Dom naroda usvojio trasu koridora 5C kod Mostara

Dom naroda usvojio trasu koridora 5C kod Mostara

Usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između Zračne luke Mostar i magistralne ceste M17.

“U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH ‘Autocesta na koridoru 5c’ koji će važiti u narednih 20 godina od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH. Time je ostvaren doprinos za nastavak izgradnje koridora 5c, gdje se treba izgraditi još 175 kilometra. Federacija BiH koristi 92 km autoceste na koridoru 5c, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 kilometara.

“Donošenje plana znači da se stvaraju pretpostavke za razvoj gospodarstva u zemlji kao i regionalnu integraciju kroz bolje prometne veze između velikih gradova BiH i susjednih zemalja. Realizacija cestovnog kapitalnog projekta Autocesta na koridoru 5c ima prije svega razvojni karakter, mogućnost nastajanja novih urbanih centara neposredno uz koridor – izjavio je Feni federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Nakon ranijeg odobravanja u Zastupničkom domu, danas je Prostorni plan usvojen i u Domu naroda Federalnog parlamenta, gdje su većinomglasova prihvaćeni i amandmani Vlade FBiH, koji su postali sastavni dio plana. “Na taj način stvoreni su uvjeti za angažiranje građevinske operative i pokretanje ciklusa investicija u FBiH”, kazao je Martić. Pojašnjava da je amandmanima obuhvaćena i denirana kompletna trasa Autoceste koridora 5c od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Bijače na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti koridor 5c i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH.

Najznačajnije izmjene, koje su predviđene amandmanima, odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever. Omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između Zračne luke Mostar i magistralne ceste M17. Sa promjenom položaja petlje Mostar Jug bit će osigurana brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.

“Izmjena položaja trase na podoionici Mostar Jug-Počitelj je uzrokovala izmjenu položaja trase na prethodnoj dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Ove dionice predstavljaju i obilaznicu grada Mostara”, istaknuo je Martić, dodajući da je omogućeno i polaganje instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija.

Također, delegati su usvojili usuglašene zaključke klubova Bošnjaka i Hrvata da se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH zaduže da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase koridora Vc na dionici Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever predvidi i planira optimizacija, modernizacija i ubrzanje cestovnog prometa osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu Autoceste koridora Vc sa završnom petljom u općini Jablanica i to za općine iz pravca Jablanica-Prozor Rama-Gornji Vakuf-Uskoplje-Bugojno-Donji Vakuf -Jajce, te iz pravca Tomislavgrad-Posušje-Jablanica kao i pravac Konjic istovremeno s izvođenjem radova na tunelu Prenj. Vlada FBiH se zadužuje da prati realizaciju plana, te dostavlja Parlamentu FBiH prijedloge eventualnih izmjena i dopuna.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar