Milijuni maraka dijeljeni bez kriterija

Milijuni maraka dijeljeni bez kriterija

Revizori navode kako su premijer i dva dopremijera dijelili sredstva bez kriterija i na osnovu zahtjeva pojedinaca ili udruga, kao i da izvješća o utrošku uglavnom nisu sačinjavana

Vlada Federacije u prošloj godini nije dosljedno poštovala odredbe Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o izvršavanju proračuna u dijelu koji se odnosi na korištenje i namjensko trošenje Tekućih rezervi.

Ovo je zaključaj iz financijske revizije Vlade FBiH za prošlu godinu koju je uradio Ured za reviziju institucija FBiH.

Proračunom i rebalansom proračuna FBiH za 2016. godinu sredstva Tekuće rezerve planirana su u iznosu od 5.155.000 KM. Posebnom odlukom izvršena je preraspodjela sredstava sa pozicije transfera drugim razinama vlasti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na poziciju Tekuće rezerve Vlade FBiH, čime je ista povećana za 50.000.000 KM.

Rezerve

Prema prezentiranoj dokumentaciji sredstva Tekuće rezerve su, u 2016. godini, realizirana u iznosu od 53.063.754 KM, i to 52.918.604 KM odlukama Vlade FBiH, 74.650 KM odlukama premijera, 30.500 KM federalnog ministra rada i socijalne skrbi i 40.000 KM ministrice financija. Rezerve su podijeljene na način da je 50.000.000 KM dano kao subvencija drugim poduzećima i poduzetnicima, za nabavku materijala i sitnog inventara 1.571.098 KM, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama 630.000 KM, za tekuće transfere drugim razinama vlasti 394.000 KM, nabavku opreme i stalnih sredstava u obliku prava 105.000 KM, tekuće transfere pojedincima 100.000 KM, ugovorene usluge 77.172 KM, subvencije javnim poduzećima 25.000 KM i bruto plaće i doprinose 16.334 KM.

Sredstva su ponovno utrošena za rashode koji su već poznati poput imunizacije, donacija udruženjima i neprofitnim organizacijama, za nabavku uniformi policiji, za sportske kolektive i slično.

– Pojedine odluke Vlade FBiH o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve imale su posredan utjecaj na odobravanje, način realizacije i iskazanu visinu sredstava tekućih transfera koji su realizirani bez prethodno ispunjenih uvjeta propisanih programima

utroška sredstava transfera, stoji u revizorskom izvještaju. Revizori navode kako su premijer i dva dopremijera dijelili sredstva bez kriterija i na osnovu zahtjeva pojedinaca ili udruga, kao i da izvješća o utrošku uglavnom nisu sačinjavana.

Transferi

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je u dijelu koji se bavi tekućim i kapitalnim transferima utvrdio da je u prošloj godini na ovoj poziciji utrošeno oko 900 milijuna maraka, te da postoji veliki broj nepravilnosti kod dodjele tih sredstava krajnjim korisnicima.

Provedenom revizijom financijskih izvještaja kod većine proračunskih korisnika utvrđeno je da kriteriji za raspodjelu sredstava, koji su sastavni dio programa utroška sredstava, nisu mjerljivi zbog čega se bodovanje i odabir korisnika transfera nisu vršili transparentno, a koji su kao takvi usvojeni odlukama Vlade FBiH.

Također određenim programima već je unaprijed utvrđen iznos sredstava za raspodjelu po korisnicima, a kriteriji za odabir programa i raspodjelu sredstava nisu primjereni i odgovarajući za pojedine vrste transfera i programe utroška sredstava transfera kojim su isti utvrđeni.

-Sredstva rezerve ili interventna sredstva, čine značajan dio sredstava planiranih programima utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera Proračuna FBiH, a raspodjela istih vrši se bez primjene propisanih kriterija za raspodjelu sredstava, stoji u izvješću.

Revizori zaključuju da se zbog navedenog u postupku revizije nije mogao prihvatiti i potvrditi dati broj bodova niti su se utvrđeni kriteriji, u većini slučajeva, koristili za raspodjelu sredstava korisnicima.

– Obzirom na navedeno, iako programe utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera donosi Vlada, na prijedlog proračunskih korisnika, ista nije izvršila suštinsku analizu svih elemenata programa utroška sredstava, a naročito kriterija za raspodjelu, stava su revizori. Podsjećaju i kako se sredstva rezerve ili interventna sredstva planirana programima utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera raspoređuju na osnovu odluka ministara, po pojedinačnim zahtjevima potencijalnih korisnika, najvećim dijelom bez upotrebe kriterija za raspodjelu i prijave potencijalnih korisnika na javni poziv.

– Obzirom da interventna sredstva imaju karakter rezerve, a kako ministri ista raspoređuju krajnjim korisnicima, uglavnom bez primjene kriterija, može se zaključiti da je ovakav način raspodjele sredstava kroz Programe utroška i Zakon o izvršavanju proračuna ministrima dao veće pravo nego što je to predviđeno Zakonom o proračunima u FBiH, zaključuju federalni revizori naglasivši i to da ne postoji osnov za planiranje sredstava rezerve.

Revizijom je utvrđeno da se neprofitne organizacije, među koje spadaju i političke stranke, najvećim dijelom financiraju iz proračuna, koji u određenim slučajevima čine preko 50 posto ukupnih prihoda navedenih organizacija, te se ne može potvrditi opravdanost i osnovanost financiranja neprofitnih organizacija iz proračunskih sredstava. U izvješću koji se odnosi na kapitalne transfere navedeno je i kako krajnji korisnici nisu dostavljali ni izvješća o utrošku sredstava, odnosno, izvješća se dostavljaju samo da se zadovolji forma.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo

Dnevni list

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar