Najava: 25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  25 . (dvadesetpetu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati u srijedu, 29. 04. 2015. godine u dvorani HE Rama  s početkom rada  u  09,00 sati.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D N E V N I      R E D
 
1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
3. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor,
4. Prijedlog Odluke o donošenju i provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020. godine,
5. Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica,
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava, obveza i potraživanja ZU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama,
7. Davanje Suglasnosti na cijene osnovnih komunalnih usluga,
8. Nacrt Odluke o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi u općini Prozor – Rama,
9. Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom u općini Prozor – Rama,
10. Izvješće o radu Centara za socijalni rad Prozor – Rama u 2014. godini,
11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ u 2014. godini,
12. Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Rama“ u 2014. godini,
13. Zajednička Inicijativa Vijeća za konkurentnost općina: Konjic, Jablanica i Prozor – Rama:
 
– poticaj poljoprivredne proizvodnje sa razine županija/kantona
 
– poticaj malom gospodarstvu sa razine županije/kantona
 
14. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period  siječanj –  ožujak  2015.  godine, 
15. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
                                   PREDSJEDNIK 
                                   Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar