Povijest Rame: Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Povijest Rame: Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Pripremio: Anto Ivić

 1. 22. Na 10. Maia i744. Karsti ja fra Antun Travničanin Petra sina Ilie Kolakovića is Sovića i njegove zakonite žene Kate Šćeke is Primorja. Bii kum Martin Ripić is Sovića.
 2. 23. Na i0. Maia i744. karsti ja fra Antun Travničanin Nikolu sina Garge Raičevića i njegove zakonite žene Jele Raičevića is Drešnice. Bi kum Andria Raičević is Sovića.
 3. 24. Na 23. Maia i744. Karsti ja fra Antun Travničanin Antuna sina Marka Prankovića is Ploče i njegove zakonite žene Dominike Stipića iz Skopja. Bii kum Matie Jeličić iz Podbora.
 4. 25. Na 29. Juna i744. karsti ja fra Antun Travničanin Juru sina Nikole Šunjića i njegove zakonite žene Pavlie iz Drežnice. Bi kum Marko Čavlinov Luka.
 5. 26. Na i0. Jula i744. karsti ja fra Antun Travničanin Petrušu kćer Petra Milišića iz Rumbokova[1] i njegove zakonite žene Lucie Martinovića iz Trišćana. [Bi] kuma Kate Milišića.
 6. 27. Na 6. Agusta i744. [K]arsti ja fra Antun Travničanin [G]argu sina Luke Petrovića sa Gmića [i] njegove zakonite žene Kate Tome [iz] Doljana. Bi kum Jakov Petrović.
 7. 28. Na i5. Agusta i744. Karsti ja fra Antun Travničanin Ivana sina Antuna Milasovića sProslapa i njegove zakonite žene Ivane Baljine iz Ripaca[2]. Bi kum Luka Pilipović zRaba.
 8. 29. Na 30. Agusta i744. Karsti ja fra Antun Travničanin Katu kćer Matie Klarića i njegove zakonite Anice Gabrićevića. Kuma Jele Gabrićevića.
 9. 30. Isti dan karsti isti fra Antun karsti Katu kćer Stipana Raičevića i njegove zakonite Anice Ivanovića iz Ploče. Kuma Ivana (U).
 10. 3i. Na 6. Septembra i744. Karsti ja fra Matie Lašvanin Mariu kćer Vida Ivanovića iz Ploče i njegove zakonite Anice Marianovića. Kuma Anica Miačević.
 11. 32. Na 8. Septembra i744. Karsti ja fra Matie iz Lašve Petra sina Jure Žulja iz Lapsunja i njegove zakonite Tomice Petrovi/c/h. Kum bih Petar Raičević.
 12. 33. Isti dan isti f/ra/ Matie karsti Anđeliu, kćer Andrie Stuparevića iz Doljana i njegove zakonite Mande Stipanović. Kuma Jele Martinović.
 13. 34. Na 26. Septembra i744. Karsti fra Matie iz Lašve Andriu sina [______][3] Martinovića iz Trišćana i njegove zako[nite] Lucie Grubišić. Kum bi Marko Kuraić.
 14. 35. Na 22. Nov/em/bra i744. karsti ja fra Antun Travničanin Mandu kćer Stipana Mandu kćer Pavla Novakovića iz Rumboka i njegove zakonite žene Jele Kov[___][4] iz Ploče. Bi kuma bi Mande Jeba[__].[5]
 15. 36. Isti čas isti fra Antun k[arsti] Jelu kćer Jure Milišića [iz Rum]bokova i njegove zakonite Mande Bulaića sOrasca. Bi k[uma] Marta Grubišina.
 16. 37. Na 8. Decembra i744. Ka/r/sti ja fra Jakov iz Travnika Ivanicu kćer Tome Miačeva i Ruže Nikolića. Bi kuma Kate Martinovića iz Triš(ćana).
 17. i. Na 9. De/cem/bra i744. karsti ja fra Jakov iz Lašve Ružicu kćer Jozipa[6] i njegove zakonite Kate Rogića. Bi kuma Lucia Raičevića. Iz Sovića sve koliko.
 18. 2. Na 1745. Jan/uar/a 9. Karsti ja fra Jakov iz Lašve Jozu sina Tome Krubišića iz Podbora /i/ mater Ivana. Bi kum Ilia Jeličić.
 19. 3. Isti dan karsti ja fr/a/ Jakov Ružicu kćer Matia Žulja iz Lapzunja[7] i njegove zako/ni/te Mande. Bi kuma Jele Jeličića iz Podbora.
 20. 4. Na ii. Januara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Katu kćer Stipana Petrovića na Gmići i nje/gove/ za/koni/te Domenike. Bi kuma Jagica /s/ Kmića.[8]
 21. 5. Na 11. Januara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov iz Lašve Barnu sina Tome Kopačeva sKmića i njegove zak/oni/te Jele. Bi kum Ilia Petrović.
 22. 6. Na 15. Januara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Mandu kćer Mate Kakelja s Ravnoga i njegove za/koni/te Jakovice. [Bi] kuma Petruša Šuljića.
 23. [7.] Na 19. Januara i745., Jaklići. Karsti ja fr/a/ Jakov Agatu kćer Pavla Tučića i nje/gove/ za/koni/te Kate. Bi kuma Ružica.
 24. 8. Na 20. Januara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Stipana sina Jure Bikića iz Ripaca i nje/gove/ zako/nit/e Lucie. Bi kum Jozip [__](n)kić.[9]
 25. [9.] Na 22. Januara i745. u Podboru, karsti ja fr/a/ Jakov Maru, kćer Nikole Jeličića i nje/gove/ zako/nite/ Anice. Bi kuma Mande Kopačeva.
 26. [10.] Na 22. Januara i745. karsti ja fr/a/ Jakov Maru, kćer Ivana Marianovi[ća][10] iz Kovačeva Polja i njegove za/konit/e Ruze [M]arkovića. Bi kuma Agata Pranković.
 27. ii. Na 3. Februara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Vida, sina Ivana Bartulovića iz Podbora i njegove za/konit/e Lucie. Bi kum Bartu/l/ Bartulović.
 28. i2. Na 4. Februara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Juru, sina Pe/t/ra Krubišića iz Podbora i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kum Nikola Jeličić.
 29. i3. Na 5. Feb/rua/ra i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Gargu, sina Ivana Bikića iz Ripaca i nje/gove/ za/konit/e Anice. Bi kum Luka Kuraić.
 30. i4. Na 6. Februara i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Rušu, kćer Luke Raičevića iz Jaklića i nje/gove/ z/akonit/e Lucie. Bi kuma Domenika Miačevića.
 31. i5. Na 14. Feb/ruara/ i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Ivana, sina Pavla i nje/gove/ za/konit/e Ivane. Iz Kreševa obodvoe. Bi kum Prančković[11] Mio.
 32. i6. Na 21. Feb/ruar/a i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Stipana, sina Petra Rogića iz Sovića i 1. nje/gove/ za/konit/e Petruše. Bi kum Ivan Rogić.
 33. i7. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Miu, sina Petra Raičevića iz Sovića i nje/gove/ za/konit/e Vide. Bi kum Mio Raičević iz Sovića.
 34. i8. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Ivana, sina Garge Ripića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Petar Ripić. Iz Sovića svi.
 35. i9. Na 22. Feb/ruar/a i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Mariana, sina Petra Martinovića iz Doljane i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Toma Taraljev.
 36. 20. Na 3. Marza i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Stipana, sina Luke Ivanovića iz Ploče i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Ilia Gabrićević.
 37. 2i. Na 9. Marza i745. karsti ja fr/a/ Jakov Pavla, sina A[n]drie Markovića iz Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e Ivanice. Bi kum Gargo Čavli[na].
 38. 22. Na 16. Marza i745. karsti ja fr/a/ Jakov Tadiu, sina Andrie Petrovića s/G/mića i nje/gove/ za/konit/e Bare. Bi kum Mio s/G/mića.
 39. 23. Na 23. Marza i745. karsti ja fr/a/ Jakov Ruzicu, kćer Ivana Malekina sOraš(j)a. Materi ime Jele. Bi kuma Jele.
 40. 24. Na 24. Marza i745. karsti ja fr/a/ Jakov Matu, sina Luke Kuraića iz Podbora i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kum Mato Krubišić.
 41. 25. Na 29. Marza i745. karsti ja fra Jakov Ivana, sina Mat(ie) Topića iz Trićana[12] i nje/gove/ za/konit/e Ivane. Bi kum Petar Topić.
 42. 26. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Tadiu, sina Lovre Ripića iz Sovića i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Gargo Ripić.
 43. 27. Na 19. Ap/ri/la i745. Karsti ja fra Jakov Mandu, kćer Petra Vukovića iz Kmića i nje/gove/ za/konit/e Agate. Bi kuma Ivanica.
 44. 28. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Stipana sina Tadie Raičevića iz Slimca [i nje/gove/] za/konit/e Mande. Bi kum Petar Miač.[13]
 45. [29.] Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Ruzicu, kćer Petra Raičevića iz Slimca i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kuma Mande Pet/r/ovića.
 46. 30. Izti ja fr/a/ Jakov karsti sina Pilipa Vukovića z/K/mića i nje/gove/ za/konit/e žene Anice. Bi kum Petar Miač.
 47. [3]i. Na 16. /Aprila/ i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Ruzicu, kćer Mate Milića iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kuma Kate.
 48. [32.] Na 19. Aprila i745. Karsti ja fr/a/ Jakov iz Lašve Ivana, sina Mie Keškića iz Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e _.[14] Bi kum Jure Čavlina.
 49. 33. Na 29. Ap/ri/la i745. Karsti ja fr/a/ Jakov sinove Tome Taraljeva iz Trićana. Jednomu ime Toma, a drugomu C(v)itko. Materi ime Dome. Biše kumovi Jure Topić i Stipan Taraljev.
 50. 34. Na 9. Maja i745. Karsti ja fr/a/ Jakov kćer Klaru, kćer Petra Bulaića sOrašca i nje/gove/ za/konit/e Pranje. Bi kuma Mande.
 51. 35. Na 13. Juna i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Antuna, sina Jure Gašparova iz Jaklića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Petar Gašparov.
 52. 36. Na 21. Juna i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Katu, kćer Šimuna iz Trićana i nje/gove/ za/konit/e Ružice. Bi kuma Kate Topića.
 53. 37. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Petrušu, kćer Antuna iz Zovića[15] i nje/gove/ za/konit/e Cvite. Bi kuma Jakovica iz Zovića.
 54. 38. Na 25. Juna i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Pavla, sina Ivana Bulaića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Ivan Malekin sOrašja.
 55. 39. Na 27. Juna i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Petra, sina Jakova Baljina iz Ripaca i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Jozip Bikić.
 56. 40. Na 5. Jula i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Vida, sina Tome iz Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kum Petar Čavlina.
 57. 4i. Na 29. Jula i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Mandu, kćer Tom[e] Petrovića /s/ Gmića i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kuma Jagnja Petrovića.
 58. 42. Na 9. Agusta i745. Karsti ja fra Jakov Petra, sina Mate Marića /s/ Gmića i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Toma Kopačev.
 59. 43. Na 23. Agusta i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Agatu, kćer Ilie Gašparova is Jaseća[16] nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kuma Manda Miačeva.
 60. 44. Na 6. Feb/rua/ra i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Jelu, kćer Jure Stupareva iz Doljane i nje/gove/ za/konit/e Jakovice. Bi kuma Mande Stupare/va/.
 61. 45. Na 25. Feb/rua/ra i745. Karsti ja fra Jakov Andriju, sina Pavla Miača iz Jaklića i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Mato.
 62. 46. Na 29. Se/ptem/bra i745. karsti ja fr/a/ Jakov Marka, sina Luke Petrovića /s/ Gmića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Gargo Petrović.
 63. 47. Na 1. Otobra i745. karsti ja fr/a/ Jakov Vida, sina Tadie /s/ Gmića i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kum Andria Petrović.
 64. 48. Na 2. No/vem/bra i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Stipana, sina Petra Milišića iz Ru/m/boka i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi [k]um Pavo Milišić.
 65. [49.] Na 9. No/vem/bra i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Luciu, kćer Rafaela Miača i nje/gove/ za/konit/e Ivane. Bi kuma Klara Miačeva.
 66. 50. Na 3. De/cem/bra i745. Karsti ja fr/a/ Jakov Luku, sina Stipana Taraljeva i nje/gove/ za/konit/e Ruzice. Bi kum Marko Kuraić.
 67. [51.] Na 9. Januara i74(6). Karsti ja fr/a/ Jakov Matiu, sina Ilie Kovačeva iz Ploče i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Ilia Nikolić.
 68. [5]2. Izti dana karsti Anicu, kćer Ivana Ulašnika iz Ploče i nje/gove/ za/konit/e ___.[17] Bi kuma Kate Rašovova.
 69. 53. Na 16. Januara i74(6). Karsti ja fr/a/ Jakov Katu, kćer Marka Mili/šića/ iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kuma Mande Bulaina.
 70. 54. Na 26. Jan/uar/a i74(6). Karsti ja fr/a/ Jakov Andrianu, kćer Luke Čavline i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kuma Jakovica.
 71. 55. Izti dan karsti Anicu, kćer Nikole (.)uimo’a[18] iz Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kuma Anđelia Čavlinova.
 72. 56. Izti dan karsti Stipana sina Luke Bulaića iz Orašja[19] i nje/gove/ za/konit/e žene Kate. Bi kum Petar Bulaić.
 73. 57. Na 7. Feb/ruar/ra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov iz Lašve Klaru, kćer Ilie Uzdoljaka iz Jaklića i nje/gove/ za/konit/e Agate. Bi kuma Domenika.
 74. 58. Izti dan karsti Iliu, sina Stipana Milišića iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Cvite. Bi kum Frano Milišić.
 75. 59. Izti dan karsti Anđeliu, kćer Petra Miača iz Jaklića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kuma Klara iz Jaklića.
 76. 60. Na 20. Feb/ruar/ra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Luciu, kćer Luke Pilipovića s Proslapa i nje/gove/ za/konit/e Anice. Bi kuma Rušica Markovića.
 77. 57.[20] Na 22. Feb/ruar/ra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov iz Lašve kapelan od Rame Matu, sina pokojnoga Mate Ćurića iz Livanskoga Polja i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi k[um] Toma Krubišić iz Podbora. I reče[no] dite kar/s/tilo pozli porođenja ev[o.] od deset miseci i sedam dana. A to jereje bilo u Odžaku turskomu uz Skopju u Lenđera. Tako nie dala balia karstiti. Ama veće more volja dragoga Boga vasda.
 78. 58. Na 23. Ap/ri/la i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Ivanu, kćer Jure Bikića iz Ripaca i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kuma Jele Bi/ki/ća.
 79. 59. Na 3. Maia i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Mariu kćer Tome Kopača i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kuma Lucia.
 80. 60. Izti dan karsti Ivanu, kćer Stipana Petrovića /s/ Kmića i nje/gove/ za/konit/e Domenike. Bi kuma Jagnjia Petrovića.
 81. 6i. Na 4. Majia i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Anicu, kćer Petra Kovačeva iz Ploče i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kuma Tadiana iz Ploče.
 82. 62. Na 9. Majia i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Martu, kćer Mate Kakelja iz Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e Jakovice. Bi kuma Ivana Čavlinov/a/.
 83. 63. Na 12. Majia i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Martu, kćer Petra Milasova s Proslapa i nje/gove/ za/konite/ _ .[21] Bi kuma Jele iz Jaklića Miačuša.
 84. [64.] Na 20. Majia i746. [Kar]sti ja fr/a/ Jakov Juru, sina Matie Garića iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kum Stipan Milišić.
 85. 65. Na 12. Juna i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Antuna, sina Jure Milišića iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Pavo Tučić.
 86. [66.] Iztidan karsti Ružicu, kćer Petra [Bu]laina sOrašća i nje/gove/ za/konit/e __[22]. Bi kuma [Je]le Kreševka.
 87. [67.] Na 13. Jula i746. [Ka]rsti ja fr/a/ Jakov Petrušu, kćer Pavla Milišića iz Rumboka i nje/gove/ za/konit/e Vide. Bi kuma Marta Beškerova iz Rumboka.
 88. 68. Izti dan karsti Nikolu, sina Tadie iz Lapsunja i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Toma Miač iz Jaklića.
 89. 69. Na 11. Agusta i746. Karsti ja fra Jakov Juru, sina Andrie Jeličića iz Podbora i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Ivan Jeličić iz Podbora.
 90. 70. Na 13. Agusta i746. Karsti ja fra Jakov Katu, kćer Jure Šuljeva i nje/gove/ za/konit/e Tomice. Bi kuma Ivana Milića iz Rumboka.
 91. 8i.[23] Na 28. Agusta i746. Karsti ja fra Jakov Klaru, kćer Pilipa Petrovića /s/ Kmića i nje/gove/ za/konit/e Anice. Bi kuma Oršula Petrovića.
 92. 82. Na 6. No/vem/bra i746. Karsti ja fra Jakov Jakova, sina Šimuna Jurišina iz Trićana i nje/gove/ za/konit/e Rušice. Bi kum Mato Topić.
 93. 83. Izti dan karsti Šimuna, sina Garge Raičevića iz Sovića i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kum Jozip Raičević.
 94. 83. Izti dan karsti Katu, kćer Andrie Taralja iz Trićana i nje/gove/ za/konit/e Anđelie. Bi kuma Domenika Taraljeva.
 95. 84.[24] Na 23. No/vem/bra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Franu, sina Mie Keškića s Ravnoga i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Jure Čavlina.
 96. 85. Na 26. No/vem/bra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Jelu, kćer Luk[e] Petrovića /s/ Gmića i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kuma Lucia /s/ Gmića.
 97. 86. Na 29. No(vem)bra i746. Karsti ja fr/a/ Jakov Jakova, sina Jure iz Trićana i nje/gove/ za/konit/e Kate. Bi kum Stipan Taralj.
 98. 87. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov iz Lašve Martu, kćer Ivana Topića i nje/gove/ za/konit/e Lucie. Bi kuma Ivana Topića.
 99. 88. Izti dan karsti ja fr/a/ Jakov Miata, sina Ilie Bulaina i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Ivan Malekin.
 100. 89. Na 20. 1746.[25] Karsti ja fr/a/ Jakov Petrušu, kćer Ivana Bića[26] iz Ripaca i nje/gove/ za/konit/e Anice. Bi kuma Klara Miača iz Jaklića.
 101. 91.[27] Na 15. Januara i747. Karsti ja fr/a/ Jakov Iliu, sina Mate Žulja iz Lapsunja i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Pavo Miačev iz Jaklića
 102. 92. Na 1. feb/ruar/a i747. Karsti ja fr/a/ Jakov Juru, sina Andrie Petrovića sKmića i nje/gove/ za/konit/e Barbare. Bi kum Jure Žulj iz Lapsunja.
 103. 91. Izti dan karsti Ivana, sina Vida Kovačeva iz Ploče i nje/gove/ za/konit/e Anice. Bi kum Gargo Jeličić iz Podbora.
 104. 93. Na 2. Feb/ruar/a i747. Karsti ja fr/a/ Jako (sic!) Agatu, kćer Petra Stu/pa/ra[28] iz Doljane i nje/gove/ za/konit/e Jele. Bi kuma Jakovica iz Sovića.
 105. 94. Izti dan karsti Jakova, sina Jozipa iz Doljane i nje/gove/ za/konit/e Mande. Bi kum Marko iz Trićana Topić.

Bilješke:

[1] Na više mjesta zabilježen naziv za Rumboke odakle su Milišići.

[2] Slovo z je latinično.

[3] Nedostaje dio lista s imenom koje počinje s J ili G.

[4] Vjerojatno Kovačeve ili Kovačevića.

[5] Jebača ili Jebačevića.

[6] Nije upisano prezime.

[7] Ili Lavzunja. Danas Lapsunj.

[8] Misli se na Gmiće.

[9] Nedostaje dio lista s prvim dijelom prezimena.

[10] Dio u zagradi nedostaje jer je list oštećen, ali po smislu bi trebao tako završiti.

[11] Vjerojatno se radi o prezimenu Pranković.

[12] Selo Trišćani.

[13] Zbog znaka skraćivanja, vjerojatno jr trebalo pisati Miačević.

[14] Nije upisano ime žene.

[15] Sovići.

[16] Dosl. „Jaseća“. Moglo je biti „Jasena“, ali vjerojatno i „Jaklića“. Usp. br. 35. od 13. 6. 1745.

[17] Prazan prostor ostavljen za upis imena majke, nije popunjen.

[18] Nečitko. Prvo slovo moglo bi biti N, D ili Ć. Nuimo… Duimo… S obzirom na znake skraćivanja, premda 1741. zabilježeno u Brotnju, ovo bi moglo biti prezime Dujmović.

[19] Dosl. Orašja, ali očito ne onog kod Travnika, već Orašca u Rami.

[20] Na ovom mjestu je ponovljen upis od broja 57.

[21] Majčino ime nije upisano.

[22] Prostor za ime je ostavljen za naknadni unos kao i pod r. br. 63. ali ga fra Jakov očito nije ni kasnije upisao.

[23] Preskočeno je deset rednih brojeva.

[24] Ponovljen je isti broj.

[25] Izostavljeno ime mjeseca decembra, prosinca.

[26] Naveden je znak skraćivanja. Vjerojatno je riječ o prezimenu Bikić iz Ripaca.

[27] Preskočen je r. br. 90. i zamijenjen redoslijed sljedeća dva.

[28] Skraćeno je prezime Stupar.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar