NAJAVA: 18. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: 18. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  18. (osamnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 26.6.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00  sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

 

 1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru,
 3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Šćipe“, Šćipe,
 4. Davanje suglasnosti o interesu općine Prozor – Rama za dodijelom koncesije za solarnu elektranu snage 135 kW na lokaciji Gmići bb, Prozor- Rama,
 5. Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2017/2018.godinu,
 6. Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama,
 7. Informacija o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2017.godinu,
 8. Informacija o stanju primarne zdravstvne zaštite na području općine Prozor – Rama,
 9. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor-Rama,
 10. Infomrmacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama,
 11. Pitanja i incijative vijećnika.

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar