Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića 1728.-1730.

Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića 1728.-1730.

 1. Die Februaris 26. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Mandu ćer kreć[1] Andria i Ivane Prankovića isPloće za Gabru sina Jure i Jele Gabrićevića iz sPloće.
 2. Die Nouembris 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Pranu kreć Ivana i Lucie iz Vinšnevice za Ivana i sina Stipana i Lucie Ivanva Ivankovića iz Ploće.
 3. Die Julii 28. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Petrušu kreć Mie i Cvite Bartolovića iz Podbora za Matia sina Jure i Anice Nikolića /iz/ Proslapa.
 4. Die Nouembris 21. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Petrušu kreć Tome i Mande Jelićića iz Podbora za Jakova sina Pavla i Matiane iz Duvna Radoševića.
 5. Die Februaris 28 Jauaris 15. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Anicu kreć Martina i Kate Pilipovića izPodbora iz[2] Petra sina Nikole il i Jele u Saraevo.
 6. Die Januaris 25. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Maru kreć Jure i Kate Jurinovića iz Deževica za Gargu sina Martina i Kate Pilipovića iz Podbora.

Pripremio: Anto Ivić

II.

 1. Die Januaris 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Luciu kreć Mie i Mande Stipića sPalaća za Matia sina Luke i Mande iz Podbora.
 2. Die Januaris 15. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Ivanu kreć Ilie i Jele Frankovića s Kovaćeva Polja zaPetra sina Tadie i Oršule Ivanovića izPloće.
 3. Die Novembris 15. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Martu kreć Ivana i Ivane Bulaića s Orazca zaMatia sina Ivana i Jele Malekinovića sOraszca. /Kum bi/ Mato Malekinović.
 4. Die Januaris 21. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Anicu kreć Stipana i Vide Bulaića s Orazca za Stipana sina Jure i Mare Jurćevića izstin iz Stipanića. Bi kum Grigo Ćupelević.
 5. Die Januaris 15. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Mandu kreć Ilie i Kate Milišića iz Rumboka za Iliu sina Ivana i Ivane Bulaića s Orazca. Bi kum Grigo Ćupelević.
 6. Die Julii 25. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Anu ćer Petra i Dominike Stuparevića iz Dolane za Lovrina sina Šimunova i negove Ivane Raićevića iz Sovića. Bi /kum/ Mio Ripić.

III.

 1. Die Januarius 15. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Mandu kreć Ivana Pavića iz Bukovice za Ivana Šimunovića iz Dobrošina. Bi kum Sti(pan) Kalemović.
 2. Die Maius 25. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća A/n/đeliu kreć Petra i /J/ele Cvitanović iz a za Vida Šimunovića. Oboje iz Dobrošina. Bi kum Ivan Tućić.
 3. Die Octobris 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Anicu kreć Šimuna i Anđelie Mandanđiiča /sa/ Selaca za Miu Agatića i/z/ Slimena u Travniku. Bi kum Ivan Kopać iz Ćojluka.
 4. Die Februarius 15. [1729.] Ja fra Martin Gabrić vinća Jelu kreć Ivana i Ivane Gidilevića iz Dobrošina za Lovrina Dugonića u Ričicu.
 5. Die Februarius 25. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Anđeliu kreć Jure i Mare Kalemovića iz Dobrošina za Antuna Sti/pi/ća na Palać. Bi kum Mato Stipić.
 6. Die Februarius 26. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Luciu ćer kreć Jure i Anđelie Šunića zaIliu Lepanovića. Oboje iz Dobrošina.
 7. Die Decenbre 21. 1729. Ja Martin Gabrić vinća Jelu kreć Pavla i Lucie Raićevića za Matia Križanovića. Bi kum Juro Petrović. Oboje saGnić.[3]
 8. Die Februari 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Ružicu kreć Marka i Mande Petrovića sa Gnića za Stipana sina Petrova u Trićane. Bi kum Mati Nikolić.
 9. Dei (sic!) Februari 25. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Anicu kreć Ilie i Kate Vrebćevića sa Gnića za Nikolu Stuparevića u Dolane.
 10. Die Decembris 26 28. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Jelu kreć Ilie i Kate Jebaćevića sa Gnića za Matia Ilićića iz Podbora. Bi kum Ivan Milasović.
 11. Dei Februari 1. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Anicu ćer Ilie i Mande Gabrićevića iz Ploće za Petra Brakusovića sa Gnića. Bi kum Mati Jebaćević.

IV.

 1. Die Juna 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić kristi vinća Cvitu kreć Ivana i Ilinke Brakusovića sa Gnića. Bi kum Ivan Pelić iz Duvna.
 2. Die Augusti 28. 1729. fra Martin Gabrić kristi Nikolu sina Stipana i Ivane Leića iz Jaklića. Bi kum Stipan Novaković.
 3. Die Se/p/te/m/b/r/is 27. 1729. fra Martin Gabrić kristi Tomu sina Ivana i Kate Leića iz Jaklića. Bi kum Jozip Bikić.
 4. Die Agusti 26. 1730. fra Martin Gab/r/ić kristi Iliu sina Matia i Kate Rašta Miaćevića iz Jaklića. Bi kum Pavo Tućić.
 5. Die marcius 25. 1729. Fra Martin Gabrić kristi Grigu sina Ilie i Jele Gašparovića iz Jaklića. Bi kum Petar Tućić.
 6. Die novembris 15. 1729. Fra Martin Gabrić kristi Mandu kreć Ivana i Marte. Bi kuma Ivana Miaćevića iz Jaklića oboje.
 7. Dei Decembris 28. 1728. Fra Ma/r/tin Gabrić kristi Stipana sina Ilie i Ružice Tućića iz Jaklića. Bi kum Šmano[4] Diak.
 8. Die Aprilis 25. 1729. fra Marni[5] Gabrić kirsti Tomu sina Ilie i Ružice Tuć/i/ća iz Jaklića. Bi kum Ivan Leić iz Jaklića.
 9. Die Julii 28. 1729. fra Martin Gabrić kristi Katu kreć Petra i Jele Tućića iz Jaklića. Bi kum/a/ Kate Miaćevića iz Jaklića.
 10. Die Februari 14. 1730. fra Martin Gabrić kristi Jakova sina Pavla i Kate Tućića iz Jaklića. Bi kum Pavo Nikolić /iz/ Proslapa.
 11. Die decembris 25. 1728. fra Martin Gabrić kristi Katu kreć Petra i Jele Tućića. Bi kuma Kate Miaćevića. Oboje izJaklića.
 12. Die Aprilis 25. 1729. fra Martin Gabrić kristi Jelu kreć Ivana i Anđelie Arbanosevića iz Jaklića. Bi /kuma/ Marta Miaćevića.
 13. Dei Juna 15. 1729. fra Martin Gabrić kristi Luciu kreć Mie i Mande Andrića. Bi kuma Ivana Leića. Oboje iz Jaklića.
 14. Die Januaris 15. 1729. Ja Martin Gabrić vinća Ivanu kreć i za Grige i Ane Leića iz Jaklića za Grigu Žulevića u Latsun.[6]
 15. Die Novembris 15. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Katu Stipana i/J/ele Miaćevića iz Jaklića za Iliu sina Stipana i Lucie Sićaića iz Podbora.

V.

 1. Die Januaris 15. 172 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Kutu[7] kreć Vida i Oršule Rogića iz Sovića za Jozipa sina Jure i Luce Raićevića iz Sovića. Bi kum Šimun Gašparovića iz Trićana.
 2. Die mai 18. 1730. Ja fra Martin Gabrić vinća Anđeliu kreć Matia i Anđelie Bulaića s Orasca za Grigu sina Ilie i Kate Milišića iz Rumboka. Bi kum Matia Miaćević iz Jaklića.

VI.

 1. Die decembris 2. 1728. Fra Martin Gabrić kristi Mandu kreć[8] Vida i Marte Raštegorca sKuprisa. /Kuma/ bi Marta.[9]
 2. Die Februaris 25. 1730.[10] Fra Martin Gabrić kristi Ivanu kreć Vida Raštegorca sKuprisa. Bi kuma Šime Antunovica.
 3. Die Julii 27. 1728. Fra Martin Gabrić kristi Jelu kreć Andria i Kate Raštegorca sKuprisa. Bi kuma Klara Ze(l)kovića.[11]
 4. Die decembris 25. 1729. Fra Martin Gabrić kristi Ivanu kreć Ivana i Ivanice Vućkovića sKuprisa. Bi kuma Anica niova.[12]

 

Bilješke: 

[1] Kreć umjesto kćer. Disgrafija koja se pojavljuje u Gabrićevim upisima.

[2] Suvišno z.

[3] Sa Gmića.

[4] Vjerojatno trebalo Šimun.

[5] Martin. Ponovno zamjena slova uz ispuštanje jednog.

[6] Lapsunj.

[7] Trebalo je pisati Kata.

[8] Zamjena redoslijeda slova, kreć umjesto kćer

[9] Nije zabilježeno prezime.

[10] Godine su pisane na preskok, pa je očit naknadni upis.

[11] Nečitko. Zelkovića = Zeljkovića, ili Zezkovića.

[12] Njihova Ivanica, Ivanica Vučkovića.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar