Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu:

1. Pravo sudjelovanja imaju:

Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.

– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na

području Općine, kao što su:

a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;

b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);

c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta

ljudskog života;

d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;

e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

– Popunjen prijavni obrazac, Prijavni_obrazac_za_udruge_proistekle_iz_rata2

– Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),

– Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),

– Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),

– Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,

– projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM

2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2021. godine), neće biti razmatrane.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar