Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19),) člana 17. Statuta Društva Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama sa sjedištem u Ulici Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor i Odluke Uprave – direktora Društva br: 58/22 od 10.10.2022. godine, direktor raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Projektni asistent
 2. Koordinator za edukaciju i promociju

I OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 • Da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja natječaja kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.
 1. Projektni asistent – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

– Koordinira rad i brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz oblasti rada Agencije prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU

– Surađuje s predstavnicima lokalnih i razvojnih agencija i institucija u zemlji i susjednim zemljama i regijama na stvaranju prekograničnih razvojnih projekata

– Samostalno izrađuje projekte u suradnji s drugim djelatnicima Agencije

– Radi na poslovima strateškog planiranja i upravljanja projektima.

– Obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor

Posebni uvjeti:

– Najmanje Drugi ciklus visokog obrazovanja (VII. stupanj) iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih i društvenih znanosti

– Najmanje 18 mjeseci radnog iskustva

– Komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost timskog rada

– Aktivni govornik engleskog jezika

– Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

 1. Koordinator za edukaciju i promociju – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

– Pisanje tekstova i objavljivanje na službenoj stranici

– Vođenje službenih Facebook stranica od značaja za Agenciju za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama i za Općinu Prozor-Rama (pisanje i publiciranje tekstova)

– Kreiranje fotografija

– Visibility projekata (objavljivanje sadržaja o projektima – od najave do svih značajnih aktivnosti koje se implementiraju) i praćenje vidljivosti projekata

– Organizacija događaja (edukacija, konferencija, promocija, okruglih stolova, radionica…)

– Suradnja sa privrednicima (informacije o aktualnim javnim pozivima, grant sredstvima, seminarima..)

– Suradnja sa medijima (pisanje priopćenja, najave događaja, izjave za medije…)

– Kreiranje tekstova za promotivne materijale

– Kreiranje sadržaja za promociju MSP

– Press clipping

– Pokretanje Vijeća za konkurentnost na području općine Prozor-Rama

Posebni uvjeti:

– Drugi ciklus visokog obrazovanja (VII. stupanj) struke Odnosi s javnošću

– Najmanje 18 mjeseci radnog iskustva

– Komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost timskog rada

– Aktivni govornik engleskog jezika

– Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

II DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezno vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.alr.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).

Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice;
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 • Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

– Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od dana preuzimanja dužnosti.

– Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

– Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

Za radna mjesta iz natječaja nije previđen probni rad.

III OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Prozor-Rama, te na web stranici Društva (www.alr.ba).

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Povjerenstvo za provođenje natječajne procedure i izbor kandidata, kojeg imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, te će se sa izabranim kandidatima sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

V PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave posljednje obavijesti u novinama. Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu omotnicu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/770-880, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na natječaj za radno mjesto
„ točan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing