Preporuka voćarima za suzbijanje gusjenica

Preporuka voćarima za suzbijanje gusjenica

Zlatokraj (Euproctis chrysorrhoea L.) predstavlja polifagnog štetnika koji u šumama napada u prvom redu hrast lužnjak a manje grab dok u voćnjacima najveće štete čini na šljivama i jabukama. Pored toga napada i krušku ali se na njoj slabije razvija.

Spomenuti štetnik se trenutno nalazi u fazi prezimljavanja jer se na stablima uočavaju veliki bijelosivi gusti zapredci koji su locirani na vrhovima grana, a u čijoj unutrašnjosti se nalazi veliki broj mladih gusjenica. Kao osnovna mjera suzbijanja ovog štetnika u voćnim nasadima preporuča se odsijecanje grančica sa zapredcima štetnika te njihovo uništavanje spaljivanjem. Skidanje i uništavanje zapredaka obavlja se tijekom jeseni ili zime odnosno u vrijeme kada sa voćaka otpadne lišće i kada se ova svilenkasta gnijezda štetnika lako uočavaju. Ukoliko se radi o starijem nasadu voća gdje je odsijecanje grančica sa zapredcima otežano potrebno je upotrijebiti voćarske škare sa produženim-podesivim ručkama. Prilikom uklanjanja zapredaka potrebno je izbjegavati kontakt sa gusjenicama jer njihove dlačice na ljudskoj koži izazivaju lokalne alergije i svrbež.

Eventualno suzbijanje gusjenica zlatokraja kemijskim pripravcima u voćnjacima može se provesti tijekom ranog proljeća kada gusjenice napuste zapredke i kada se hrane izgrizanjem pupova i mladih listova držeći se zajedno u skupinama.

Kemijski pripravci imati će učinak u suzbijanju gusjenica zlatokraja samo ukoliko se ono izvrši pravodobno odnosno dok se gusjenice nalaze u mlađem razvojnom stadiju tj. dok nisu dulje od 1,5 cm. Radi bolje učinkovitosti potrebno je tretiranje organizirati na način da voćari određenog lokaliteta (sela) zajednički vrše tretiranje svojih nasada koje se po potrebi može ponoviti. U ovu svrhu mogu koristiti pripravci na osnovu aktivne tvari klorpirifosetila i alfacipermetrina, prema dozvoljenim zaštitnim sredstvima u BiH i ovisno o proizvođačima možemo navesti neke kemijske pripravake koji se mogu koristiti za suzbijanje gusjenica: Chromorel D, Dursban E-48, Fastac 10 SC, Direkt i dr.

Izvjesno smanjenje brojnosti ovog štetnika postiže se i zimskim prskanjem voćaka.
 
Nakon više dopisa i urigencija od strane Općine Prozor-Rama prema svim nadležnim institucijama sa razine Federacije i Županije za poduzimanje mjera suzbijanja štetnika, Vlada HNŽ je na 56. sjednici,25.02.2014. godine, razmatrala problematiku pojave i najazde štetnika gusjenica, usvojen je prijedlog mijera i imenovan kordinacijski tim koji će sa resornim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Upravom za šume poduzimati aktivnosti na suzbijanju ovog štetnika.
 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar