Zašto nema zakona o šumama u HNŽ-u

Zašto nema zakona o šumama u HNŽ-u

Jadne naše šume
Na zakon se čeka čak od 2009.
U međuvremenu sve županije, osim Hercegovačko-neretvanske, donijeli su županijske zakone o šumama.
sjeca_sume_na_golo_2019..png
”Donošenjem zakona o šumama uredila bi se oblast šumarstva na razini Federacije BiH što bi omogućilo zaštitu ovog prirodnog resursa, zaustavljanje bespravne sječe šume i bespravnog zauzimanja državnog šumskog zemljišta”, izjavio je za Fenu šef Odsjeka za upravljanje šumama i lovstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemo Kadrić.
Na ovaj zakon se čeka od 2009. kada je odlukom Ustavnog suda FBiH tadašnji zakon o šumama proglašen neustavnim. Vlada FBiH je nakon toga kao rješenje donijela Uredbu o šumama, koja je u prosincu 2011. također presudom Ustavnog suda, stavljena van snage. U međuvremenu su svi kantoni, osim Hercegovačko-neretvanskog, donijeli kantonalne zakone o šumama.
”Federacija BiH je u potpunosti razvlaštena u vezi upravljanja i gospodarenja šumama i istovremeno se nanosi šteta proračunu Federacije BiH”, naveo je Kadrić.
Nesagledive posljedice
Vlada Federacije BiH je ovih dana na osnovu zaključka sa svoje posljednje sjednice uputila urgenciju prema Parlamentu Federacije BiH da hitno uzme u razmatranje Prijedlog zakona o šumama, koji je Vlada FBiH utvrdila na svojoj sjednici održanoj u julu 2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.
”Jasno je da nepostojanje zakona o šumama na razini Federacije BiH dovodi do nesagledivih negativnih efekata ne samo u šumarstvu i drvnoj industriji nego i u pogledu provođenja drugih aktivnosti, što ima negativan utjecaj na ostale segmente društva kao što je: provođenje prostorno planskih akata na svim razinama, nemogućnost realizacije značajnih energetskih, komunikacijskih, vodoprivrednih i drugih projekata od državnog interesa, od interesa za Federaciju BiH, kantone i lokalnu samoupravu, zatim nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno rješavanje sudskih postupaka po pitanju vlasništva nad šumom koji su u toku, postupanje kantonalnih tužiteljstava u primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH, rad Federalne i kantonalnih šumarskih inspekcija i drugo”, naveo je Kadrić.
samarica_u_sumi_konj.png
Nema efikasne zaštite šuma
Također, kako je istaknuo, onemogućen je efikasan rad šumarske inspekcije, ne izvršavaju se šumsko-uzgojni radovi, nema financiranja projekata od općeg interesa u šumarstvu, nema efikasne zaštite šuma od požara i biljnih bolesti, ugrožava se stabilnost šuma i drastično umanjuju prihodi od šume.
Gospodarski subjekti i njihove asocijacije traže da prednost u opskrbi imaju domaći drvoprerađivači s obzirom na važnost ovog sektora koji ostvaruje suficit u vanjskoj trgovini.
Kadrić je dodao da je Prijedlogom zakona o šumama, između ostalog, definirano i to da Vlada Federacije BiH donosi uredbu o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz šuma u vlasništvu države na teritoriji Federacije BiH s kriterijima za bodovanje kupaca, kao i to da će jedan od kriterija za bodovanje kupaca biti stupanj dovršenosti proizvoda od drveta koje će odrediti nadležno federalno ministarstvo za drvnu industriju.
”Nakon usvajanja zakona o šumama od Parlamenta Federacije BiH i njegovog stupanja na snagu, prioritetna aktivnost bi bila i izrada i donošenje podzakonskog akta – uredbe o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata. U Federaciji BiH postoji važeći akt koji propisuje način prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma, odnosno, na snazi je Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisana obveza transparentnog i tržišnog načina prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma. Tom odlukom su, pored ostalog, definirani i opći uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica da bi imala pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata koji su porijeklom iz državnih šuma”, pojasnio je Kadrić. Posebne uvjete prodaje, odnosno kriterije za rangiranje kupaca i procedure prodaje, kako je dodao, donosi kantonalno šumsko-gospodarsko društvo internim aktom uvažavajući pri tome tržišne principe.
”Nadamo se da će Parlament Federacije BiH reagirati na upućenu urgenciju Vlade Federacije BiH, odnosno da će uzeti u razmatranje i usvojiti zakona o šumama, čijom implementacijom bi se omogućilo da se uvede red u ovu oblast, zaštitite šume i omogući održivo upravljanje ovim prirodnim resursom”, dodao je Kadrić.
dizalica_u_sumi_tovari_trupce_2019..png

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar