• Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu
  • Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu

Općinsko vijeće održalo 12. redovnu sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama danas je održalo 12. redovnu sjednicu u novoj Vijećnici s početkom u 10 sati. Sjednica je prema predloženo Dnevnom redu započela Izvadkom iz zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon odluke da se novi pogon njemačke tvornice GS Holding izmjesti iz grada na područje “Izlaz” na regionalnoj cesti R418, pred Općinsko vijeće su stavljeni Prijedlozi Odluke o određivanju Poslovne zone “Izlaz” te o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Poslovne zone “Izlaz” u općini Prozor-Rama.

Odlukom o određivanju Poslovne zone “Izlaz” definira njezin obuhvat i granice, određuje namjena poslovne zone, opremanje, razvijanje ili obnavljanje infrastrukture u poslovnoj zoni te upravljanje

Poslovna zona „Izlaz“ predstavlja instrument poticaja bržeg gospodarskog razvoja općine Prozor – Rama koji će ponuditi povoljne uvjete sa aspekta prostora, objekata, industrijske, prometne i komunalne infrastrukture čime se stvara pozitivno poslovno ozračje koje potiče osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća, novo zapošljavanje i stvaranje nove vrijednosti.

Prijedlog Odluke o određivanju Poslovne zone “Izlaz” vijeće je usvojilo s 18 glasova Za i dva glasa Suzdržan.

Namjena Poslovne zone „Izlaz“ je poslovno – proizvodno/ poduzetničko/turistička

Poslovna zona „Izlaz“ obuhvaća ukupnu površinu od 63,1 ha i čine je dijelovi mjesta Varvara, uz Regionalni put R418 te lokalna cesta za Orašac, sukladno Prostornim planom općine Prozor-Rama.

Prema Prijedlogu se željelo utvrditi da je od javnog interesa izgradnja dijela Poslovne zone „Izlaz“ čija je izgradnja u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno Prostornim planom općine Prozor-Rama (2013.), usvojen Odlukom Općinskog vijeća Prozor-Rama te se u ovu svrhu može pristupiti potpunom izvlaštenju nekretnina označenih kao: k.č. broj:6/1/3, zvana „Prisoje“, šuma 8 klase, površine 288541 m2 i k.č. broj:6/1/4, zvana „Prisoje“, šuma 8 klase, površine 4601 m2, obje upisane u p.l broj:112 K.O. Varvara, vlasništvo država Bosna i Hercegovina sa dijelom od 1/1, te se kao korisnik izvlaštenja određuje općina Prozor-Rama.

Vijeće je Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnje dijela usvojilo s 18 glasova Za i dva glasa Suzdržan.

Tema četvrte i pete točke Dnevnog reda bio je Školski odbor Osnovne škole “Šćipe”. Vijeće je Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u odboru OŠ “Šćipe” Hasana Bećirovića, zbog smrtnog slučaja, prihvatilo s 16 glasova Za i četiri glasa Suzdržan, kao i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Šćipe” Elvedina Cokoje s 14 glasova Za i šest glasova Suzdržan.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor- Rama 01.01. – 30.09. 2021. godine

Šesta i sedma točka Dnevnog reda odnosile su se na Proračun općine Prozor-Rama, točnije izvršenje Proračuna za tri kvartala tekuće godine te Nacrt Proračuna za 2022. godinu.

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2021. godinu su planirani u iznosu od 27.645.000,00 KM, od čega je do 30.09.2021. godine ostvareno 18.736.235,00 KM odnosno 67,77%. Porezni prihodi su planirani 2.434.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.901.334,00 KM što je 78,12% u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 22.519.000,00 KM, a ostvareni su 16.604.246,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 73,73%.

Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 535.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 190.066,00 KM što je 35,53%. Primici planirani su u iznosu 2.157.000,00 KM, a ostvareni 40.589,00 KM što je 1,88% u odnosu na planirano.

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2021. godinu su planirani u iznosu 27.645.000,00 KM , od čega je do 30.09.2021. godine izvršeno 13.082.904,00 KM što je 47,32% u odnosu na planirano.

Deficit iz 2020. godine iznosi 1.021.985,00 KM Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren suficit u iznosu od 4.631.346,00 KM.

Proračun općine Prozor-Rama za 2022. godinu sastoji se od planiranih : PRIHODI 30.781.000,00 KM i RASHODI 30.781.000,00

Tijekom godine 2021. okončan je treći spor za naplatu razlike naknade za korištenje hidro-akumulacijskih objekata za proizvodnju električne energije. Spor je završen presudom u koristi Općine Prozor-Rama. Pri kraju godine očekuje se pokretanje četvrte tužbe, a što je sve uzeto u obzir prilikom kreiranja Proračuna za 2022. godinu.

Privatizacija na području općine Prozor-Rama

Općinskom vijeću je kroz osmu točku dnevnog reda predstavljena Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini. Iako od 2014. nije bilo novih postupaka privatizacije, a obzirom na novi saziv Općinskog vijeća, u ovoj informaciji sažeti su podaci iz ranijih informacija, što daje cjelovit uvid u proces privatizacije u općini Prozor – Rama.

IZVRŠENA PRIVATIZACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA SA SJEDIŠTEM U OPĆINI PROZOR – RAMA

Stanje, gospodarenje i zaštita šuma

Imajući na umu problematiku nekontrolirane sječe šume koju na području Vrana već nekoliko mjeseci provodi Javno poduzeće „Šume Hercegovačko neretvanske“ iz Mostara, a na što je ukazala Mjesna zajednica Orašac, svakako je aktualna točka dnevnog reda koja se odnosi na Informaciju o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor-Rama.

Kako je pisano ranije, općina Prozor-Rama se suočava s nelegalnom i nekontroliranom sječom kvalitetnog tehničkog drveta u Vranu, akteri su sa sječom pokušali i u Osojnici. Mještani su istu spriječili blokadom lokalnog puta. Načelnik dr. Jozo Ivančević je s pomoćnicima kazao da su još u lipnju alarmirane nadležne istitucije.

Kroz proteklih nekoliko mjeseci pripremljena je i prijava Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) uz jasnu poruku kako Općina Prozor-Rama smatra da je u pitanju jasno vidljiv organiziran kriminal.

Postojeća poduzeća u oblasti šumarstva u Hercegovačko – neretvanskoj županiji su:

„Šume Hercegovačko – neretvanske „ d.o.o. Mostar

Šumarstvo „Srednje-neretvansko“ d.d. Mostar;

Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic;

Šumarstvo „Ljuta“d.o.o.

“Šume Herceg-Bosne” uz zabranu rada od 2009. neometano vrše sječu šume

Do trenutka likvidacije od strane suda, u oblasti šumarstva bilo je i poduzeće J.P. “Šume Herceg Bosne“ Mostar. Šume i šumsko zemljište koje je do pokretanja postupka stečaja nad bilo u posjedu ovog poduzeća kroz poseban sudski postupak (u kojemu Općina Prozor – Rama nije imala aktivnu legitimaciju) dodijeljene su u posjed države Bosne i Hercegovine te je ta promjena posjednika upisana u posjedovne listove u katastru Općine Prozor – Rama.

I pored toga navedena poduzeća u Hercegovačko-neretvanskoj-županiji, iako nemaju Ugovor o gospodarenju šumama, niti Suglasnost na Plan gospodarenja od županijskog i federalnog resornog ministarstva i koja imaju Rješenja o zabrani rada, koja su im izrečena još od 2009. godine od federalne šumarske inspekcije, cijelo vrijeme neometano vrše sječu šuma.

Šumski fond

Općina Prozor-Rama raspolaže sa oko 47,7 tisuća hektara ukupnih površina i spada među tri najveće općine u HNŽ-u. Šume i šumsko zemljište na području Općine Prozor – Rama prostire se na površini 23.091,00 ha, od čega su u državnom vlasništvu 20.982,00 ha ili 91%, a u privatnom vlasništvu 2.109,00 ha ili 9%.

Poduzete mjere na zaštiti šuma od strane općine Prozor-Rama

U 2020. i 2021. godini Općina Prozor- Rama je zaprimala obavijest o planovima gospodarenja šumama od „Šumarstva Srednje Neretvansko“ d.d. Mostar i u 2021. godini od JP „Šume Hercegovačko neretvanske“ d.o.o. Mostar. Općina Prozor-Rama nije dala niti jednu suglasnost na predmetni Plan gospodarenja šumama, jer nema ovlasti odobravanja planova gospodarenja šumama. Upozoreni su da je bilo kakva sječa nelegalna i nezakonita te obavještene sve nadležne institucije za poduzimanje mjera.

Unatoč nedavanju suglasnosti, JP ŠGD „Šume Hercegovačko neretvanske“ d.o.o. Mostar je dana 15.6.2021. uputio dopis kojim obavještava Općinu Prozor – Rama da će otpočeti sa radovima na sječi šume po svojem Planu gospodarenja za 2021. godinu, usvojenog od Nadzornog odbora svog poduzeća.

Općina Prozor – Rama odmah je uputila prijavu planirane nelegalne sječe na sve adrese koje imaju bilo kakvu nadležnost, a to su:

PRAVOBRANITELJSTVO BiH, SARAJEVO

VLADA FEDERACIJE BiH, Za Premijera, gosp. Fadila Novalića

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SARAJEVO, Za Ministra, gospodina Šemsudina Dedića

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA FBiH SARAJEVO, Za Ministra, gospodina Aljošu Čamparu

FEDERALNO PRAVOBRANITELJSTVO, Sarajevo,

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, Šumarski inspektorat

SKUPŠTINA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA, Za Predsjednika Skupštine i zastupnike u Skupštini

VLADA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA, Za Premijera, gosp. Nevenka Hercega

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNŽ/K MOSTAR, Za Ministra, gospodina Donku Jovića, Za inspektorat šumarstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA HNŽ/K MOSTAR, Za Ministra, gosp. Slađana Bevandu, – Za Policijsku postaju Prozor – Rama, n/r Zapovjednik Ante Šarčević

ŽUPANIJSKO/ KANTONALNO TUŽITELJSTVO HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA MOSTAR, Za glavnog županijskog tužitelja, gosp. Zdenka Kovača

JP „ŠUME HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE“ d.o.o. MOSTAR

Zahtjevi nisu doveli do stvarne akcije

Budući da nijedan od tih zahtjeva nije doveo do stvarne akcije i do zaustavljanja krađe šume, općinski Načelnik je dana 4.11. 2021. uputio prijavu osnovane sumnje na organizirani kriminal najvišoj instituciji za istrage i zaštitu, SIPA-i. Predmet je prijava mogućeg organiziranog kriminala.

“Poštovani, na području općine Prozor – Rama vrši se sječa šume – tehničko drvo, od strane Javnog poduzeća Šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko – neretvanske“ d.o.o. Mostar. Navedeno poduzeće: nema suglasnosti za sječu šume, ne postupa ni po kakvom zakonu jer u HNŽ/K nije donesen županijski zakon o šumama, dok je federalni davno stavljen van snage, ne obazire se na bilo čija mišljenja i zahtjeve protiv sječe šume, sječu vrši na imovini koja uopće nije u njihovom posjedu ili vlasništvu”, stoji između ostaloga u Prijavi.

U Općini također navode kako Tužiteljstvo HNŽ/K nije dalo nalog da se preko policije zaustavi nelegalna sječa, niti je policija zaustavljala kamione koji prevoze posječenu šumu, iako to čine prema drugim, pojedinačnim kršiteljima zakona iz ove oblasti. Smatra se da je posječeno više tisuća metara četvornih drveta te izvršena krađa velike vrijednosti, a navedeno kazneno djelo je učinjeno u dosluhu s osobama koje predstavljaju institucije koje su trebale štititi zakonitosti.

“Poštovani, nakon brojnih traženja od drugih nadležnih institucija, zaključili smo da je SIPA jedina institucija koja može razotkriti kriminalno organiziranje i zaustaviti cijeli postupak devastiranja i pustošenja šuma na području općine Prozor – Rama, te sankcionirati odgovorne. Molimo postupanje po ovoj prijavi”, zaključio je dr. Jozo Ivančević u tekstu Prijave.

Vijeće je kroz raspravu zaključilo da pristup ovako kompleksnoj temi treba biti ozbiljan te organizirati izvanrednu tematsku sjednicu kroz naredna tri mjeseca, uz poziv predstavnicima Vlade FBiH, Vlade HNŽ, Tužiteljstvu, svim Ministarstvima kojima je ranije upućena prijava, predstavnicima postojećih poduzeća iz oblasti šumarstva kako bi se što preciznije utvrdila problematika, kao i rješenje problema, iako sve upućuje na osnovni razlog, a to je nepostojanje Zakona o šumama na razini FBiH. Zaključak je usvojen jednoglasno.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar