BiH ima najneučinkovitiju javnu upravu u Europi

BiH ima najneučinkovitiju javnu upravu u Europi

Izvještaji financijske revizije ukazuju na to da većina institucija BiH nema usvojene strateške planove, koji su važan preduvjet za izradu kvalitetnog proračuna, zasnovanog na programima za realizaciju strateških ciljeva, zaključuju revizori.

Proračun institucija BiH u cijelosti ne odražava politike i prioritete Vijeća ministara BiH i Parlamenta BiH, navodi se u izvješću Ureda za reviziju institucija BiH na temu “ Planiranje proračunskih rashoda u institucijama BiH”.Sredstva nisu dobro isplanirana jer, smatraju revizori, svi planski dokumenti ne sadrže zajedničke ciljeve za odgovorne u institucijama BiH, odnosno definirani programi u planovima rada i u programskom proračunu nisu usuglašeni.
Također, proces pripreme državnog proračuna nije blagovremen, nedovoljno je transparentan, a za realizaciju definiranih ciljeva, programa i pripadajućih proračunskih sredstava nisu uvijek utvrđene jasne odgovornosti.
Nalazi revizije
Ono što je zapaženo prilikom revizije jeste i to da je dostupnost informacija o realizaciji programskih ciljeva ograničena. Izvještaji i informacije koji ukazuju na učinkovitost program i institucija su rijetke, a izvještaji o radu uglavnom ne pružaju informacije. Između ostalog, ministarstva i tijela Vijeća ministara nemaju uspostavljen nadzor i evaluaciju nad svim područjima za koja su odgovorna.
Ograničena dostupnost informacija imala je za posljedicu da programski rezultati nemaju skoro nikakav utjecaj na visinu budućih proračunskih alokacija.
-Bez informacija o programskim ciljevima i njihovoj realizaciji, odgovornim za pripremu i usvajanje proračuna gotovo je nemoguće pripremiti i usvojiti proračun koji će poticati efikasnost i efektivnost proračunskih izdataka, kažu revizori. Pored navedenog, u institucijama BiH rijetko su se poduzimale druge mjere za poticanje efikasnosti i efektivnosti proračunskih izdataka programa i institucija BiH.
Državni proračun od 2012. se nije mijenjao i iznosi oko 950 milijuna maraka. Ta suma mnogo je manja od onoga što traže institucije i što im je potrebno da bi čak normalno funkcionirali. Nikakvi novi projekti nisu mogući budući da se izdvajaju ista sredstva svake godine. Proračun institucija troši se na plaće i naknade uposlenih u javnoj upravi, a i pored toga što imamo, kako i sami zvaničnici kažu, previše uposlenih u institucijama, njihova učinkovitost je minimalna.
Neučinkovitost
Sve razine vlasti u BiH obavezali su se na razvijanje proračunskih procesa kako bi on postao učinkovit instrument politike. Od tada do danas nije učinjeno mnogo, a Svjetska banka je u zadnjim analizama navela kako BiH ima najneučinkovitiju javnu upravu u Europi. Indeks učinkovitosti javne uprave u BiH je 36,5 i najmanji je od svih europskih zemalja. Iza BiH pozicionirane su Moldavija i Ukrajina sa indeksom 40, Albanija sa indeksom 52, Srbija sa indeksom 58, Crna Gora sa indeksom 63 i Hrvatska sa indeksom 73.
– Izvještaji financijske revizije ukazuju na to da većina institucija BiH nema usvojene strateške planove, koji su važan preduvjet za izradu kvalitetnog proračuna, zasnovanog na programima za realizaciju strateških ciljeva, zaključuju revizori. Na koncu revizori zaključuju kako nalazi revizije ukazuju na to da svi potrebni mehanizmi za pripremu kvalitetnog proračuna nisu funkcionalno uspostavljeni.
Dnevni list

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar