali ne duži od 90 dana. Skrećemo pozornost da je menadžment bolnice izvršio procjenu sposobnosti bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će nastaviti neograničeno poslovati u narednom razdoblju. Osim konstatacija navedenih u bilješkama uz financijskae izvješća, ukazujemo na to da su kratkoročne obaveze bolnice na datum bilansa iznosile 177.981.772 KM, od čega se na obaveze prema dobavljačima odnosi 89.103.266 KM. Imajući u vidu da je tekuća imovina na 31. 12. 2022. godine iznosila 32.134.279 KM, bolnica tekućim sredstvima nije u mogućnosti blagovremeno izmirivati dospjele obaveze, niti se one izmiruju u rokovima utvrđenim članom 12. Zakona o financijskom poslovanju. Uzimajući u obzir značajna dugovanja temeljem obaveza prema dobavljačima, ističemo da Bolnica nije u mogućnosti servisirati ove obaveze, što direktno utječe na likvidnost bolnice”, utvrdili su revizori. 

Nadalje navode da nije prezentirano da menadžment bolnice ima plan za ublažavanje učinka događaja i činjenica koje su objavljene u bilješkama uz financijska izvješća, niti su prezentirane planirane aktivnosti u narednom razdoblju na poduzimanju mjera štednje i racionalizacije poslovanja bolnice, odnosno program i plan saniranja dugova (osim financijske konsolidacije i restrukturiranja). “To ukazuje da bolnica nije osigurala provođenje redovnih mjera upravljanja rizikom likvidnosti i u vezi s tim postupala prema pravilima poslovno-financijske struke, u skladu s članom 6. Zakona o financijskom poslovanju. Osim toga, nije prezentirana dokumentacija koja bi potvrdila da su osnivači poduzimali
konkretne aktivnosti na saniranju dugova i pokriću ostvarenih gubitaka, iako ih je direktor u prethodnom razdoblju informirao o teškom financijskom položaju bolnice”, ističu dalje revizori.

Posban naglasak je na zaposlenicima bolnice, koji su ostavljeni u sivoj zoni, a dobivaju samo golu plaću. Uplata je tek nešto bilo, i to radnicima koji odlaze u mirovinu.

“Bolnica već duži niz godina isplaćuje neto plaće bez uplate poreza i doprinosa, zbog čega su obaveze za porez i doprinose na 31. 12. 2022. godine iskazane u iznosu 81.072.942 KM, od čega se na obaveze za porez i doprinose za 2022. godinu odnosi 29.255.009 KM. Bolnica je tijekom 2022. godine izvršila obračun plaća, poreza i doprinosa, a isplaćene su samo neto plaće i porez na dohodak za razdoblje 1. 1. do 30. 11. 2022. godine. Neto plaće i porez na dohodak za prosinac 2022. godine isplaćeni su u siječnju 2023. godine. Isplata doprinosa u 2022. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 7.791.012 KM i najvećim dijelom odnosi se na izmirenje obaveza za doprinose iz prethodnih godina u iznosu od 7.557.753 KM koji se isplaćuju zbog odlaska u mirovinu zaposlenika Bolnice, dok se manji dio odnosi na obaveze iz 2022. godine u iznosu od 233.259 KM (mirovinsko i invalidsko osiguranje od 62.790 KM, zdravstveno osiguranje od 165.633 KM i nezaposlenost od 4.836 KM”, ističu revizori. 

Bolnica je 29. 11. 2022. godine i 1. 12. 2022. godine Županijskom Poreznom uredu Mostar dostavila molbu kojom se traži istovremeno zaključivanje dva sporazuma za plaćanje obaveza u ratama na period od 10 godina za dugovanja nastala zaključno sa 31. 12. 2021. godine i za dugovanja nastala u razdoblju 1. 1. do 31. 10. 2022. godine. Porezna uprava FBiH je 22. 3. 2023. godine donijela rješenje kojim se navedena molba odbija kao neutemeljena, a 7. 4. 2023. godine je dostavila opomenu kojom se bolnica poziva da u roku od 30 dana od prijema opomene izvrši uplatu svih dugovanja, odnosno u protivnom će Županijski porezni ured Mostar pokrenuti postupke prinudne naplate provođenjem svih
mjera propisanih Zakonom o poreznoj upravi. Do okončanja revizije nemamo informaciju o tome da je Porezna uprava FBiH pokrenula postupak prinudne naplate.

“Bolnica u 2022. godini (kao ni u prethodnim godinama) uz isplate plaća zaposlenicima nije izmirivala obaveze za pripadajuće poreze i doprinose. To nije u skladu sa članom 11. Zakona o doprinosima i članom 23. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Utvrđena je značajna razlika između stanja obaveza za poreze i doprinose iskazane u evidencijama Bolnice i evidencijama Porezne uprave FBiH (18.981.542 KM manje iskazane obaveze u evidencijama Bolnice)”, zaključuju revizori donoseći preporuku da je uz isplatu plaća zaposlenicima obavezno vršiti uplatu pripadajućih poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate
doprinosa.

Uprava pak ne vidi u svome radu ništa sporno, a poslali su prilično nerazumljiv, spojen dopis, iz kojeg se nakon dužeg fokusiranja razaznaje da oni misle da je u bolnici sve u redu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar