Odgovor Ministarstva PŠV HNŽ o šteti koju načine divlje životinje i Odluci o lovištu u Prozor-Rami

Odgovor Ministarstva PŠV HNŽ o šteti koju načine divlje životinje i Odluci o lovištu u Prozor-Rami

Nekon što je na portalu Ramski Vjesnik objavljena vijest o šteti koju su načinile divlje svinje uništivši kukuruz na oko dva duluma, odnosno oko osam tisuća klipova i pričinile štetu od 4.000 KM, poslan je upit Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a.

Divlje svinje uništile dva duluma kukuruza u vrijednosti najmanje 4.000 KM

Na adresu Ministarstva je upućeno pitanje o načinu naknade za pričinjenu štetu koju su načinile divlje životinje, primjerice, medvjed je u općini redovno uništavao košnice, vuk je zaklao nekoliko ovaca, a posljednja je upravo bila šteta koju su načinile divlje svinje, uništivši kukuruz.

Ministarstvo je odgovorilo sljedeće: “Vezano za vaš mail koji se uputili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, obavještavamo vas da je u ovo Ministarstvo u posljednje vrijeme zaprimljen veći broj zahtjeva za utvrđivanje nastale štete od divljači na području općine Prozor-Rama. Za sve podnositelje zahtjeva koji su prijavili nastalu štetu od divljači provedena je procedura propisana zakonom, odnosno formirana je komisija koja na licu mjesta utvrđuje uzroke i procjenu vrijednosti nastale štete. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ u slučajevima nastale štete od divljači na zemljištu i stoci u vlasništvu podnositelja prijave postupa u skladu s odredbama Zakonom o lovstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14) i podzakonskih akata donesenih temeljem navedenog zakona.

Kome se trebaju javiti oštećenici i što im je činiti i tko pomaže u snošenju nastale štete?

“Kompletna procedura je propisana člancima 68. do 74. Zakona o lovstvu FBiH – poglavlje VIII sprječavanje i naknada štete, a posebno treba naglasiti da je člankom 73. stavak 1. navedenog Zakona, propisano da se prijava o pričinjenoj šteti od divljači podnosi kantonalnom ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od tri dana kada je šteta nastala.”

Kada će biti donesena Odluka o lovištu za područje općine Prozor-Rama?

“Vezano za donošenje odluke o lovištu za područje općine Prozor-Rama, kao što vam je poznato, Ustavni sud Federacije BiH odlučujući o zahtjevu Načelnika općine Prozor-Rama za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi s Odlukom o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (“Narodne novine HNŽ”, broj: 11/13) donio je Presudu broj: U-5/14 od 17.09. 2014. godine, kojom se utvrđuje da je člankom 3., točka 5. i 6. Odluke o osnivanju lovišta u HNŽ povrijeđeno pravo općine Prozor-Rama na lokalnu samoupravu. Postupajući po Presudi Ustavnog suda FBiH Ministarstvo je pripremilo prijedlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju lovišta u HNŽ i uputila Vladi HNŽ na usvajanje. Vlada HNŽ je usvojila Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta u HNŽ, broj: 01-1-02-1946/15 od 28.12. 2015. godine i uputila na daljnju Skupštinsku proceduru. Ovo Ministarstvo nema informaciju da je Skupština HNŽ razmatrala Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta u HNŽ kojom bi se provela Presuda Ustavnog suda FBiH, broj: U-5/14 od 17.09. 2014. godine.

Cjeloviti odgovr Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a:
Odgovor Ministarstva, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing