JESTE LI ZNALI ŠTO PIŠE U POVELJI?

JESTE LI ZNALI ŠTO PIŠE U POVELJI?

Povelja bosanskog bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću izdana je 11. 8. 1366. Povelju je pisao pisar Dražeslav, poluustavom “podь prozoromь u ramê”. U povelji bosanski ban Tvrtko poklanja Vukcu Hrvatiniću “za negovu vêrьnu službu” u ratu protiv ugarskoga kralja Ludovika (Ljudevita I), “gradь u plêvê u ime sokolь sь vьsomь plêvomь,” a svjedoci su mu “dobri bošnane” i to: knez Vlaj Dobrovojević, vojni zapovjednik “kaznьcь” Sanko s braćom, župan Cmug s braćom, župan Branko Pribinić s braćom, tepčija Vučihna s braćom, knez Vlatko Obrinović s braćom, tepčija Milat s braćom. Iz Usore svjedoci su: vojvoda Tvrtko, vojni zapovjednik Stipoje Čelničić s braćom i tepčija Sladoje Divošević s braćom. Iz Lušca svjedoci su: župan Stipko Vuković, župan Milćen Hrvatinić s braćom, knez Bogdan Bjelhanić s braćom i Dragoš Šantić.

Original povelje čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu.

Povelja počinje tekstom: “U ime Oca i Sina i Svetoga Duha amen… Ja sluga Božji i Svetoga Grgura…”. Dok je završetak povelje: “… pod Prozorom u Rami.”

Donosimo tekst Tvrtkove povelje u latiničkoj transliteraciji:

Vь ime: ôt(ь)ca: i sina: i sv(e)toga d(u)ha aminь azь rabь b(o)ži i sv(e)toga grьgura az ovomь g(ospo)d(i)nь banь tvrьtko sinь g(ospo)d(i)na kneza vladislava a sinov(a)cь ­velikoga i slavnoga g(ospo)d(i)na bana stêpana milostiju b(o)žiômь g(ospo)d(i)nь mnogimь zemlamь bosnê i soli i usorê i dolьnimь kraemь i podriniju i hlьmьski g(ospo)d(i)nь stvorihь milostь svoju gospodьsku svoemu vêrьnu sluzê u ime voevodê vlьkcu hrьvatiniću za negovu vêrьnu službu u ôno vrême kьda se podviže na me ugrьski kralь u ime ludovikь i prihodi u plêvu podь sokolь i ônьdazi mi voevoda vlьkcь vêrьno posluži i za negovu vêrьnu službu dah mu gradь u plêvê u ime sokolь sь vьsom plêvomь ôt(ь) mee do mee ôt(ь) uskopla p[o] krьtovu elu a ôt(ь) dlamoča po vitoraju a ôt(ь) lužcь dorьčeve a ôt(ь) luke po zlamenie tozi dasmo gradь sokolь s vьsom plêvomь voevodê vlьkcu za plemenito nemu i negovu poslêdnemu u vêke aminь bezь vsakoga gospodьskoga dohotka a tomu svêdoci dobri bošnane knezь vlai dobrovoevićь i sь bratiômь kazncь sьnьko i sь bratiômь župan crьnugь i sь bratiômь županь branko pribinićь i sь bratiômь tepьčija vlьčihna i s bratiômь knezь vlatko ôbrinovićь i sь bratiômь tepьčiê milatь i s bratiômь a ôt(ь) usore svêdoci voevoda tvrьtko i sь bratiômь kaznьcь stêpoe čelьničićь i sь bratiômь tepčiê sladoe divoševićь i sь bratiômь a ôt(ь) lužьcь svêdoci županь stêpko vlьkovićь i sь bratiômь županь milьtênь hrьvatinićь i sь bratiômь a tomu pristavь knezь bogdanь bêlьhanićь ôt(ь) dvora a ôt(ь) vladaniê pristavь: dragošь šanьtićь a tko [ć]e sie poreći ili prêtvoriti ot(ь) nasь ili ôt(ь) našihь poslêdnihь surodnikovь […] inoplemenьnikь da e prokletь ôt(ь)cemь i sinomь i svetêmь d(u)homь i materiju b(o)žiômь i d [=4]mi ev(a)nđel(i)sti i .vï: [=12]ma: ap(os)t(o)loma i :o: [=70]mi i :z: [=7]mi i zь banimi b(o)žimi i vьsêmi : b(o)gu: ugodivьši mi u si vêkь i u priduĉi aminь i da e pričestnikь ijudê skariôtskomu koji prêda sina b(o)žiê na raspetie za .l [=30] srebrьnêhь pênezi i koi izliha u[prêš]e propni propni krьvь na nemь i na čedêhь ego a se pisa dražeslav diêkь […] poroeniê b(o)žiê lêtь č.t.ks з [=1366] lêto i našemu gospodьstvu :gï: [=13] lêto mêseca avьgusta po knizê .aï. (=11) d(a)nь podь prozoromь u ramê.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing