NALAZ REVIZIJE: Kako su Bradara, Lendo i Stojanović trošili javni novac

NALAZ REVIZIJE: Kako su Bradara, Lendo i Stojanović trošili javni novac

Aktualna predsjednica FBiH Lidija Bradara (HDZBiH), kao i dva potpredsjednika Refik Lendo (SDA) i Igor Stojanović (SDP) prošle godine se nisu dosljedno pridržavali zakona kod trošenja javnog novca, utvrdili su federalni revizori. Ovo troje na čelu je FBIH od 28. veljače prošle godine.

Kada je riječ o ugovorima o djelu, potrošeno je 34.700 KM, od čega u Uredu predsjednice FBiH Lidije Bradare 13.000 KM, Uredu potpredsjednika FBiH Refika Lende 3.000 KM i Uredu potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića 18.700 KM, piše Fokus.

Bradara je u 2023. zaključila ugovore o djelu za obavljanje poslova asistenta odnosno tehničkog sekretara. Za ove poslove u kontinuitetu u razdoblju od osam mjeseci su zaključeni ugovori u ukupnom iznosu od 12.000 KM. No, revizori su ustanovili da je izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda predsjednice FBiH iz studenog 2023. godine ovo radno mjesto je sistematizirano, a na 31.12.2023. nije bilo popunjeno.

Bez kriterija

Stojanović je, ističu revizori, zaključio ugovore o djelu za vršenje sigurnosne procjene i analizu stanja opće sigurnosti u FBiH, za savjetodavnu stručnu pomoć iz oblasti prava, za savjetodavnu stručnu pomoć iz oblasti energetike, te tekuće održavanje internet-stranice. Za obavljanje poslova vršenja sigurnosne procjene i analize stanja opće sigurnosti u FBiH, navodi se, zaključen je ugovor u ukupnom iznosu od 9.000 KM u periodu od šest mjeseci.

“Po isteku ugovora o djelu osoba koja je obavljala ove poslove je imenovana na radno mjesto savjetnika potpredsjednika”, konstatirali su revizori.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi 500.212 KM

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iskazani su u iznosu od 500.212 KM, a odnose se na: tekuće transfere neprofitnim organizacijama (263.670 KM), tekuće transfere drugim razinama vlasti (110.000 KM), tekuće transfere pojedincima (104.950 KM) i druge tekuće rashode (21.592 KM).

“Svaki od ureda donio je odluke na osnovu kojih se vršila raspodjela, te kriterije za raspodjelu. Imenovani su zaposlenici ili komisije koje vrše ocjenu pristiglih zahtjeva u skladu sa utvrđenim kriterijima. Međutim, za utvrđene kriterije ne možemo potvrditi da su dovoljno mjerljivi i razrađeni za vrednovanje, rangiranje i izbor korisnika, te da je ono vršeno u Uredu predsjednice FBiH za sve transfere, a u Uredu potpredsjednika (Lende) za transfere nižim razinama vlasti. Za dodjelu sredstava potencijalnim aplikantima nije bilo javnog oglašavanja, zbog čega ne možemo potvrditi da je prilikom dodjele sredstava ispoštovan princip transparentnosti u skladu s članom 4. Zakona o proračunima u FBiH. Kod tekućih transfera pojedincima u Uredu potpredsjednika FBiH (Stojanovića) Odlukom nije utvrđena obaveza dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, niti su ih oni dostavljali, što nije skladu sa članom 57. Zakona o proračunima u FBiH – istaknuli su revizori.

Kada je riječ o javnim nabavkama, u uredu Bradare u utvrđeno da su zaključeni ugovori putem direktnih sporazuma u vrijednosti do 7.020 KM na način da nisu sadržavali količinu robe koja se planira nabaviti što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.Kod Lende je ustanovljeno da su sa dobavljačem „Hifa-petrol“ zaključili okvirni sporazum u vrijednosti do 19.890 KM, a u visini ukupne cijene najpovoljnije ponude, što također nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Kada je riječ o uredu Stojanovića, utvrđeno je da nisu utvrđene približne ili okvirne količine roba koje se nabavljaju, što također nije u skladu sa zakonom.

Izdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 10.690 KM. Konstatirano je da su predsjednica i potpredsjednici FBiH pojedinačnim rješenjima imenovali zaposlenike za rad u komisijama koje se odnose na provođenje: godišnjeg popisa imovine i obaveza, javnih nabavki, postupaka dodjele sredstava tekućih transfera, te popisa arhivske građe.

U pisanim izvještajima je navedeno da su se povjereni zadaci obavljali izvan redovnog radnog vremena, što nije iskazano u evidencijama o radnom vremenu.

“Obračun naknada članovima komisija koji su zaposleni u uredima predsjednice i potpredsjednika FBiH nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa”, nalaz je revizora.

Bradara bez komentara

Ured potpredsjednika FBiH (Lende) u komentaru, vezano za date preporuke, naglasio da su određene preporuke takvog karaktera da ih nije moguće ispraviti individualnim djelovanjem i aktivnostima ovog Kabineta, već je neophodno sinkronizirano i zajedničko djelovanje, što je u velikoj mjeri uvjetovano specifičnim načinom uređenja i funkcioniranja institucije Ureda predsjednika i dva potpredsjednika FBiH. Istaknuto je da je ovaj Ured poduzimao određene inicijative na koje nije dobio nikakav odgovor.

Ured potpredsjednika FBiH (Stojanovića) je dostavio komentar uz dodatnu dokumentaciju. Obrazloženja su data na preporuke u vezi donošenja jedinstvenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, usklađivanja Registra proračunskih korisnika FBiH, uspostavljanja financijskog upravljanja i kontrole, uvjeta za obavljanje poslova savjetnika te knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja po osnovu manjka iz ranijeg perioda. Dostavljena je i dokumentacija kojom se potvrđuje da svi savjetnici u Uredu potpredsjednika imaju više od pet godina radnog iskustva, kao što je i predviđeno Zakonom o državnoj službi u FBiH.

Ured Lidije Bradare nije imao komentar ne revizorski izvještaj.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar