OPĆINE I GRADOVI ZBIJAJU REDOVE

OPĆINE I GRADOVI ZBIJAJU REDOVE

U utorak, 12.2. u Mostaru je održan osnivački sastanak „Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH“.
Mreža za javne financije Saveza općina i gradova FBiH predstavljat će konzultacijsko i savjetodavno tijelo u okviru Saveza općina i gradova FBiH i zajedničku platformu pomoćnika načelnika/gradonačelnika za financije, pri čemu će glavna svrha Mreže biti jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih financija općina i gradova u Federaciji BiH.
Direktorica SOGFiH Vesna Travljanin podsjetila je kako u skandinavskima i drugim demokratskim zemljama čak 90 posto proračuna ide na lokalnu razinu, dok je to u BiH obrnuto.
„Mreža za javne financije biti će platforma preko koje će jačati uloga općina i gradova u Federaciji BiH, a osnovni cilj istaknut je u viziji Mreže: jačanje financijske pozicije općina i gradova.“
Na sastanku su predstavnici općina i gradova potpisali Deklaraciju o osnivanju mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH, usvojili Pravilnik o radu Mreže,te utvrdili prijedlog okvirnog plana Mreže.
Za predsjednika Mreže izabran je Josip Juričić, pomoćnik Načelnika općine Prozor – Rama.
„Izbor za predsjednika Mreže je još jedno priznanje općini Prozor – Rama na njenim aktivnostima za jačanje uloge općina u Federaciji BiH. U kratkom govori pri zahvali rekao sam kako na osnivanje Mreže gledam kao zbijanje redova općina i gradova, jako potrebno zbijanje redova u stalnoj borbi za veća prava jedinica lokalne samouprave. Zadaću predsjednika Mreže pokušati ću obavljati kvalitetno i odgovorno“, rekao nam je prvi predsjednik Mreže za javne financije Saveza općina i gradova u FBiH, Josip Juričić.

Polazeći od saznanja da se zajedničkim i sinergijskim djelovanjem, zagovaranjem i inicijativama, razmjenom znanja, stečenih iskustava i praksi stvaraju preduvjeti za uspješno upravljanje javnim financijama u jedinicama lokalne samouprave;

Svjesni izazova upravljanja javnim financijama na lokalnoj razini i krucijalne uloge pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za financije i službenika jedinica lokalne samouprave u procesima upravljanja javnim financijama i planiranja proračuna/ budžeta, koja se realizira putem kompleksnih i zahtjevnih poslova i funkcija planiranja i prikupljanja javnih prihoda, određivanja proračunskih/ budžetskih prioriteta, ostvarenja uravnoteženog proračuna/ budžeta, adekvatnog i uspješnog usmjeravanja javnih sredstava, kvalitetnog i adekvatnog pružanja i unaprjeđenja javnih usluga i lokalne infrastrukture putem javnih rashoda, te financiranja kapitalnih ulaganja, čime se doprinosi cjelokupnom razvoju područja na kojem jedinica lokalne samouprave djeluje;

U uvjerenju da će rad Mreže za javne financije/finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine doprinijeti jačanju financijske pozicije općina i gradova, poštivanju i implementaciji principa fiskalne decentralizacije i fiskalnog izravnanja, unaprijediti prakse financiranja kapitalnih projekata, razviti dodatne oblike artikulacije problema i komunikacije, putem kojih će prijedlozi, inicijative, nove ideje i osvrti s razine jedinica lokalne samouprave u oblasti javnih financija biti dijelom primjenjivih rješenja i pomoći institucijama na višim razinama vlasti u razvoju jedinica lokalne samouprave;

Vizija Mreže
Kvalitetna, funkcionalna, uspješno koordinirana i aktivna Mreža za javne financije/ finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Mreža) svojim zajedničkim aktivnostima doprinosi jačanju financijske pozicije općina i gradova, uravnoteženim lokalnim proračunima/ budžetima, pravednijoj raspodjeli javnih prihoda općinama i gradovima u Federaciji BiH, poštivanju principa fiskalne decentralizacije i fiskalnog izravnanja, iznalaženju sustavnih rješenja i kvalitetnijem upravljanju javnim financijama jedinica lokalne samouprave, a time i boljoj kvaliteti života cjelokupne društvene zajednice.

Misija Mreže

Jačanje financijske pozicije općina i gradova u FBiH, intenziviranje aktivnosti u segmentu javnih financija općina i gradova u FBiH, te jačanje suradnje, koordinacije i sinergijskog djelovanja pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za financije, s ciljem unaprjeđenja politike, regulatornog okvira i prakse općinskih/ gradskih financija putem kreiranja zajedničkih inicijativa, politika i prijedloga, provođenja zajedničkih analiza, razmjene stečenih znanja, iskustava i kvalitetnih praksi, te spremnost za provođenje i drugih aktivnosti, kojima se doprinosi daljem usavršavanju vještina upravljanja javnim financijama, ostvarivanja uravnoteženog proračuna/ budžeta, planiranja proračunskih/ budžetskih prioriteta, praksama zaduživanja JLS i maksimizaciji financiranja kapitalnih projekata u jedinicama lokalne samouprave.

 
Cilj Mreže

Cilj Mreže je pružanje platforme za zajedničko djelovanje pomoćnika načelnika/gradonačelnika za financije i rješavanje problema u domeni financija općina i gradova u FBiH u okviru Saveza općina i gradova FBiH (u daljem tekstu: Savez), definiranje zajedničkih inicijativa, stavova i prijedloga za unaprjeđenje javnih financija općina i gradova, identifikacija problematičnih segmenata, razmjena i praktična primjena stručnih znanja, iskustava i dobrih praksi u radu pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za financije i ostalih službenika jedinica lokalne samouprave, koji učestvuju u procesima planiranja proračuna/ budžeta i upravljanja javnim financijama, te unaprjeđenje učešća i komunikacije Saveza s nadležnim institucijama, nevladinim organizacijama, akademskom i poslovnom zajednicom i drugim akterima, koji djeluju na lokalnoj razini.

Djelokrug rada Mreže
Mreža djeluje i cilj ostvaruje sljedećim aktivnostima:

• predstavljanje, analiza i diskusija tematskih pitanja , sugestija, rješenja i inicijativa, kojima se doprinosi jačanju financijske pozicije JLS, unaprjeđuje regulatorni okvir, procesi i praksa upravljanja javnim financijama, planiranja proračuna/ budžeta u JLS, te raspodjele javnih prihoda u FBiH
• platforma pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za financije za zajedničko djelovanje, definiranje zajedničkih ciljeva, politika i stavova, te razmjenu mišljenja, informacija i dobrih praksi, s ciljem iznalaženja sistemskih rješenja u oblasti upravljanja financijama općina i gradova,
• identifikacija problematičnih i neuralgičnih područja u segmentu javnih financija općina i gradova,
• priprema i definiranje zajedničkih strateških inicijativa i prijedloga zakonskih rješenja iz oblasti upravljanja financijama, financijske pozicije JLS, nadležnosti za javne rashode i načina financiranja jedinica lokalne samouprave, posebice u segmentu raspodjele javnih prihoda, te upućivanja ovih inicijativa višim razinama vlasti, s ciljem unaprjeđenja regulatornog okvira, koji tretira financije općina i gradova i koji ima financijske implikacije za JLS,
• zauzimanje zajedničkog proaktivnog stajališta prema pitanjima financijske pozicije JLS, raspodjele javnih prihoda, načina i izvora financiranja jedinica lokalne samouprave, izvornih i dodijeljenim nadležnostima za rashode JLS i ostalim pitanjima, koja imaju izravne ili neizravne financijske reperkusije na proračune/budžete općina i gradova, te jasna i precizna artikulacija tog stajališta prema višim razinama vlasti i ostalim eksternim interesnim skupinama
• implementacija i zagovaranje principa fiskalne decentralizacije i fiskalnog izjednačavanja,
• promocija, razmjena i širenje iskustava i najboljih praksi u segmentu upravljanja financijama općina i gradova, te prenošenje stečenih znanja članovima Mreže i drugim službenicima u jedinicama lokalne samouprave,
• suradnja s vanjskim stručnjacima i stručnim organizacijama, udruženjima, te akademskom i poslovnom zajednicom, koji se bave sličnim temama,
• suradnja s nadležnim institucijama, koje su od značaja za javne financije općina i gradova i raspodjelu javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave,
• druge aktivnosti u namjeri ostvarenja ciljeva Mreže.

Oblici djelovanja Mreže

• Periodični tematski sastanci: Mreža će nastojati organizacijom kvalitetno osmišljenih tematskih sastanaka dodatno intenzivirati aktivnosti oko iniciranja prijedloga u oblasti raspodjele javnih prihoda i unaprjeđenja regulatornog okvira financijske pozicije općina i gradova, te razviti i razmijeniti stručna znanja, prakse i iskustava iz oblasti uspješnog upravljanja financijama općina i gradova;
• Posjeti općinama i gradovima: U okviru Mreže će se vršiti terenski posjeti predstavnika Saveza općinama i gradovima, s intencijom razgovora s načelnicima/ gradonačelnicima, pomoćnicima za financije i nadležnima za financije i identifikacije stvarnih financijskih potreba i prioriteta jedinica lokalne samouprave, stanja u općinskim i gradskim proračunima/ budžetima, te krucijalnih segmenata za djelovanje, jačanje financijske pozicije JLS i unaprjeđenje regulatornog okvira financija JLS.
• Zagovaranje i lobiranje: Mreža će biti aktivna u pokretanju inicijativa i zagovaranju regulatornih i drugih reformi na lokalnoj i višim razinama vlasti u smjeru poboljšanja financijske pozicije općina i gradova, povećanja fiskalnih i financijskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, prilagodbe sustava raspodjele javnih prihoda potrebama i sugestijama JLS, poboljšanju sustava financiranja vlastitih nadležnosti i definiranju sustava financiranja prenesenih nadležnosti, implementaciji principa fiskalne decentralizacije, te definiranju sustava financiranja manje razvijenih i nerazvijenih općina sukladno okviru fiskalnog izravnanja.
• Elektronski kanali komunikacije i elektronske usluge: Mreža će nastojati da se putem funkcionalnih elektronskih servisa  (u sklopu web stranice Saveza i tematskih društvenih mreža i sl.) brže razmijene potrebne informacije, sugestije, komentari, mišljenja i slično. Mreža će putem web stranice Saveza ažurirati i imati stalno na raspolaganju „zbirke korisnih materijala“ (ključni regulatorni propisi, metodološki materijali te istraživačke i ostale korisne publikacije) iz oblasti upravljanja javnim financijama na lokalnoj razini i raspodjele javnih prihoda.
•  Suradnja: Mreža će surađivati i sa što većim brojem zainteresiranih domaćih i međunarodnih aktera iz vladinog, nevladinog, akademskog i privatnog sektora, s intencijom upoznavanja s izazovima financiranja jedinica lokalne samouprave i raspodjele javnih prihoda općinama i gradovima, te promocije financiranja kapitalnih projekata lokalnih zajednica i privlačenja vanjskih izvora investiranja, priopćili su iz Saveza općina i gradova.

 

/Republikainfo.com/

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar