REVIZIJA: Vlada HNŽ-a opet troši kako hoće

REVIZIJA: Vlada HNŽ-a opet troši kako hoće

Vlada Hercegovačko neretvanske županije (HNŽ) u tehničkom mandatu, nije se proslavila u revizorskom izvješću kad je u pitanju novac.

Naime, revizori navode kako u HNŽ još uvijek nije uspostavljena zajednička jedinica za internu reviziju koja će pokrivati sve proračunske organizacije prvog i drugog reda u sastavu kantona, što nije u skladu sa zakonima.

Uz to, raspodjela dijela tekućih transfera realizirana je na osnovu zahtjeva korisnika po odlukama Vlade, bez javnog poziva i kriterija za odabir korisnika i raspodjelu sredstava.

Dosljednost i kriteriji

Revizori navode i kako se prilikom raspodjele transfera za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima nisu dosljedno primijenili utvrđeni kriteriji. ”S određenim korisnicima transfera nisu zaključeni ugovori kojima se reguliraju međusobna prava i obveze, utvrđuje namjena korištenja sredstava i osigurava nadzor nad namjenskim utroškom.

Zbog toga ne možemo potvrditi da je osiguran nadzor nad utroškom sredstava i princip transparentnosti u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH i Zakonom o izvršavanju proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu”, stoji u revizorskom izvješću.

Revizori su se požalili kako nisu mogli potvrditi da je raspodjela kapitalnih transfera iz namjenskih sredstava od vodnih naknada za 2021. godinu u iznosu od 2.719.526 KM kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršena na osnovu kriterija utvrđenih programom utroška ovih sredstava.

Istodobno, sredstva tekuće rezerve Vlada Kantona odobravala je na osnovu zahtjeva korisnika i nisu se u svim slučajevima koristila za hitne i nepredviđene izdatke koji se pojave u toku budžetske godine, što nije u skladu sa zakonom.

Ceste bez natječaja, nepravična vozila

Među navedenim nepravilnostima su i te da za nabave radova tekućeg održavanja cesta u iznosu od 279.688 KM nije proveden postupak te da tenderska dokumentacija za nabavku usluga fizičkog i tehničkog osiguranja na nivou Kantona, kao i za nabavku vozila kod Ministarstva prometa i veza, nije pripremljena na način da se osigura pravična i aktivna konkurencija što nije u skladu za Zakonom o javnim nabavama.

Upozorava se opet kako na nivou kantona nije donesen kantonalni Zakon o šumama niti drugi akt kojim bi se regulirala oblast upravljanja šumama. U izvješću stoji kako se iz proračuna Kantona financira 108 korisnika, od čega je 11 ministarstava, 49 osnovnih škola, 27 srednjih škola, sedam pravosudnih institucija i 14 drugih korisnika.

Na 31. 12. 2021. godine u Kantonu je bilo 5.743 zaposlenih, od čega u ustanovama osnovnog obrazovanja 2.427, srednjeg obrazovanja 1.359, ministarstvima i organima uprave 1.624 i pravosudnim institucijama 333.

Raspodjela sredstava

Županijski proračun, upozoravaju revizori, nije usvojen u zakonskom roku, pojedini proračunski korisnici nisu uz proračunske zahtjeve dostavili obrazloženja financijskog plana.

“Zakonom o izvršavanju proračuna nije precizno uređen način izvršavanja tekućih transfera po vrstama i proračunskim korisnicima … nakon Izmjena i dopuna proračuna donesene su odluke Vlade o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 10.355.933 KM.

Najveća preraspodjela izvršena je Odlukom Vlade od 23. 12. 2021. godine, kojom je odobrena preraspodjela između korisnika i unutar korisnika u iznosu od 9.664.433 KM, s tim da nije dana struktura koliko se odnosi na preraspodjele unutar proračunskog korisnika, a koliko na preraspodjelu između proračunskih korisnika.

Na osnovu ove Odluke uvećana je pozicija drugih tekućih rashoda i ugovorene usluge za 9.094.680 KM (od čega za rashode po izvršnim sudskim rješenjima 7.689.180 KM i pripadajuće kamate i troškove spora 1.400.000 KM).

Nije prezentiran podatak koliko je preraspodjela izvršeno unutar korisnika i između proračunskih korisnika, zbog čega ne možemo potvrditi ni da su ispoštovana ograničenja za preraspodjelu utvrđena Zakonom o proračunima FBiH”, navode revizori.

Plaće i naknade

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu rashodi i izdaci iskazani su u iznosu od 251.736.704 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 238.937.303 KM, izdatke za nabavku stalnih sredstava 7.792.073 KM i izdatke za otplatu dugova 5.007.328 KM.

Najznačajnije učešće u ukupnim rashodima imaju izdaci za plaće i naknade plaća (51%) i tekući transferi (29%). Plaće i naknade troškova zaposlenih iskazane su u iznosu od 129.312.480 KM, a odnose se na bruto plaće i naknade plaća i naknade troškova zaposlenih. No, revizori upozoravaju kako nije donesen Zakon o plaćama i naknadama Kantona, kako je to predviđeno Zakonom niti su plaće i naknade usuglašene s federalnim Zakonom.

“Naknade troškova zaposlenih iskazane su u iznosu od 18.031.031 KM, od čega su: naknade za topli obrok (10.331.999 KM), prijevoz na posao i s posla (3.278.363 KM), regres za godišnji odmor (2.435.983 KM), otpremnine zbog odlaska u mirovinu (629.669 KM), pomoć u slučaju smrti (856.191 KM) i pomoć u slučaju ostalih bolesti (465.949 KM). Regres za godišnji odmor je isplaćen na osnovu Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora od 28. 6. 2021. godine, po zaposleniku 495 KM. Naknada je utvrđena u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku”, stoji u revizorskom dokumentu.

Ugovori o djelu

Dodaje se kako su izdaci za materijal, sitan inventar i usluge iskazani u iznosu od 18.176.114 KM, od čega su za: ugovorene i druge posebne usluge (7.744.899 KM), tekuće održavanje (2.649.881 KM), komunikaciju i komunalne usluge (2.436.031 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (2.078.399 KM), energiju (1.558.629 KM), usluge prijevoza i goriva (631.241 KM) i unajmljivanje imovine (613.337 KM).

“Za obavljanje poslova koji su sistematizirani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji nije provedena procedura u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Budući da se ugovori o djelu zaključuju za jasno definirane i konkretne poslove koji traju određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o obligacijskim odnosima, ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu za izvođenje poslova redovne nastave, ostalih redovnih poslova iz nadležnosti koji su sistematizirani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, niti za obavljanje poslova u kontinuitetu tokom cijele godine”, navedeno je.

Komisije

U pojedinim komisijama angažirani su zaposlenici, ali obračun naknade za rad zaposlenika u komisijama nije imao tretman  prihoda od nesamostalne djelatnosti, kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak31 i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, zbog čega nisu obračunati i uplaćeni propisani porez i doprinosi.

Sport

Dio transfera za kulturu i sport (520.000 KM) dodijeljen je na osnovu odluka Vlade, po javnom pozivu. Međutim, dio utvrđenih kriterija nije jasan i mjerljiv, niti je definirana dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost određenih kriterija.

Raspodjela dijela transfera za kulturu i sport u iznosu od 636.000 KM izvršena je po odlukama Vlade, bez javnog poziva, a Vlada nije utvrdila metodologiju dodjele sredstava.

“Iako je bio obavezan, dio korisnika nije dostavio izjave o fiskalnoj odgovornosti, a nismo se uvjerili da je Ministarstvo financija vršilo suštinsku provjeru dostavljenih izjava, odnosno provjeru vjerodostojnosti datih odgovora na odabranom uzorku i dostavljenih izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine, što je obveza propisana Zakonom o budžetima u FBiH i Pravilnikom o obliku i sadržaju, načinu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti”, navode revizori.

Vjerske zajednice

Također, raspodjela transfera vjerskim zajednicama (400.000 KM) izvršena je bez utvrđenih kriterija za odabir korisnika i utvrđivanja sredstava po korisniku.

Za izdvajanje iz tekuće rezerve za udruženja iz oblasti kulture i sporta (492.800 KM) i za vjerske zajednice (467.000 KM), osim zahtjeva za pomoć korisnika, nije prezentirana dokumentacija o načinu odabira korisnika i utvrđivanju visine sredstava, kao i da se radi o hitnim i nepredviđenim izdacima.

S korisnicima transfera neprofitnim organizacijama nisu zaključeni ugovori kojima bi se definirala međusobna prava i obveze, niti je prezentirana dokumentacija da je vršen nadzor nad utroškom sredstava. Jaffa i Marinada Između ostalog, navodi se kako sredstva za gospodarska društva „Jaffa-Komerc“ d.o.o. Mostar i „Marinada“ d.o.o. Mostar u ukupnom iznosu od 400.000 KM odobrena su iz tekuće rezerve na osnovu zahtjeva korisnika, bez priložene dokumentacije koja bi dokazala da se radi o hitnim i nepredviđenim izdacima, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona.

“Konstatiramo da nije bilo osnova za izdvajanje sredstava u namjene utvrđene ugovorima za nabavku repromaterijala, zaštitnih sredstava, mineralnih gnojiva, ambalaže, kao i izgradnju objekata za pogon sušenja voća i povrća”, navedeno je.

Revizori su utvrdili smo da se ne izdaju računi za korištenje prirodnih resursa, a potraživanja po osnovu koncesijskih naknada u Glavnoj knjizi trezora evidentiraju se samo na kraju godine. Zaključeno je i kako se potraživanja po osnovu koncesijskih naknada ne evidentiraju na osnovu relevantne. Uz to, zbog činjenice da prilikom pripreme tenderske dokumentacije ponuđačima nije omogućeno dostavljanje ponude za jedan, više lotova ili sve lotove, nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, niti je postupljeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Herceg bez zadrške

Podsjećamo, predsjednik Vlade Nevenko Herceg, imenovan na ovu dužnost 23. rujna 2015. godine uz koju je jedno vrijeme obavljao i zastupničku dužnost u Skupštini, nedavno je izjavio kako ”bez zadrške iskazuje ponos onim što na kraju evo drugoga mandata ostavljamo iza sebe”.

Vlada je pak krajem rujna ove godine pripremila dokumente Okvirnog proračuna za razdoblje 2022. – 2024. i 2023. – 2025. godine.  I ranije revizije Vlade, ali i ministarstava u HNŽ-u, pokazale su nepotpunu primjenu zakona kad je u pitanju trošenje novca.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar