• JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK
 • JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK

JAVNA RASPRAVA U VEZI IZDAVANJA OKOLIŠNOG DOPUŠTENJA ZA MHE VOLUJAK

Općina Prozor – rama obaviještena je od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma da je u tijeku postupak izdavanja okolišne dozvole za  „Mini hidroelektranu Volujak“.

Sastavni dio dokumentacije po kojoj će se vršiti izdavanje okolišne dozvole jeste Studija utjecaja na okoliš, koja je Ministarstvu dostavljena od investitora, firme „MM Energi“ d.o.o. Prozor – Rama.

Procjena utjecaja na okoliš je proces u kome se vrši identifikacija, opis i odgovarajuća procjena izravnih i neizravnih utjecaja nekog projekta na:

 • Ljude, biljni i životinjski svijet;
 • Zemljište, vodu, zrak, klimu i krajolike;
 • Materijalna dobra i kulturno naslijeđe;
 • Međudjelovanje prethodno navedenih.

Obzirom na potrebu da se osigura sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo organizira javnu raspravu koja će se održati dana 9.5.2019. u 12.00 u prostorijama kino dvorane u Prozoru.

Dokumentacija  uz Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole (Studija utjecaja na okoliš) postavljena je na web stranici Federalnog Ministarstva okoliša i turizma www.fmit.gov.ba – link: javna rasprava.

Ovim obavještavamo sve zainteresirane da mogu sudjelovati u navedenoj javnoj raspravi.

 

Studija utjecaja na okolis za mHE Volujak(3)

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

JAVNA RASPRAVA

o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za ”MM ENERGI” d.o.o. Prozor Rama za Projekat izgradnje objekta minihidroelektrane MHE „Volujak“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresirane stanovnike općine Prozor-Rama i sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije na

JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za ”MM ENERGI” d.o.o. Prozor Rama za Projekat izgradnje objekta minihidroelektrane MHE „Volujak“

Više…

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing