OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj za upošljavanje

OPĆINA PROZOR-RAMA: Javni poziv za poticaj za upošljavanje

Načelnik općine Prozor-Rama objavljuje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva će zaprimljene  prijave razmatrati periodično i donositi odgovarajuće odluke i prijedloge. Ukoliko prije  31.12.2021. budu raspoređena predviđena sredstva, povjerenstvo može prekinuti zaprimanje prijava. Rok za dostavu prijava: od dana objave do 31.12.2021.godine.
Grantovi – nepovratna sredstva će se po utvrđenim kriterijima i po prihvaćenim programima dodjeljivati poduzetnicima  za povećanje broja uposlenih u oblastima definiranima u poglavlju „Korisnici“. Visina sredstava usklađuje se sa brojem novouposlenih djelatnika i rokom u kojem je Korisnik obvezan zadržati ugovorenu uposlenost, a može se korigirati očekivanim utjecajem na neizravnu zaposlenost na području općine Prozor – Rama do 20%.
Poticaj za zapošljavanje odobravati će se za mala ulaganja (investitori nemaju potrebu za dokazivanjem većih ulaganja) i za veća ulaganja koja planiraju investitori, za najmanje 3 (tri) novouposlena djelatnika po sljedećim elementima:
  1.  Poticaj za zapošljavanje po novouposlenom radniku

Mala ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji nemaju potrebu za većim ulaganjima, primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

Broj novouposlenih- uposlenih
Minimalni broj novouposlenih radnika: 3 (tri)
Visina grant sredstava po 1 novouposlenom
Minimalni rok ugovaranja rada novouposlenih  – godina
3 – 10 3.500,00 1
11 – 20 4.000,00 2
21- 40 4.500,00 3
40 do 50 5.000,00 4
Veća ulaganja – Poticanje novog zapošljavanja kod Korisnika koji u svoj Projekt ulažu veća sredstva, primjenjivat će se sljedeći kriteriji:
Ukupna ulaganja po jednom novouposlenom djelatniku  KM
Minimalni broj novouposlenih radnika: 3 (tri)
Grant sredstva po jednom novouposlenom KM
Minimalni rok ugovaranja rada novouposlenih  – godina
35.000,00 4.000,00 3
50.000,00 5.000,00 4
65.000,00 6.000,00 5
80.000,00 7.000,00 6
95.000,00 8.000,00 7
110.000,00 9.000,00 8
125.000,00 10.000,00 8

Poslovni planovi investitora koji  upošljavaju više od 50 uposlenika bit će predmetom posebne obrade i ugovaranja, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

Korisnici sredstava, djelatnosti prihvatljive za poticanje:

Korisnici sredstava mogu biti  fizičke i pravne osobe – obrti, mala i srednja poduzeća koja ostvaruju povećanje uposlenih na poslovima proizvodnje i prerade, na području općine Prozor-Rama. Podnositelji trebaju ispunjavati sve zakonom predviđene uvjete za djelatnost po kojoj traže poticaj za zapošljavanje.

Prijavitelj može podnijeti samo po jednu prijavu po svakom modelu poticaja

Djelatnosti koje su prihvatljive za poticanje su sljedeće (Klasifikacija djelatnosti BiH 2010):

Oblast 01 – Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
Oblast 03 – Ribolov i akvakultura
Oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda,
Razred 11.07 – Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda
Oblast 13 – Proizvodnja tekstila,
Oblast 14 – Proizvodnja odjeće,
Oblast 15 – Proizvodnja kože i srodnih proizvoda,
Oblast 16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, osim razreda 16.10. Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe),
Oblast 17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira,
Oblast 20 – Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda,
Oblast 22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,
Oblast 23 – Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda,
Oblast 24 – Proizvodnja baznih metala,
Oblast 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme,
Oblast 26 – Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda,
Oblast 27 – Proizvodnja električne opreme,
Oblast 28 – Proizvodnja strojeva i uređaja,
Oblast 29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,
Oblast 30 – Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava,
Oblast 31 – Proizvodnja namještaja,
Oblast 32 – Ostala prerađivačka industrija,

Ostale oblasti i razredi djelatnosti, ukoliko Povjerenstvo za provođenje  Javnog poziva utvrdi da isti predstavljaju proizvodnu djelatnost kojom se povećava broj uposlenih radnika.
Povjerenstvo ima pravo ne predložiti djelatnosti koje predstavljaju proizvodnju vezanu za iskorištavanje prirodnih resursa: vode, drveta, ruda i mineralnih sirovina i sl.
Povjerenstvo može predložiti a Načelnik odobriti i manji broj programa koji rezultiraju novim zapošljavanjem i u slučaju da oni odstupaju od prethodno iskazanih kriterija, pa i za manji broj novouposlenih od 3 (tri), uz posebno obrazloženje.

Visina sredstava, dinamika isplate sredstava

Visina sredstava za poticanje zapošljavanja u 2021. godini utvrđuje se u iznosu sredstava predviđenih Proračunom općine Prozor – Rama za 2021. godinu na poziciji 614539 – Poticaj za zapošljavanje.
Dinamika isplata sredstava Korisnicima bit će sukladno proračunskim mogućnostima, mišljenjima povjerenstva za odabir i praćenje realizacije projekata Korisnika, kao i sukladna potrebama Korisnika.

Napomene, potrebni dokumenti

Prijavu uraditi sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Uz prijavu se dostavlja Poslovni plan koji uključuje: plan prihoda i rashoda, plan financiranja po izvorima i namjeni sredstava
Lista priloga koja se zahtijeva od podnositelja prijava nalazi se u tabeli kako slijedi:

Potrebni prilozi:

  1. Aktualni izvadak iz Sudskog rješenja o registraciji ili Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog tijela,
  2. Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj
  3. Uvjerenje o izmirenim direktnim poreznim obvezama od porezne uprave
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju  po osnovu gospodarskog kriminala fizičke ili odgovorne osobe (MUP)
  5. Presliku  osobne iskaznice fizičke ili odgovorne osobe
  6. Uvjerenje o izmirenim obvezama  po osnovu PDV-a ili izjava da nije u sustavu PDV-a
  7. Pregled registriranih osiguranika za period 01.01.2020. do perioda zahtjeva (Porezna uprava)
  8. Set financijskih izvješća za 2020. g (bilanca uspjeha, bilanca stanja, posebni podaci, anex statističkog izvješća),
  9. Projekt sa predračunskim vrijednostima investicijskih radova sačinjen od ovlaštene osobe – institucije.

Broj prihvaćenih prijava, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje podnosiocu prijave, ovisiti će isključivo o  kvaliteti poslovnog plana, kao i o visini raspoloživih sredstava.
Povjerenstvo će za svaki zahtjev procijeniti potpunost zahtjeva i ispravnost dokumentacije, ocijeniti da li se po podnesenom programu osigurava stvarno povećano zapošljavanje po Programu, te predložiti prihvaćanje zahtjeva u cijelosti, prihvaćanje zahtjeva za manji broj novouposlenih u odnosu na traženi, ili odbacivanje zahtjev za poticaj u cijelosti.

Sa poslodavcima se nakon odobravanja poticaja potpisuje Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, mjerama i instrumentima za osiguranje preuzetih obveza. Potrebna dokumentacija za sudjelovanje na javnom natječaju može se  preuzeti u prostorijama općine Prozor – Rama, ulica Kralja Tomislava bb radnim danom u vremenu od 08-16 sati ili elektronskim putem na web stranici općine (www.prozor-rama.org ). Prijave sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Prozor – Rama, K. Tomislava bb.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-912, ili  u vremenu od 10 -14 sati.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar