Javni poziv za sudjelovanje u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

Javni poziv za sudjelovanje u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u  cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2015. i 2016. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
 

Javni poziv
za sudjelovanje u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža
kroz volonterski rad povratnika s VSS
na području Republike Srpske
 i u općinama Federacije BiH: Busovača, Vitez, Kiseljak, Jajce, Prozor, Stolac, Čapljina, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Žepče, Maglaj, Vareš, Odžak, Kalesija i Bosanski Petrovac
 
I

Objavljuje se Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz volonterski rad povratnika s VSS u pravnim subjektima na području Republike Srpske ili pravnim subjektima na području općina Federacije Bosne i Hercegovine: Busovača, Vitez, Kiseljak, Jajce, Prozor, Stolac, Čapljina, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Žepče, Maglaj, Vareš, Odžak, Kalesija i Bosanski Petrovac.

II

Pravo na učešće u Programu imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

A)  Opći kriteriji za fizička lica / nezaposlene povratnike s VSS

1. da su članovi povratničkih domaćinstava iz reda manjinskih naroda na području općine prebivališta u Republici Srpskoj ili nekoj od gore navedenih općina Federacije Bosne i Hercegovine;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u općinama na području Republike Srpske ili u navedenim općinama Federacije BiH;
3. da imaju VSS – VII stepen stručne spreme, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, na jednoj od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;
4. da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje;
5. da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme.

B) Opći kriteriji za pravna lica / poslodavce

da su pravna lica registrovana u skladu sa važećim zakonima čije je područje djelovanja u Republici Srpskoj ili navedenim općinama FBiH (entitetski, kantonalni i općinski organi uprave, javne ustanove,  javna ili privatna preduzeća, zadruge, obrtnici, udruženja i sl.);
da ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
da je ekonomski sposoban da realizuje program;
da nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak ;
da su spremni organizovati obavljanje pripravničkog staža kroz volontiranje za najmanje jednog kandidata.

III

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

A) Prijava –  fizička lica

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana i kopija lične karte izdata u općini povratka;
3. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem  aplikant živi (izdato od nadležnog organa, original ili ovjerena fotokopija);
4.Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu/kućna lista, ne starija od 6 mjeseci;
5. Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH);
6. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nazaposlenih osoba, ne starije od 3 mjeseca;
7. Lična izjava kandidata da do sada nije obavio pripravnički staž, odnosno da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme, ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.

B) Prijava – pravna lica

  1. Čitko popunjenu,  potpisanu i ovjerenu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo;
  2. rješenje o osnivanju pravnog lica (akt o osnivanju);
  3. rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB);
  4. potvrda banke o likvidnosti kandidata;
  5. dokaz da prema korisniku nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postpak;
  6. poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda.

Napomena: Dokazi od 2. do 6. nisu obavezni ako je kandidat organ uprave, institucija, javna služba ili ustanova
 

IV

S odabranim kandidatima će se zaključiti ugovor o volontiranju u trajanju od godinu dana.
 

V

Prava i obaveze  učesnika u Programu bit će uređena u skladu sa odredbama Zakona o radu Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 55/07) i Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/10), odnosno Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakona o volontiranju (“Službene novine FBiH”, broj: broj 110/12).

VI

U slučaju prijavljivanja većeg broja  kandidata u odnosu na raspoloživa sredstva, prednost će imati kandidati koji duži period čekaju na zaposlenje, a u posebnim slučajevima će se, za potrebe konačnog izbora, imenovati komisija koja će obaviti intervju sa kandidatima.

VII

U slučaju prijavljivanja nedovoljnog broja kandidata iz reda pravnih lica u odnosu na broj prijavljenih potencijalnih volontera, kao i u obrnutom slučaju, Ministarstvo zadržava pravo da prema potrebi, putem pregovaranja sa pravnim licima, odnosno preko općinskih organa ili biroa za zapošljavanje, u program uključi i dodatne učesnike, te proširi listu općina za potencijalne poslodavce odnosno pravna lica sa područja Federacije BiH.

VIII

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za PROGRAM VOLONTERI – ne otvarati” na adresu:

Federalno  ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000  Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

 
M I N I S T A R
dr. Edin Ramić
Broj: 03-36- 2-             /15
Sarajevo, 10.04.2015.godine

fmroi.gov.ba
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar