Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama: Tko je logoped i kada potražiti pomoć

Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama: Tko je logoped i kada potražiti pomoć

Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama osnovan je 2015. godine te djeluje kroz različite aktivnosti i projekte. Jedna od aktivnosti jesu i Edukativne srijede koje za cilj imaju upoznati roditelje s najlakšim načinima za učenje s djecom te prepoznavanje razvojnih linija i mogućih odstupanja od normi. U sklopu posljednjeg izdanja Edukativnih srijeda Centar se u mini online predavanju osvrnuo na zanimanje logopeda.
TKO JE LOGOPED I KADA POTRAŽITI NJEGOVU POMOĆ ?
Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Europskog udruženja logopeda – CPLOL).
Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija Svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a).
Područje rada logopeda je široko, a u nastavku su napisani poremećaji kojima se logoped bavi:
• Poremećaji glasa (promuklost, nazalnost)
• Poremećaji tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
• Poremećaji iz spektra autizma
• Poremećaji socijalne komunikacije
• Specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
• Jezični poremećaji
• Poremećaji izgovora
• Fonološki poremećaji
• Kraniofacijalne govorne teškoće (rascjepi usne i nepca)
• Motorički govorni poremećaji (apraksija, dizartrija)
• Oštećenja sluha
• Poremećaji gutanja (disfagije)
• Jezični poremećaji nastali uslijed oštećenja mozga (afazije)
• Ostalo (ADHD, selektivni mutizam, poremećaji slušnog procesiranja, sindromi…)
Iz Centra su također pokušali odgovorili i na često pitanje, a to je kada potražiti pomoć logopeda
Polazimo od pretpostavke da je svako dijete individua za sebe, što znači da ima svoj tempo rasta i razvoja. No, postoje norme koje bi svako dijete u određenoj dobi trebalo savladati, tako:
– Do 3 mjeseca
Dijete se trza na jači zvuk
Oglašava se ovisno o tome da li je zadovoljno ili nije
Prestaje plakati ako mu se obratite
– Do 6 mjeseci
Dijete na govor reagira gukanjem
Obraća pažnju na glazbu
Oglašava se na ponavljanje određenih slogova ma ma ma
Vokalizira oduševljenje i negodovanje
– Do 12 mjeseci
Imitira različite zvukove (oponaša životinje)
Koristi gestu da bi reklo što želi
Oko prvog rođendana javljaju se i prve riječi sa značenjem
Odgovaraju na jednostavne zahtjeve, npr. Daj loptu !
Puno više razumije nego što zna govoriti
– Do 1-2 godine
Spaja dvije riječi, npr. beba pava
Postavlja jednostavna pitanja, npr. Što je to ?
Svakodnevno usvaja nove pojmove i bogati svoj rječnik
Pokazuje i imenuje određenje dijelove tijela na zahtjev
– Do 2-3 godine
Ima složenu rečenicu
Govor je razumljiv
Imenuje stvari iz okoline
Sluša kratke priče
-Do 3-4 godine
Govori rečenicu od 4 riječi
Opisuje događaje
Odgovara na pitanja,npr. Što?, Gdje?, Kada?
– Do 4-5 godina
Govor je razvijen i gramatički uredan
Nema grešaka u rodu, broju, padežu, rimuje riječi
Ima usvojen vremenski slijed (jučer, danas, sutra)
Priča priče
Iz Centra za zaključak poručuju: “Ako dijete ne ispunjava većinu od ovih normi potrebno je obratiti se logopedu. Ukoliko roditelj ne reagira misleći da ima vremena ili zbog straha, postoji veća vjerojatnost za ozbiljnije probleme u komunikaciji, jeziku, govoru, čitanju, pisanju, ponašanju i socijalnim odnosnima.” Ovotjedno izdanje Edukativne srijede pripremila je univ.bacc.log. Daria Pavlović.
Izvor: JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing