HNŽ: Javni poziv za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup

HNŽ: Javni poziv za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije raspisalo je JAVNI POZIV za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegovačko-neretvanske županije.

Predmet Javnog poziva je dodjela u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Hercegovačko-neretvanske županije: Lovište „Čabulja“, Mostar, Lovište „Neretvica“, Konjic, Lovište „Stolac“, Stolac, Lovište „Čapljina“, Čapljina, Lovište „Ravno“, Ravno, Lovište „Neum“, Neum.

Lovišta se dodjeljuju u zakup na razdoblje od 10 (deset) lovnih godina, a pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup imaju lovačka udruženja, te početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovnogospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, sukladno odredbama članka 37. Zakona.

Podnositelj prijave za Javni poziv obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstvawww.mpsv-hnz-k.ba, potpisanu i ovjerenu pečatom podnosioca prijave;
 2. Rješenje o upisu u  Registar udruženja izdato od nadležnog tijela;
 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji ( ID broj);
 4. Obavjest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;
 5. Dokaz o članstvu u Lovačkom savezu Herceg Bosne ili Savezu lovačkih organizacija  BiH (Uvjerenje);
 6. Uvjerenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaj iz članka 82. stavak 1. točka 1. do 5. Zakona;
 7. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, osigurati depozit ili bankovnu garanciju u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;
 8. Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje, osigurati:
  • Lovočuvarsku službu sukladno odredbama članka 75. Zakona, te sukladno odredbama Pravilnika o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskog rejona („Službene novine F BiH, broj: 63/08),
  • Stručnu osobu za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva sukladno odredbama  članka 42. Zakona,
  • Lovačke pse sukladno odredbama članka 10. Zakona;
 9. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova.
 10. Plan gospodarenja lovištem i promicanje lovstva za razdoblje za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe;
 11. Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-gospodarske osnove ili privremenog plana gospodarenja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

 

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Ministarstvo nema obvezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni poziv.

Svako navedeno lovište je neovisno u smislu prijavljivanja, vrednovanja i rangiranja prijava.

 

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po ovom Javnom pozivu izvršit će Povjerenstvo koje imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, što je sukladno odredbama Zakona.

Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije” broj:9/14).

 

S najpovoljnijim ponuđačem Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije  zaključiti će ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanske županije o dodjeli sportsko-gospodarskog lovišta u zakup  najpovoljnijem ponuđaču.

 

Javni poziv će se objaviti u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“, „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“, kao i na web stranicama Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

 

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

Prijave s traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s napomenom NE OTVARATI  „Javni poziv za dodjelu sportsko–gospodarskih lovišta u zakup” za lovište: ______________________, preporučenom poštom ili dostavljačem/primopredajom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ/K,

Hrvatske mladeži bb, 88 000 Mostar

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati na telefon 036-445-900 i 036-445-934.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar