Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

N A C R T
Na temelju članka 4. stavak 2. i članka 18. stavak 2. Zakona o komunalnoj djelatnosti  („Narodne novine HNŽ“ broj:4/04) i članka 19. Statuta  općine Prozor – Rama – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor – Rama“ broj:3/01) Općinsko vijeće Prozor – Rama na sjednici održanoj dana ____________2015. godine  d o n o s i
 
 
 
O D L U K U
O KOMUNALNOJ NAKNADI
 
 
 
I – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komunalne naknade, način korištenja sredstava ostvarenih od komunalne naknade, obveznici plaćanja, način utvrđivanja visine, način naplate  i  oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade.
 
Članak 2.
Komunalna naknada se plaća za poslovni prostor po jedinici mjere izgrađene korisne površine m2, a za objekte otvorenog tipa (skladišta, stovarišta, tržnice, objekti linijskog ili mrežnog karaktera i sl.) po jedinici mjere m2 površine građevnog zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti.
 
 
Članak 3.
Komunalna naknada se plaća i za nadzemne i podzemne instalacije (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, i sl.).
 
Jedinica mjere za utvrđivanje visine komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka je dužni metar (m1) dužine instalacija iz prethodnog stavka.
 
Članak 4.
Komunalna naknada se plaća za korištenje zemljišta u prirodi (eksploatacija, kamena, šljunka i mineralnih sirovina) i za druge namjene čijim se korištenjem ostvaruju određene koristi za pojedine pravne i fizičke osobe, ako Zakonom i Odlukom Općinskog vijeća nije drugačije određeno.
 
 
 
Članak 5.
Sukladno sa pogodnostima iz članka 14. ove Odluke koje građevno zemljište pruža korisnicima i namjenom objekta odnosno prostora, za plaćanje komunalne naknade, isto se razvrstava u 6 (šest) zona i ostalo građevno zemljište na način predviđen Odlukom o građevnom zemljištu (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama” broj: 2/04) kako slijedi:
 
         ZONA I
Ulica K. Tomislava od raskrižja na ulazu u Prozor s južne strane do raskrižja iznad pumpe, spoj Splitske i K.Tomislava, Splitska ulica i ulica Nikole Šopa.
 
         ZONA II
Ulica Vitomira Lukića, Matije Gubca, Dive Grabovčeve do igrališta, ulica K.Tomislava od raskrižja iza B.crpke do glavnog ulaza u „Unis“.
 
       ZONA III
Ulica Ćire Truhelke do raskrižja s ulicom S.S. Krančevića, Zagrebačka ulica uključujući i naselje Meopotočje.
 
          ZONA  IV
Sinjska ulica do raskrižja sa ulicom ispred nogometnog igrališta, ulica S.Radića do raskrižja s putem za naselje Hurija, ulica H. Vukšića Hrvatinića i ulica Mijata Tomića.
 
         ZONA  V
Naselje Hurija-Bare i Musala.
 
         ZONA  VI
Svi dijelovi ulica koji nisu obuhvaćeni I,II,III, IV, V zonom do granica obuhvata urbanističkog plana.
 
 
Ostalo građevno zemljište dijeli se u tri zone:
 
        ZONA I
Sto /100/ metara s obje strane Magistralnog puta M 17 od granice općine na Makljenu do  granice na Slatini, sto /100/ metara s obje strane Regionalnog puta Prozor-Tomislavgrad do izlaza, Regionalnog puta Prozor-Konjic do Dobroše.
 
         ZONA II
Naselja: Gračac, Gračanica, G. i D. Lug, Ripci, Šćit, Jaklići, Ometala, Rumboci, Varvara, Podbor, Ploča, Mluša, K. Polje, Gmići, Paljike, Borovnica, Duge, Ustirama, Hudutsko i Družinovići.
 
 
 
        ZONA III
Naselja: Krančići, Orašac, Dobroša, Blace, Duge, Uzdol, Kute, Here, Šćipe, Ljubunci, Klek, Kućani, Gorica, Paroš, Grevići, Lizoperci, Tošćanica, Višnjani, Maglice, Lapsunj, Šlimac i sva ostala naselja u općini Prozor-Rama.
 
 
II – NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA
 
Članak 6.
Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristite se namjenski za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i to:
 
1.      za odvodnja atmosferskih voda,
2.      održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3.      održavanje javnih površina,
4.      održavanje ne kategoriziranih putova,
5.      održavanje grobalja,
6.      javna rasvjeta,
7.      Izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
–       snabdijevanje pitkom vodom,
–       odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda,
–       javne površine,
–       ne kategoriziranih putova,
–       groblja
III – OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE      
 
 
Članak 7.
Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik poslovnog prostora i građevnog zemljišta, odnosno  korisnik kada je tu obvezu  vlasnik ugovorom prenio na korisnika.
Novi obveznik je dužan da podnese prijavu za utvrđivanje visine naknade u roku od 15. dana od dana početka korištenja poslovnog ili drugog prostora, a obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana narednog mjeseca nakon početka korištenja prostora za koji se plaća naknada.
Obveza plaćanja komunalne naknade na objekt isključuje plaćanje naknade na zemljište, osim u slučaju kada isto služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.
Ako na jednoj nekretnini ima više nositelja prava korištenja, odnosno vlasnika nadležno tijelo će donijeti posebno rješenje za svakog nositelja prava korištenja, odnosno suvlasnika nekretnine proporcionalno njegovom dijelu u korištenju ili suvlasništvu.
 
 
Članak 8.
 
Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) je obvezan ukoliko dođe do promjene nositelja prava vlasništva ili korištenja na prostorima i površinama, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana obavijestiti nadležnu Službu  općine Prozor-Rama o nastaloj promjeni.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi promjenu na način koji je predviđen u stavku 1. ovog članka, plaćanje komunalne naknade ostaje njegova obaveza.
 
Članak 9.
Služba nadležna za komunalne djelatnosti će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke ustrojiti službene evidencije obveznika plaćanja komunalne naknade.
Službena evidencija sadržavat će:
 
–       evidenciju o obveznicima za poslovni i proizvodni prostor,
–       evidenciju o obveznicima za podzemne i nadzemne instalacije  i
–       evidenciju o obveznicima za korištenje zemljišta u prirodi (eksploataciju kamena, šljunka i dr.),
 
Članak 10.
Evidencija o obveznicima komunalne naknade za poslovni i proizvodni prostor sadrži:
–       firmu, sjedište i adresu obveznika komunalne naknade,
–       bruto izgrađenu površinu poslovnog i proizvodnog prostora izraženog u jedinici mjere (m2) odnosno stvarnu površinu građevinskog zemljišta za drugi prostor na kome se obavlja ili neposredno služi za obavljanje djelatnosti, izraženu u jedinici mjere (m2),
–       pripadnost zoni,
–       namjenu prostora uključujući vrstu djelatnosti,
–       druge podatke od utjecaja nastanak obveze, visinu, oslobađanje ili prestanak obveze plaćanja komunalne naknade,
  
Članak 11.
Evidencija o obveznicima komunalne naknade za podzemne i nadzemne instalacije sadrži:
–       firmu, sjedište i adresu obveznika komunalne naknade,
–       dužni metar (m2) dužine instalacije,
–       druge podatke od utjecaja nastanak obveze, visinu, oslobađanje ili prestanak obveze plaćanja komunalne naknade
 
Članak 12.
Evidencija o obveznicima komunalne naknade za korištenje zemljišta u prirodi (eksploataciju kamena, šljunka i dr.) sadrži:
–       firmu, sjedište i adresu obveznika komunalne naknade,
–       metar (m2) korištene površine,
–       druge podatke od utjecaja nastanak obveze, visinu, oslobađanje ili prestanak obveze plaćanja komunalne naknade,
      
Članak 13.
Evidencija o obveznicima komunalne naknade ustrojava se i vodi na temelju podataka koji se prikupljaju po službenoj dužnosti iz:
1.      prijave obveznika komunalne naknade,
2.      neposrednog uvida i mjerenja na licu mjesta,
3.      ugovora o zakupa poslovnog , proizvodnoga ili drugog prostora,
4.      odobrenje za građenje i odobrenja za uporabu izgrađenih objekata,
5.      odobrenje za rad i utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta i drugih uvjeta poslovnih i proizvodnih objekata i prostora,
6.      drugih izvora.
 
IV – NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE KOMUNALNE NAKNADE
Članak 14.
Visina komunalne naknade određuje se prema slijedećim mjerilima:
–       stupnja opremljenosti građevnog zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
–       lokacije objekta (zgrada ili građevno zemljište) po zonama u kojoj se nekretnina nalazi,
–       namjeni objekta odnosno prostora.
 
Članak 15.
Iznos komunalne naknade (IKN) po kvadratnom metru (m²) korisne površine prostora, iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se množenjem slijedećih vrijednosti:
 
1.      Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) određene u konvertibilnim markama (KM),
2.      Koeficijent zone (Kz),
3.      Koeficijent namjene (Kn)
 
           IKN(m2)=B x Kz x Kn x m2
                                               
Množenjem na gore navedeni način dobivene vrijednosti IKN (m2), s ukupnom korisnom površinom, dobiva se visina komunalne naknade na mjesečnom nivou za svakog obveznika.
 
 
Članak 16.
Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) utvrđuje se u iznosu od 0,17 km/m2 za zatvorene prostore  i  u iznosu od 0,10 km/m2 za otvorene prostore.
 
 
Članak 17. 
Koeficijent zone (Kz) za prostore iznosi:
 
R.b. Zona Koeficijent zone (Kz)
1. I zona 1,00
2. II zona 0,80
3. III zona 0,60
4. IV zona 0,50
5. V zona 0,40
6. VI zona 0,30
7. Ostalo građevno zemljište 0,25
 
Članak 18.
 
Koeficijent namjene (Kn) iznosi:
 
R.b. Namjena prostora i zemljišta Koeficijent namjene (Kn)
1. Poslovni prostor za obavljanje proizvodnih djelatnosti  1,00
1. Poslovni prostor za obavljanje neproizvodnih djelatnosti (uslužne djelatnosti i sl.)     
1,50
3. Prostori koji služe za obavljanje djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti životnu okolinu      
5,00
4. Eksploatacija, kamena, šljunka i mineralnih sirovina  
1,50
 
 
 
Članak 19.
Za objekte linijskog i sličnog karaktera nadzemne i podzemne instalacije (elektro instalacije, instalacije telecoma i kabelskih operatera) komunalna naknada se plaća mjesečno po metru dužnom  građevnog zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti u iznosu od 0,0006 KM.
 
Članak 20.
Za objekte tipa odašiljača mobilnih mreža, TV predajnika, trafostanica i slično komunalna naknada se plaća  po m²  površine zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti u iznosu od 1,00  KM.
 
Članak 21.
Komunalna naknada je javni prihod Općine Prozor-Rama.
Komunalna naknada uplaćuje se na transakcijski račun Proračuna Općine Prozor-Rama.
 
Članak 22.
Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog obveznika donosi Služba za prostorno uređenje,komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama.
Rješenje se donosi na početku godine za jednu kalendarsku godinu.
Ukoliko Općinsko vijeće Prozor-Rama izvrši promjenu vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koeficijenta zone ili koeficijenta namjene, Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama donosi novo rješenje za svakog obveznika.
 
Članak 23.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade,  korisna površina, odnosno dužina instalacija za koju se plaća komunalna naknada i mjesečni iznos komunalne naknade.
  
Članak 24.
Komunalna naknada plaća se najkasnije do 10. (desetog) dana tekućeg mjeseca, za protekli mjesec.
Vlasnici instalacija plaćaju komunalnu naknadu mjesečno sukladno utvrđenom iznosu.
Izuzetno, može se rješenjem nadležne službe utvrditi da pojedini obveznici plaćaju komunalnu naknadu tromjesečno, polugodišnje ili čitav iznos za cijelu godinu ako se time postiže veća efikasnost i ekonomičnost naplate.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana narednog mjeseca od početka korištenje prostora, zemljišta ili instalacija.
 
Članak 25.
Kontrolu naplate komunalne naknade kao i pokretanje postupka prisilne naplate vrši Služba za financijske poslove  općine Prozor-Rama i Općinski komunalni inspektor.
 
 
V –  OSLOBAĐANJA OD OBAVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
 
Članak 26.
Komunalna naknada se ne naplaćuje za:
 
–       Objekte i uređaje koji služe za proizvodnju i pružanje komunalne usluge,
–       Zgrade i prostorije čiji su korisnici: udruge proistekle iz domovinskog rata, organizacije socijalne i zdravstvene zaštite, crvenog križa, savezi, društva i organizacije distrofičara, invalida slijepih i gluhih i drugih hendikepiranih osoba, te druga udruženja građana koja se bave humanitarnim radom,
–       Zgrade i prostorije koje služe kao muzeji,
–       Zgrade i prostorije koje služe za obavljanje vjerskih obreda, profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnog vatrogasnog društva,
–       Dječje ustanove (vrtići),
–       Zgrade i prostorije koje koriste odgojno-obrazovne organizacije srednjeg i osnovnog obrazovanja,
–       Gradska knjižnica,
–       Poljoprivredni objekti namijenjeni individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.
 
 
Iznimno iz stavka 1. ovog članka, komunalna naknada se plaća za prostorije koje vlasnici ili korisnici daju u zakup radi obavljanja druge djelatnosti.
Komunalna naknada se ne plaća za poslovne prostore u stambeno-poslovnim objektima u kojima se ne obavlja djelatnost.
 
 
VI – KAZNENE ODREDBE
 
 
Članak  27.
Novčanom kaznom od 100-500 KM kaznit će se za prekršaj osoba-obveznik komunalne naknade koja u određenom roku ne prijavi osnovu ili promjenu osnove za utvrđivanje naknade ili ako prijavi netočne podatke.
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50-300 KM.
Novčanom kaznom od 50-300 KM kaznit će se i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 20-100 KM kaznit će se i građanin koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
 
Članak 28.
Novčanom kaznom od 200-1000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne omogući ovlaštenoj osobi nesmetano utvrđivanje i kontrolu svih elemenata koji su osnova za utvrđivanje komunalne naknade.
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 50-150 KM.
Novčanom kaznom od 100-500 KM kaznit će se i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 50-150 KM kaznit će se i građanin koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
 
 
VII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Obveza  plaćanja komunalne naknade primjenjivat će se od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Služba za komunalne poslove najmanje jedan put godišnje, a po potrebi i češće podnosi izvješće o implementaciji ove Odluke Općinskom vijeću Prozor-Rama i Načelniku općine.
 
Članak 30.
U slučaju ne plaćanja komunalne naknade na način propisan ovom Odlukom, svoja potraživanja Općina će sukladno važećim propisima ostvarivati u postupku pred nadležnim Sudom.
                                                       
Članak 31.
Odluka stupa na snagu danom donošenja  i  objaviti će se  u „Službenom glasniku Općine Prozor-Rama“.
 
Članak 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnoj naknadi na području općine Prozor-Rama („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 1/07, 1/10 i 2/14).

 
PREDSJEDNIK 
Esad E. Dželilović                                                                       
 
 
Bosna i Hercegovina                                                                      
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-06-_____/15
Prozor: ________/15
 
                                                                                                        
OBRAZLOŽENJE
I.   PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi   je Zakon o komunalnoj djelatnosti  („Narodne  novine HNŽ” broj:4/04)
II.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE I UPUĆIVANJA NACRTA
 
Odluku o komunalnoj naknadi  („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ broj:1/07) donijelo je Općinsko vijeće općine Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 31.01.2007. godine. Ista je mijenjana i dopunjavana u dva navrata,  ali  kroz njenu primjenu ukazala se potreba za donošenjem nove odluke. Obzirom  da se novom Odlukom predviđa  efikasnije i funkcionalni je rješavanje obveza po komunalnoj naknadi  predlaže se donošenje novog teksta Odluke u cijelosti i to u formi nacrta  a nakon provedene procedure i prijedloga.
 
III.   OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM
 
Ovom Odlukom definira se obaveza plaćanja komunalne naknade, način korištenja sredstava ostvarenih od komunalne naknade, obveznici plaćanja, način utvrđivanja visine, način naplate  i  oslobađanja od obaveze plaćanja komunalne naknade i kaznene odredbe.
Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici poslovnog prostora i građevnog zemljišta, odnosno  korisnik kada je tu obvezu  vlasnik ugovorom prenio na korisnika.
Obveznik naknade utvrđuje se na temelju podataka iz urbanističke i građevinske dokumentacije, katastra nekretnina ili očevidom na licu mjesta.
Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog obveznika donosi Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama. Rješenje se donosi na početku godine za jednu kalendarsku godinu.
Ovom Odlukom definirano je također oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade i kaznene odredbe.
 
IV. CILJ DONOŠENJA ODLUKE
 
Cilj je stvaranje efikasnijeg i kvalitetnijeg  okvira za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, kao i funkcionalnije i efikasnije naplate  na području općine Prozor-Rama. Nacrt  Odluke  biti će objavljen na službenoj stranici općine, svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije u nadležnu službu.
Stoga, slijedom navedenog molimo uvaženo Vijeće da prihvati u nacrtu Odluku o komunalnoj naknadi, a sve temeljem Zakona o komunalnoj djelatnosti HNŽ ( “Narodne novine HNŽ” broj:4/04).
 
Služba za prostorno uređe
komunalne djelatnosti
imovinsko-pravne poslove i 
katastar nekretnina
POMOĆNIK NAČELNIKA
Ivica Tomić dipl. ing. Građ. v.r.
prozor-rama.org
 
 
 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing