UNESCO: Poziv za prijavu projekata u okviru Participacijskog programa za 2022. – 2023. godinu

UNESCO: Poziv za prijavu projekata u okviru Participacijskog programa za 2022. – 2023. godinu

UNESCO je otvorio Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2022. – 2023. godinu i to u pet glavnih oblasti: Obrazovanje, Prirodne znanosti, Društvene i humanističke znanosti, Kultura, Komunikacija i informiranje.

Uvjeti prijave:

  1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta.
  2. Okvir projekta: Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima UNESCO-a za pet glavnih programskih oblasti za period 2022-2025, koji su sadržani u sljedećem dokumentu:
Draft programme and budget 2022. - 2025.
  1. Trajanje projekta: krajnji rok za realizaciju odobrenih projekata je 31.12.2023. godine.
  2. Nivo projekta: državni, podregionalni (saradnja nekoliko zemalja iz istog geografskog područja, npr. zemlje Jugoistočne Evrope), regionalni (saradnja svih zemalja jedne regije) i međuregionalni (saradnja zemalja iz različitih regija).
Regije: Afrika, Arapske zemlje, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Karibi
  1. Budžet projekta: u skladu sa članom 13. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđena ograničenjaiznosafinansijskih sredstava, u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte državnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $28,000, a projekat regionalnog nivoa $38,000.

Za projekte podregionalnog ili međuregionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 2 (dva) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa II.

Za projekte regionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 3 (tri) pisma podrške od Državnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa III.

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu, modeli pisama podrške (Annex II i Annex III), tekst Rezolucije 39 C/61 (Annex IV), te dokument Benchmarks (Annex V) koji se preporučuje za korištenje prilikom pripreme projekta se mogu preuzeti ovdjehttp://mcp.gov.ba/data/Novi%20dokumenti/Skenirano/pp_2022_2023.pdf

Obrazac za prijavu popunjen na engleskom jeziku je potrebno dostaviti u štampanoj formi i u elektronskoj formi, na CD-u, do 7. februara 2022. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
Sa naznakom: Prijava na poziv za dostavu projekata za Participacijski program UNESCO 2022-2023 – “ne otvarati”

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033-492-598 ili email: jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba.

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima UNESCO-a, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar