• FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH
  • FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH

FARMA II – novi veliki projekt američke i švedske Vlade u BiH

Općinski načelnik dr. Jozo Ivančević uputio je potporu Projektu razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) i iskazao spremnost da stavi na raspolaganje ljudske, organizacijske i financijske resurse općine Prozor – Rama kako bi poljoprivrednici u ovoj općini postizali još bolje rezultate.

Projekt USAID/Sweden FARMA II je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH. Prethodni projekti pomogli su BiH da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

Projekt USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekt razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva, vrijedan 16,3 miliona USD.

U Bosni i Hercegovini je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: Projekat USAID/Sweden FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti utjecaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.

Projekt će se provoditi kroz dvije komponente.

Aktivnosti Komponente 1 usmjerene su na jačanje sposobnosti organizacija poljoprivrednih proizvođača u BiH da unaprijede kvalitetu svojih proizvoda, povećaju svoju produktivnost, certificiraju svoje proizvode na međunarodnom planu, te povećaju svoju konkurentnost kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Aktivnosti iz ove komponente protežu se kroz četiri podsektora:

Mljekarstvo,

Peradarstvo,

Voće i povrće,

Ljekovito i aromatično bilje i med.

Komponenta 2

Projekta usmjerena je ka unaprjeđenju poticajnog okruženja za poljoprivredu i poljoprivredno poduzetništvo u BiH, sa posebnim naglaskom na jačanju infrastrukture kvaliteta prehrambenih proizvoda u zemlji. Pored toga, Projekt USAID/Sweden FARMA II će staviti poseban naglasak na pružanje pomoći domaćim pružateljima usluga poslovnog razvoja (BDSP) u cilju povećanja njihovih sposobnosti i ostvarivanja održivosti unutar svakog od navedenih podsektora tokom Projekta.

Nadalje, USAID/Sweden FARMA II će raditi sa odabranim BDSP-ima na koracima koje proizvođačke organizacije moraju ispoštovati ukoliko žele ostvariti pristup strukturalnim fondovima EU. Projekt će raditi sa poljoprivrednim udruženjima, organizacijama proizvođača i općinama na jačanju njihovih kapaciteta u oblasti razumijevanja ključnih principa i zahtjeva za finansiranja od strane EU, te će im osigurati alate za jasno iskazivanje potrebe za reformama prema nadležnim strukturama.

Ključne aktivnosti su:

Nadogradnja kapaciteta infrastrukture kvalitete hrane

Aktivnosti pružatelja usluga poslovnog razvoja (BDSP)

Jačanje kapaciteta u vezi sa principima i zahtjevima koji se odnose na sredstva EU

Općinski načelnik, dr. Jozo Ivančević, uputio je potporu Projektu razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) i iskazao spremnost da stavi na raspolaganje ljudske, organizacijske i financijske resurse općine Prozor – Rama kako bi poljoprivrednici u ovoj općini postizali još bolje rezultate.

„Ovo su modeli kvalitetne potpore poljoprivrednicima koji polako stječu uvjete da ostvaruju europske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i sa stanovišta odabira proizvoda, ostvarenja dobrih prinosa, njihovog certificiranja i brendiranja i uspješnog izvoza na zahtjevna inozemna tržišta. Napominjem da smo se prije  pet godina uključili u međunarodni projekt i tada smo uveli malinarstvo na najkvalitetniji način, tako da nas ovogodišnji rezultat od preko 500 tona otkupljenih malina i prihoda za poljoprivrednike od preko 2 milijuna KM ohrabruje da idemo dalje“, rekao nam je Načelnik, dr. Ivančević.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar