STROGA PRAVILA: Carinska uprava objavila sve detalje, evo koliko i kakvu robu možete prenijeti u Hrvatsku

STROGA PRAVILA: Carinska uprava objavila sve detalje, evo koliko i kakvu robu možete prenijeti u Hrvatsku

S obzirom na to da je turistička sezona u punom jeku, Carinska uprava Republike Hrvatske objavila je koliko i kakvu robu možete prenijeti preko granice. Njihove upute prenosimo u nastavku.

Teritorij Republike Hrvatske, u carinskom smislu, čini dio jedinstvenog carinskog područja Europske Unije, a svi carinski propisi Unije primjenjuju se i na području Republike Hrvatske. Sustav oslobođenja od carina uspostavljen je Uredbom Vijeća (EEZ) broj 1186/2009 od 16. studenoga 2009.

Uredbom je propisano da je osobno vlasništvo koje uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje na carinsko područje Unije oslobođeno uvoznih carina, prenosi Jutarnji list.

Sukladno članku 3. Uredbe o carinskim oslobođenjima, od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se iz trećih zemalja doseljavaju u Uniju, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– korisnik oslobođenja boravio je najmanje 12 mjeseci neprekidno u trećoj zemlji prije doseljenja,

– pri doseljenju uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci.

Osobnom imovinom smatra se svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi korisnika oslobođenja i članova njegove obitelji. Predmetima osobne imovine ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.

Uzimajući u obzir odredbe članka 4. navedene Uredbe oslobođenje je ograničeno na osobno vlasništvo koje je:

– osim u posebnim slučajevima koje opravdavaju okolnosti, predmetna osoba posjedovala/rabila u svojem bivšem uobičajenom prebivalištu najmanje šest mjeseci prije datuma na koji je prestala imati svoje uobičajeno prebivalište u otpremnoj trećoj zemlji;

– namijenjeno za uporabu u istu svrhu nakon preseljenja.

Osoba koja želi koristiti oslobođenje od plaćanja carine prema članku 3. Uredbe, podnosi zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine carinskom uredu nadležnom prema mjestu novog prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj, a što sve pritom treba priložiti, pročitajte OVDJE.

Odredbama članka 44. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost (PDV) za uvoz osobne imovine koju pri preseljenju u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe koje su prethodno izvan Unije boravile neprekidno najmanje 12 mjeseci. Oslobođenje od plaćanja PDV-a ne odnosi se na alkohol i alkoholna pića i prerađevine, komercijalna prijevozna sredstva i dobra koja se koriste za obavljanje djelatnosti ili zanimanja.

Na uvoz osobnih automobila iz trećih zemalja povratnika i useljenika primjenjuju se oslobođenja od carine i PDV-a u skladu s gore navedenim propisima. Međutim, osobni automobili predmet su oporezivanja posebnim porezom u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Unos osobne prtljage

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva osobne stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji (mobilni telefon, prijenosno računalo itd.) i sl., za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji, u razumnoj količini. Za navedenu robu, koju uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Unije, odobrava se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine i drugih javnih davanja.

Sadržaj osobne prtljage putnika podrazumijeva i ostalu robu, koja ne ulazi u navedenu kategoriju osobnih stvari opravdano potrebnih za putovanje, koju uglavnom čini trgovačka roba raznog opisa, vrste i količine kao što su npr. prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za osobnu uporabu, predmeti opće uporabe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti kućanstva, luksuzni predmeti, odjeća, obuća itd.

Karakteristično za predmetnu robu je da je neposrednim nadzorom relativno jednostavno utvrditi da je ne čine predmeti opravdano potrebni za putovanje, pri čemu njezina vrsta, izgled, namjena, količina, način držanja, vrsta prijevoza te priložene isprave uglavnom ukazuju da je ista kupljena ili na drugi način pribavljena izvan carinskog područja Unije ili je njezin unos u to područje zabranjen ili ograničen.

Uvoz ostale robe u osobnoj prtljazi putnika, koja ne ispunjava naprijed navedene uvjete, podliježe obračunu i naplati uvoznih davanja

Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika
Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje:

– 3200 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu,

– 2200 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza,

– 1100 kuna za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju.

Količinsko oslobođenje trošarinskih proizvoda od uvoznih davanja

Neovisno o naprijed navedenim vrijednosnim ograničenjima pri uvozu se oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih, a ujedno se njihova vrijednost ne uključuje u vrijednost ostale robe nekomercijalne naravi.

Za putnike u zračnom prometu:

duhanske prerađevine:

200 cigareta, 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 50 cigara, 250 grama duhana za pušenje.

alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra, alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre, mirno vino: 4 litre, pivo: 16 litara.

duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine, 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Za putnike u drugim oblicima prometa (cestovni, željeznički itd.):

duhanske prerađevine:

40 cigareta, 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje.

alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra, alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre, mirno vino: 4 litre, pivo: 16 litara.

duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine, 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Oslobođenje na gore navedene trošarinske proizvode ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.

Unos hrane

Količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog podrijetla koju putnici u osobnoj prtljazi mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici koju možete pogledati OVDJE. Navedena ograničenja i zabrane odnose se i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište.

Zanimljivo je kako iz trećih zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova) nije dopušten unos nikakvog mesa, mlijeka ili mliječnih i mesnih proizvoda.

Unos lijekova i opojnih tvari

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, također uz posjedovanje medicinske dokumentacije iz koje proizlazi neophodnost uzimanja lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde). Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe.

Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist).

Unos i iznos oružja

Preko državne granice građani mogu prenositi samo one vrste oružja i pripadajućeg streljiva koje se prema odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana mogu nabavljati i posjedovati. Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja prilikom prelaska državne granice dužni su oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji.

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustit će se samo ako je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za njega dobio odgovarajuće odobrenje (za vrste oružja i streljiva za koje nije potrebno odobrenje, granična policija mora ovjeriti ispravu o nabavci/račun). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista.

Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova privremeno unositi lovačko oružje i streljivo ako im je ono upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu.

Hrvatski državljani koji iznose oružje i pripadajuće streljivo u treće zemlje i državljani trećih zemalja koji unose oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku mogu u svrhu lova preko državne granice prenositi do tri komada lovačkog oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje oružja i streljiva.

Oružje i pripadajuće streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili državljaninu treće zemlje koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja prekršajnog postupka.

Unošenje kućnih ljubimaca iz trećih zemalja

Kućni ljubimci su psi, mačke, pitome vretice (kune) beskralježnjaci (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemci, gmazovi, ptice, te glodavci i kunići. Kućnim ljubimcima koji se prenose za nekomercijalne svrhe smatraju se kućni ljubimci koji nisu namijenjeni za prodaju ili predaju drugoj osobi, a prati ih njihov vlasnik ili osoba ovlaštena od vlasnika.

Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih Pravilnikom o graničnim prijelazima Republike Hrvatske za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Sva pravila pročitajte OVDJE.

Povrat PDV-a pri izvozu dobara u putničkom prometu

Putnik odnosno kupac koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu pri naknadnom oslobođenju od PDV-a ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,

– da je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om iskazana na jednom računu veća od 740,00 kuna,

– da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u Republici Hrvatskoj na područje izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka

* prevoženje u ime kupca podrazumijeva da je on osobno poslao dobra poštom, zračnim putem preko otpremnika ili drugog ovlaštenog prijevoznika i tad se smatra da je postupak identifikacije obavljen u trenutku predaje dobara na otpremu, odnosno preuzimanja robe na otpremu,

– da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinskog ureda otiskom pečata, potpisom i faksimilom ovlaštenog carinskog službenika te brojem evidencije i datuma iznošenja dobara iz Europske unije.

Ako putnik iznosi robu kupljenu u nekoj drugoj članici EU, obrazac može biti u obliku obrasca za povrat PDV-a (propisanog poreznim zakonodavstvom predmetne EU države članice), ali i u obliku računa i za koji nije definirana minimalan ukupna vrijednost kupljenih dobara.

Pri tome, osim ovjere propisanoga obrasca PDV-P, može biti i ovjeren poseban obrazac “Tax Free”, kojega koriste društva-posrednici uključeni u međunarodno udruženje “Global Refund”, ukoliko sadrži sve potrebne rubrike i propisane podatke, odnosno samo neznatno se razlikuje od obrasca PDV-P.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar