Odluka o provođenju regulacijskog plana centar Prozor

Odluka o provođenju regulacijskog plana centar Prozor

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odlukom o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacijskog plana za period od 5 godina, a naročito granice regulacijskog plana, urbanističko tehnički uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, te odnosi prema postojećim objektima.

II SADRŽAJ PLANA
Članak 2.
Plan definira odnos prostorne cjeline i šireg područja, sa analizom postojećih namjena površina i objekata, postojećih prirodnih i izgrađenih uvjeta i njihovo vrednovanje, uz definiranje ograničenja mogućnosti korištenja prostora, te predviđa projekciju zaštite i uređenja prostorne cjeline sa urbanističkim pokazateljima. 
Plan čine tekstualni dio i grafički dio.

Tekstualni dio Plana sastoji se od tri dijela:

1) Općih i posebnih ciljeva i osnovne koncepcije
2) Projekcija razvoja i uređenja prostora
3) Odluka o provođenju Regulacijskog plana.
Cijeli dokument možete preuzeti na slijedećem linku ODLUKA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar