Odluka o izgradnji Gradske mrtvačnice Prozor Rama

Odluka o izgradnji Gradske mrtvačnice Prozor Rama

Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama" broj:3/01), Općinsko vijeće općine Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 19.11.2014.godine, d o n o s i
ODLUKU

o izgradnji Gradske mrtvačnice
 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se lokacija i početak izgradnje Gradske mrtvačnice koja će služiti za preminule osobe s područja općine Prozor-Rama.
Članak 2.

Mrtvačnica iz članka 1. ove Odluke gradit će se na dijelu parcela označenih kao k.č. 93/3 i 91/3 zv."Musala", upisane u posjedovni list broj: 330. K.O. Prozor-grad, vlasništvo ŽUPE PRESVETOG SRCA ISUSOVA PROZOR sa dijelom 1/1.
 

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je Kopija katastarskog plana na lokalitetu navedenom u članku 2. ove Odluke.
Mrtvačnica u užem smislu mora sadržavati glavne prostorije u službi groblja i ispraćaja pokojnika (svečana dvorana, manje prostorije), te prateće prostorije (prostorije za opremu pokojnika sa rashladnom komorom i sl.).
Uz mrtvačnicu je predviđen natkriveni trijem, prilazni plato za okupljanje, pješački prilaz, kolski put, parkirni prostor, odvojen zaštitnim zelenilom, kao i svi sadržaji koje podrazumijeva objekt ovog karaktera.
Članak 4.

Za izgradnju mrtvačnice iz članka 1. ove Odluke osigurana su sredstva u Općinskom proračunu.
Članak 5.

Zadužuju se nadležne službe općine Prozor-Rama da poduzmu sve mjere i radnje potrebite za provođenje ove Odluke.
Cijeli dokument možete preuzeti na slijedećem linku ODLUKA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar