Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Općinska izborna komisija Prozor-Rama raspisuje J A V N I  O G L A S za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

I.  Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II.   Uvijeti za imenovanje:

Opći uvjeti:

1.  Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
2.  Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stupanj stručne spreme;
–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III.  Potrebna dokumentacija:

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
  2. potvrda o prebivalištu,
  3. Ovjerena kopija fakultetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
  4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, tiskani mediji).

V.   Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska/gradska komisija općine/grada.

VI.  Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 3) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažirani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizirati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažirati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje gradska/općinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Prozor-Rama,
Adresa:Ulica Kralja Tomislava b.b.

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Upitnik_kontrolori

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar