Vodič za dobivanje odobrenja za obavljanje obrta i srodne djelatnosti

Vodič za dobivanje odobrenja za obavljanje obrta i srodne djelatnosti

Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije priredila je više vodiča u kojima zainteresirani sugrađani mogu naći odgovore kako osnovati obrt i srodne djelatnosti, kako osnovati ugostiteljsku radnju, uz poseban naglasak na pružanje usluga smještaja u domaćinstvu (i kod nas sve rašireniji apartmani i sobe na dan), te kako osnovati trgovačku radnju kroz razne moguće oblike organiziranja.

Danas objavljujemo prvi vodič koji pobliže pojašnjava uvjete i način osnivanja raznih oblika obrta i srodnih djelatnosti.

V O D I Č

za dobivanje odobrenje za obavljanje

OBRTA I SRODNE DJELATNOSTI

Zakonski popisi koji uređuju ovu oblast:

Fizičke osobe mogu obavljati samostalnu obrtničku i srodnu djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima («Službene novine Federacije BiH” br: 75/21),  Pravilniku o popisu obrta „(Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/22), Uredbi o zaštiti tradicijskih i starih obrta „Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/22),  Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor-Rama („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 2/18), kao i drugim zakonima kojima je dana mogućnost fizičkim osoba da mogu obavljati određenu djelatnost kao samostalno zanimanje.

Obrtničke i srodne djelatnosti se mogu obavljati kao osnovno i kao dopunsko odnosno dodatno zanimanje.

Odobrenje za osnivanje obrtničke radnje ili srodne djelatnosti izdaje Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama i to za radnje čije se poslovno sjedište nalazi u poslovnom prostoru na području ove Općine, a za obavljanje samostalne djelatnosti (za koju nije potreban poslovni prostor) izdaje se osobi koja ima prebivalište na području ove Općine.

OSNIVANJE OBRTNIČKE I SRODNE DJELATNOSTI

Odobrenje za obavljanje za obrtničke i srodnih djelatnosti izdat će se osobi koja ispunjava sljedeće opće uvjete uz dokaze o ispunjavanju istih i to:

Opći uvjeti:

  • da je državljanin BiH, (uvjerenje o državljanstvu,/ kop. osobne iskaznice-Matični ured),
  • da je poslovno je sposobna (Centar za socijalni rad-pribavlja se po službenoj dužnosti),
  • da je pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje, (Policijska stanica Prozor-Rama),
  • za radnju – dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostor i uporabnu dozvolu
  • popunjena Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničke radnje,
  • administrativna pristojba u iznosu od 50,00 KM.
Posebni uvjeti:
  • da ima odgovarajuću stručnu spremu ili da zaposli voditelja obrta koji udovoljava tim uvjetima,
  • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta za obavljanje određenih djelatnosti.

Za obavljanje obrta potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stupnja ili školsku spremu višeg stupnja od propisanog ukoliko posebnim propisom ovisno o djelatnosti, nije drugačije propisano.

Ukoliko je posebnim propisom, ovisno od djelatnosti koja se istim uređuje za određeno zanimanje, propisana najmanje osnovna škola ili odgovarajuće stručna sprema, ti uvjeti moraju biti ispunjeni.

Ova djelatnost se može obavljati kao osnovno, dopunsko i dodatno  zanimanje.

Dopunsko zanimanje mogu obavljati osobe koje su u radnom odnosu  (20 sati tjedno) i osobe  koje su ostvarile pravo na mirovinu (u ovom slučaju se ne primjenjuje vremensko ograničenje), isključivo samostalnim radom.

Obrti kao dodatno zanimanje mogu se obavljati isključivo putem voditelja obrta koji mora biti u radnom odnosu kod vlasnika obrta i ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje obrta.

Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje devet mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u obrtni registar.

Obrt se može obavljati u stambenim i poslovnim prostorijama kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija.

Obrt se može obavljati u više izdvojenih poslovnih prostora koji se nalaze u sjedištu ili izvan sjedišta obrta i koji moraju udovoljavati minimalnim uvjetima, tj. da za poslovni prostor ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjeren kod nadležnog organa.

Prostor mora udovoljiti propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.

Fizička osoba je uz zahtjev dužna priložiti ovjerenu pisanu izjavu kojom potvrđuje ispunjenost uvjete poslovnoga prostora.

Obrtnik može obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, sukladno propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obrt obavlja.

Članovi zajedničkog kućanstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade uz njegovu prisutnost.

Nadležno općinsko tijelo donijeti će rješenje o otvaranju radnji i djelatnosti  odnosno odbijanju zahtjeva za otvaranje ili zatvaranje istih, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Obrtničku djelatnost može obavljati više fizičkih osoba, a najviše deset. Fizičke osobe mogu zajednički obavljati obrt ako ispunjavaju opće uvjete, te da najmanje jedna osoba ispunjava posebne uvjete za obavljanje obrta. Fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta. Međusobni odnosi i odgovornosti osoba koje zajednički obavljaju obrt uređuju se pisanim ugovorom.

Ugovor treba sadržavati: imena osnivača, predmet poslovanja, poslovnog sjedište radnje i podatke o poslovnom prostoru, odgovornost prema trećim osobama, osnivačka ulaganja i učešće u raspodjeli, zastupanju i predstavljanje radnje, uvjete i način za pristupanje, odnosno istupanje iz zajedničke radnje i način prestanka zajedničke radnje.

Zajedničko obavljanje prestaje kada se broj osnivača svede na jednoga i u tom slučaju može se izvršiti preregistriranje u samostalno obavljanje obrta.

Obrt se može prenijeti na drugu osobu samo pod uvjetima propisanim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

Raspored minimalnog dnevnog i tjednog radnog vremena obrtnika kao i minimalno radno vrijeme  obrtnika u dane državnih blagdana i neradne dane za pojedine obrte utvrđuje se propisom općinskog vijeća.

OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI

Domaćom radinosti smatraju se određeni obrti i srodne djelatnosti za čije obavljanje se ne traži odgovarajuća stručna sprema.

Domaća radinost je djelatnost izrade i dorade  predmeta kod kojih prevladava  ručni rad i usluge u kućanstvu, a obavlja se samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog kućanstva.

Zahtjev za dobivanje odobrenje za obavljanje domaće radinosti podnosi se ovoj Službi.

Uz zahtjev se prilažu dokazi kao i za otvaranje obrta.

TRADICIJSKI I STARI OBRTI

Tradicijski i stari obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina u obavljanju djelatnosti i koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.

Za obavljanje tradicijskih i starih obrta potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stupnja ili školsku spremu višeg stupnja od propisanog.

Zahtjev se podnosi ovoj Službi, a dokazi se prilažu kod i kod otvaranja obrta i srodne djelatnosti.

Prestanak obavljanja obrta

Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pisanim putem obavještava Službu Općine najkasnije u roku od sedam dana od dana obustave. Izuzetno, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju od jedne do najduže tri godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile.

Obrt može prestati i odjavom kada obrtnik podnese pismeni zahtjev Služni Općine za brisanje iz evidencije aktivnih obrta.

Prestanak obavljanja obrta po sili zakona, nadležno tijelo (Služba Općine) utvrđuje rješenjem ako je ispunjen jedan od uvjeta Zakona o obrtu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing