Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2015. godinu, Načelnik Općine 
donosi
 
 ODLUKU
O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU
 
 

Članak 1.
 
Planom javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: "Plan nabava") općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo u smislu čl. 4. st. 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga, radova u kalendarskoj 2015. godini. 
 
 

Članak 2.

 

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2015. god.

Članak 3.

Plan nabava sadrži slijedeće podatke:

-predmet postupka nabave (opis roba, usluga,radova) i šifru iz JRJN (Jedinstveni rječnik javnih nabava);
-procjenjenu vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a);
-vrstu postupka javne nabave;
-okvirni datum pokretanja postupka nabave;
-okvirni datum zaključenja ugovora;
-izvor financiranja.

Članak 4.
 

Osim nabava roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabava, nabave će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima sukladno odredbama ZJN BiH.

Članak 5.
Ugovorno tijelo (Općina) zadržava pravo da u Planu nabava promijeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabave, iz razloga utemeljenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabave, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.
Članak 6.
 
Plan nabava ne sadrži nabavu sredstava zaštite i spašavanja unutar organizacijske jedinice Odsjek za opću upravu i civilnu zaštitu, za koje se donosi poseban plan sukladno odredbama zakona koji se odnosi na zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.
 
Članak 7.
 
U Planu nisu sadržane sve nabave koje se provode u okviru projekata prekogranične suradnje financiranih od strane EU (IPA Fond), jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
 
Članak 8.
 
Plan nabava će biti objavljen na službenoj web stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna.
 
Članak 9.

Plan nabava za 2015. godinu je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PLAN JAVNIH NABAVA MOŽETE POGLEDATI U PRILOGU

 

 NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr. 
__________________
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar