Javni poziv

Javni poziv

Temeljem članka 41. Statuta općine Prozor – Rama – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor – Rama" br. 03/01), Programa utroška proračunskih sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za razvoj poljoprivrede broj: 01/1-26-143/15 i Odluke o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor – Rama broj: 01/1-26-145/15, sve sukladno Strategiji razvoja općine Prozor -Rama za period 2011.-2020., Načelnik Općine Prozor – Rama objavljuje;
 
JAVNI POZIV 
 

Za odabir korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području Općine Prozor – Rama za 2015 godinu
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za subvencioniranje kamata, na kredite za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području Općine Prozor -Rama za 2015 godinu. 
 
2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti sve fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mala i srednja poduzeća, zadruge i obrti) sa sjedištem u Općini Prozor-Rama koja ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju ili se planiraju baviti stočarskom proizvodnjom.

3. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu zainteresirani trebaju dostaviti:

A -Fizičke osobe:

– Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,
– Presliku osobne iskaznice,
– Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2015. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)

B – Pravne osobe:

– Prijavu na Prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom, – Sudsko rješenje o registraciji/Aktualni izvod iz sudskog registra, – Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj, – Presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,
– Dokaz od banke ili mikrokreditne fondacije o ugovaranju korištenja kredita za osnivanje ili razvoj malih stočarskih farmi zaključen u 2015. godini (dokaz dostaviti nakon odobravanja po Prijavi i Poslovnom planu)

Za izgradnju, sanaciju i proširenje stočarskih objekata, nabavku strojeva, povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvoru, troškovnik radova, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva).

Nadležna općinska Služba po službenoj dužnosti pribavlja i prilaže uz Prijavu (za fizičke i pravne osobe):

– Potvrdu o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata,
– Zapisnik o izvršenom očevidu stvarnog stanja kod podnositelja zahtjeva

4. SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA KREDITE

Sredstva za subvencioniranje kamate po poslovnom planu odobravat će se za investicijske kredite na način:

– za fizičke osobe i obiteljska gospodarstva maksimalna osnovica: kredit do 20.000 KM
– za mala i srednja poduzeća, zadruge maksimalna osnovica: kredit do 30.000 KM
– kamatna stopa do 8% i troškove grace perioda
– period trajanja kredita do 5 godina uz mogući grace period do 12 mjeseci

Isplata subvencije kamate odobravat će se temeljem Ugovora o investicijskom kreditu zaključenog između korisnika i komercijalne banke ili mikrokreditne fondacije o čijem izboru odlučuje isključivo podnositelj zahtjeva.

Visina subvencije utvrđuje se, po modelu visine kredita od 10.000,00 KM po uvjetima kredita uz potporu IFAD-a, kako slijedi:
– Prva godina (grace period) – 800,00 KM ukoliko je kredit sa grace periodom,
– Druga, treća, četvrta i peta godina: po 430,00 KM.

U slučaju eventualno drugačije ugovorenih kredita i izmjene uvjeta kredita uz potporu IFAD-a Služba će zajedno sa korisnikom preračunati iznos subvencije kamate.

U periodu subvencioniranja kamate korisnik se obvezuje u cijelosti izrealizirati prihvaćeni poslovni plan i ispoštovati preuzete obveze iz Ugovora.

5. ROKOVI PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Povjerenstvo će pregledati svaki zahtjev, utvrditi potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, te ocijeniti da li se po podnešenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj malih stočarskih farmi, te predložiti prihvaćanje ili odbacivanje zahtjeva u cijelosti.

Sa aplikantom će se nakon odobravanja subvencije i kompletiranja dokumentacije iz točke 3. ovog Javnog poziva, potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza.

Potrebiti prijavni obrazac-poslovni plan za sudjelovanje na javnom pozivu mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije (ured br.5), općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine (www.prozor-rama.org ).

Prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu:

Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb sa naznakom NE OTVARAJ, Prijava na javni poziv za odabira korisnika subvencioniranja kamate za potporu osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor – Rama za 2015 godinu

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će zaprimljene zahtjeve razmatrati mjesečno i donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje nadležnoj Općinskoj službi koja donosi odluku o odobravanju ili odbijanju aplikacije o čemu obavještava aplikanta o rezultatima.

Odlukom o odobravanju subvencije kamate, aplikant stječe pravo subvencije kamate na način periodičnih uplata utvrđenog iznosa subvencije na svoj račun.

Rok za dostavu je od dana objave do 31.12. 2015.godine.

U slučaju ranijeg utroška sredstava planiranih za namjene subvencioniranja kamate objaviti će se obavijest o prestanku važenja ovaoga Javnog poziva.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 771/912 ili u vremenu od 11 -14 sati kao i na web stranici Općine (www.prozor-rama.org).

Prijavni obrazac možete preuzeti na slijedećem linku: OBRAZAC
 

NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar