Poziv na 19. sjednicu vijeća

Poziv na 19. sjednicu vijeća

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 19. (devetnaestu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 15. 07. 2014. godine (utorak) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D
 
1. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2. Izvješće o radu JP „Radio Rama" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2013.godine sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
3. Izvješće o radu JKP „Vodograd" d.o.o. Prozor – Rama o poslovanju za 2013.godinu sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
4. Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica" d.o.o. o poslovanju za period 01.01. do 31.12.2013.godine sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
5. Izvješće o radu JU „Gradska ljekarna" Prozor – Rama za 2013.godinu,
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za lokalni ekonomski razvoj Prozor – Rama,
7. Informacija o stanju u poljoprivredi na području općine Prozor – Rama u 2013.godini sa Informacijom o poduzetim aktivnostima na identifikaciji i sprečavanju širenja q – groznice,
8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2013/2014 godini,
9. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju mjesnih zajednica,
11. Davanja mišljenja na imenovanje v.d. ravnatelja osnovne škole Marka Marulića Prozor,
12. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar