POGLED U 2018: AKTIVNOSTI VEZANE ZA TURIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

POGLED U 2018: AKTIVNOSTI VEZANE ZA TURIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

Razvoj turizma jedno je od strateških opredjeljenja općine Prozor – Rama, te se stoga i u 2018. godini radilo na poboljšanju uvjeta za turizam.Osim nastavka ranijih projekata, u protekloj 2018. godini  apliciralo se po raznim natječajima i javnim pozivima za turizam. U općinskoj Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije saznali smo detaljnije o provedenim aktivnostima.

Najvažniji projekt u oblasti turizma bio je projekt apliciran po javnom pozivu za prekograničnu suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Riječ je o projektu Veslački centri – Zajednički zaveslaji, (Rowingcenters – Jointwaves). Uspije li ovaj projekt prikupiti dovoljan broj bodova od EU povjerenstva, Prozor – Rama će dobiti suvremeni smještajni objekt na obali Ramskog jezera.

U prošloj godini provodio se i projekt  Arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac, Ljubunci u općini Prozor-Rama (III faza), financiran u cijelosti sredstvima općinskog proračuna.

Još jedan vrijedan projekt u oblasti turizma u protekloj godini bio je projekt pod nazivom Razvoj turizma na tri jezera. U projekt su bile uključene općine Posušje, Prozor – Rama i  Jablanica. Financiran je iz sredstava GIZ-a 80%, a ostatak od 20% financirale su tri uključene općine. Rezultat projekata je između ostalog, izrada baze podataka o turističkim resursima, poboljšane sposobnosti davanja turističkih usluga za veći broj lokalnih aktera, sačinjen plan turističke promocije, realizirana karta područja sa turističkim resursima u elektronskom formatu, izrađene promotivne brošure, nabavljeni promotivni štandovi.

Kroz ove projekte kreirano je nekoliko promotivnih video uradaka i veliki broj fotografija koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Općinska Služba nadležna za turizam kreirala je i druge projekte i podnosila ih nadležnim institucijama. Tako su Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K podneseni projekt:

„Jačanje turističke prepoznatljivosti Ramskog jezera“ u suradnji sa Agencijom za lokalni razvoja Prozora-Rama

„Uređenje informativnoga  centar u Prozoru, atraktivnih staza i vidikovaca na lokalitetima Gradac i Zahum

„Provođenje i zaštita arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac, općina Prozor-  Rama“

Na žalost, nije bilo nikakvog odgovora po navedenim projektnim prijedlozima.

Doprinos jačanju turizma u našoj općini svakako je i potpora drugim subjektima koji razvijaju projekte u oblasti turizma. Posebno se to odnosi na Agenciju za lokalni razvoj, na Veslački klub, Sportsko – ribolovno društvo, zatim Hrvatsko planinarsko društvo, kao i na odgovarajuće projekte pojedinaca.

Vrijedno je spomenuti da je, kroz općinski javni poziv za sufinanciranje projekata mladih i nevladinih udruga, podržano nekoliko projekata za turizam.

Neformalna skupina mladih, ekološka i meteorološka sekcija Srednje škole Prozor – „Geološko – povijesno naslijeđe“

Udruženje građana Rama – „Istraživanje stećaka u općini Prozor-Rama“

Udruga građana Hudutsko – „Povijesno naslijeđe“

Hrvatsko planinarsko društvo „Rama“ – „Markiranje planinarskih staza i postavljanje signalizacije i info punktova na Raduši“

Ekološka udruga za zaštitu i očuvanjem okoliša „Izvor“ – II Faza „Uređenje vidikovca i sadanja drvoreda“.

Projekti zaštite okoliša  u 2018. godini:

Osim redovnih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša u našoj općini, kreirani su i posebni projekti na ove teme.

Posebnu vrijednost ima donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić. Odlukom o zaštiti izvorišta Vrela Krupić utvrđene se zone sanitarne zaštite izvorišta i propisani uvjeti i načini zaštite područja izvorišta vode za piće u svrhu zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće. Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na vodozaštitnom području izvorišta Vrela Krupić je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zonasanitarne zaštite izvorišta.

Zone zaštite izvorišta Vrelo Krupić, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere području zona, određene su temeljem prethodnih istražnih radova koji su opisani u elaboratu „Hidrogeološki istražni radovi za izradu prijedloga zona sanitarne zaštite izvorišta Vrela Krupić“, koji je usklađen s važećim Pravilnikom o načinu utvrđivanja zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta za javnu vodoopskrbu stanovništva. Istražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta Vrela Krupić i utvrđene su hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenih vodonosnika.

Ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH aplicirali smo projekte:„Izgradnja postrojenja za selekciju komunalnoga otpada u općini Prozor-Rama“. Projekt je prihvaćen i sufinanciran u iznosu od 52.298,35 KM. Projektom je predviđena izgradnja na lokaciji koja se nalazi u blizini deponije otpada Duška kosa u Poniru. Planirano je da se na tu lokaciju dovozi prikupljeni miješani otpad sa prostora općine, odlaže u prihvatni bunker iz kog transportnom trakom ide na proces razdvajanja, baliranja razdvojenog materijala i njegova priprema za prodaju odnosno za reciklažu.

Fondu za zaštitnu okoliša F BiH dostavljeni su projekti: „Nabava specijaliziranoga vozila za sakupljanje i odvoz čvrstoga potpada“ i „Izgradnja postrojenja za selekciju komunalnoga otpada u općini Prozor-Rama“. Ovi projekti, kao ni drugi projekti aplicirani po javnim pozivima Fonda, nisu dobili prolaznu ocjenu.

Kroz općinski javni poziv za sufinanciranje projekata mladih i nevladinih udruga podržano je i nekoliko projekata zaštite okoliša.

Veliki dio posla oko zaštite okoliša odrađuje Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ kroz Program zajedničke komunalne potrošnje. Na području općine Prozora-Rama do kraja 2018.godine odvozom otpada pokriveno je 31 naselje, postavljeno je 267 kontejnera. U 2018.godini sanirane su dvije deponije, Dragićpotok u Dobroši i Izlaz u Rumbocima. U narednom razdoblju planira se proširiti odvoz otpada i na ostala naselja uz saniranje još nekoliko divljih deponija.

Boljem stanju okoliša doprinose i veliki infrastrukturni projekti koji se provode na cijelom području općine Prozor – Rama, napose oni kojima se uređuju lokalne prometnice i dovodi pitka voda u domove žitelja Općine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar