Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Tablica je nastala sistematizacijom podataka objavljenih u priređenom opširnom popisa Kliškog sandžaka iz 1550. i popisa timara mustahfiza tvrđava Kliškog sandžaka iste godine.[1] Popis timara spahija u prvoj, dopunjuje popis timara mustafhiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz iste godine u drugoj tablici.

 

Timari spahija Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami,                  pripadnici vojnog reda u tom selu stanovnici
muslimana kršćana
kuća neoženjenih baština kuća baština
ZEAMETI ZAIMA U LIVI KLIS
zeamet vojvode Bešareta selo Štit (Šćit) 58 39 8 7 19
čair Dobro Polje u posjedu stanovnika sela Šćit
čifluk Ivana, sina Vukotina u selu Šćit. 1
TIMARI SPAHIJA U LIVI KLIS          
Nahija Livno            
Arnauta Hamze sela Ravnica 10 1 1 2 1
Nahija Rama            
timar Bosna Alije selo Duzi (Duge) 15 6 11 1 19
vojnuci 2
čifluk Kurda, baština Radoja Vukčića u selu Duzi (Duge) 1
čifluk Ivana i Šimuna, sinova Raljinih, baština Varkovića u selu Varvara. 1
čifluk Mustafe i Muruveta, njive Lisičje, Krnježnica i Kruja u selu Rebca.
timar Bosnalu janičara Jusufa selo Dolnja Vas ( Donja Vast) 24 15 9 3 22
čifluk spahije Sinana, vojnučke zemlje u selu Dobriše (Dobroša) 1
Iskendera, sina Alije Vilića selo Višnjani 21 2 2 3 6
vojnuci 2 1 2
timar Šehsuvara selo Ljubunci 18 9 2 4 18
vojnuci 3 5 4
akindžije 1 1
čifluk Muse, sina Ahmedova u selu Ljubunci 1
Mezra Tuhobić, u posjedu sela Trebidnić, pripada Rami 2 1 3
Mehmeda, sina Rustemova selo Aksovići (Sovići) 30 3 5 19 15
timar Hamze selo Proslap 4 2 9 9
akindžije 1
selo Izgradje 15 6 1 3 14
timar Mustafe selo Podbor 3 2 9 4
martolosi 1 2
vojnuci 2 3 1
timar Husejna selo Orašica (Orašac) 9 8 3 8 9
čifluk Murada, sina Markova. njive i čairi: Podvinci, Zgočnica, Ravna Jahtovica, Unica i Galica, Sukaš Vrh i Stup 1
čifluk Malbaše, kćeri Noge, baština Radonje u selu Orašica 1
čifluk Muruveta, njive: Kutin, Nileš, Ripački Stup, Karlovina s Krstacem, Bladce i Podbezlje. 6
timar Mustafe selo Jaklić (Jaklići) 2 8 7
martolosi 3 6
čiflu Ilijasa, s. Jusufova; 1/3 baštine Borčina i dio njive Ludhan 1
čifluk Hasana, s. Markova; baština u selu Jaklić i njiva Stup 1
selo Šlimci (Šlimac)
martolosi 1 1
vojnuci 5 5 5
čifluk vojvode Murada Evrenosova, pripada Kupresu, mezra Jaklić
čifluk Muruveta, Zemlje Osojnica koje se vežu za zemlje u selu Ribnica
timar Bosna Nesuha čifluk Hamze, sina Cvitojeva u selima Seljani i Šinik na ispiasištu Pričin, čairi i ispasišta sela Seljani, Šinik i Lug
Selo Gornji Šinik, pripada Rami 14 8 4 8 9
njiva Kobilje, vinogradi: Dolac, Vijatac, Dragšin i Sovinor
čifluk Hizira, s. Balabanova i Vojina, s. Radinova, baština Ivaniša, sina Radovčeva u selu Proslap 1 1
čifluk Hasana, sina Alijina, baština Juraja, sina Petrova, u selu Proslap 1
čifluk Mustafe, Hasana, Ferhada i Husejna, sinova Ilijasovih, ranije mezra Popovina 1
Sulejmana, sina Čaprazlu Mehmeda selo Seljani 19 4 1
njive: Čelanak, Gunjak, Vudoga, Jelica, Slinice, Međutloci, Vešište i suhi Gradac, u blizini Prozora.
timar Sefera selo Aksovići (Sovići), dio sela Krajičić (vj. Kranjčići)
timar Muse selo Gornji Šinik
Nahija Neretva            
Mustafe, novog muslimana selo Ustirama, pripada Neretvi 35 8 4 22
timar Isa Balije selo Slatina, pripada Neretvi 16 1 8
vojnuci 1
timar Hadži Mehmeda selo Ploča, pripada Rami 6 1
čifluk Husejna, sina Jurjeva i Alije Ivankova, zemlja u selu Aksovići
čifluk Mustafe, Jusufa i Ibrahima, baština Hrvatinić u selu Kuti (Kute) 1
timar Mustafe, sina Hamzina Kvaćine (Kovačići jugozapadno od Prozora?) 1
dio čifluka Vesela Straža, Gornja Višnjica; dio čifluka Iskender-paše
timar Širmerda selo Ripci, dio sela Doljani
Nahija Uskoplje
timar Mehmeda čifluk Stipana, sina Ivkova, u selu Proslap, njiva Luka i pusta šuma 1
selo Dobriša (Dobroša) 3
timar Ferhada selo Ustirama

 

 

 

Timari posadnika tvrđava Čifluk, zemlje i (ranije) baštine u Rami,

 pripadnici vojnog reda u tom selu

stanovnici
muslimana kršćana
kuća neoženjenih baština kuća baština
Timari mustafhiza tvrđave Prozor
timar Ferhada, dizdara tvrđave Prozor selo Skrobućani, pripada Rami 9 3 5 5
vojnuci 2
martolozi 1
selo Sopot, pripada Rami 1 2 2
martolosi 2
čifluk Matija i Jurja u selu Sopot, baština Birosalića? rajinskih sinova s martološkom zemljom u Sopotu, i vinogradom u selu Dušković? 1 4
čifluk Grgura i Blaža, sinova Radivoja u selu Sopot, zemlje zvane Krčinci i Trebetin? Dol
Emiršaha, ćehaje tvrđave Prozor i posadnika Hasana kasaba Prozor, džemat muslimana 34
mesdžid Okomuš Mustafe u kasabi Prozor
varoš Prozor, džemat raje, muslimana i nemuslimana 27 15 1 6
6 vrtova, 1 vinograd, obradivo zemljište u blizini tvrđave Prozor, ispasište, 2 njive: Dorinci? i gajevi oko brda Hojtan?
timar mevlana Turguta, imama tvrđave Prozor čifluk mevlana Turguda, hatiba džamije u tvrđavi Prozor i zemlja na lokalitetu Podastranje i livade na jajlaku Štrbina
crkva u blizini sela Kovačevo Polje, pripada Rami
čifluk Džafera i umrlog mu brata Mehmeda, i Mustafinih sinova …, od davnina baština Pavela i (Tizovana?) u selu Ošljani 1 5
čifluk Kasimovih sinova Hasana i Mustafe, i Hasanovih sinova Husejna i Nesuha, baština po imenu Dobretina 1
čifluk Dobrešinih sinova Jurja, Marka, Šimuna i Martina, sa stavke Husejna i Kasima, imama tvrđave, baština Mihovila sina Vukića u Kovačevu Polju, raje u selu Jelovci.
timar Hasana, sina Mustafe, posadnika selo Druženović (Družinovići), pripada Rami 2
vojnuci 1 2
čifluk Andrije, Bartola i Radina, sina Miloša, baština Radinčića, drugo ime Mravinčić (?) 2
čifluk Jerolimovih sinova Jusufa i Alije, i Petrijevog sina Ismaila, baština u selima Šlimci i Druženović 2
mevlana Turguta,fakiha (pravnika), hatiba džamije u tvrđavi Prozor, i Mustafe posadnika selo Kovačevo Polje, pripada Rami 20 10 6 3 9
njive: Dvorište, Kamenica i Crepljak, Stupna, Borkovina?, Višnjica, Podhrastje, Podrajinci, Ponikve?, Radoja?, Vita?, Kolovina?, 1 livada i 1 mllin. Njive
Turhana, Hadžije?, sina Mehmedova i Ilijasa sina Mehmedova selo Pećina, pripada Rami 11 3 2 1 12
vojnuci i martolosi 1 2 3
vinograd Visošinci? i napuštena zemlja Podklapac?, u vlasništvu Mustafe, sina sarača Alagoza
čifluk Alije, sina Iskendera, ranije baština Benović? u selu Dobriše (Dobroša) 2
dio sela Lapsunj, u selu Stomor, pripada Rami
selo Lapsunj, martolosi 1
timar Alija, sina Mehmeda, Mustafe i Hasana sina Mustafinog selo Varvara, pripada Rami 10 3 2 9 1
prihod od (ulovljene) ribe na rijeci Rami, od izvora do mosta Donja Kladica, nasuprot selu Kovačevo Polje
čifluk Behrama i Mehmeda, sinova Balija, baštine Radivoja i Dragića u selu Gmić (Gmići)
Timari mustafhiza tvrđave Susid
Mustafe, ćehaje tvrđave Susid dio sela Trštan (Trišćani), pripada Rami
Husejna buljubaše, i Hidra selo Trštan (Trišćani), pripada Rami 10 3 1 7 6
Umura tobdžije, i Abdurahmana selo Luka, pripada Rami 6 4 1 5 6
Durmuša i Jusufa selo Lug, pripada Rami 15 4 1 6
Timari mustafhiza tvrđave Akhisar
Mahmuda, dizdara tvrđave Akhisar selo Kalenčić, pripada Rami 24 3 3 1 8
čifluk Mustafe i Murada, sinova Karagoza, Vukojeva baština u selu Kalenčić 1
Mustafe, Hasana, Hidra i Balije selo Hlapović, pripada Neretvi 29 11 2
selo Istupštanica (Tošćanica), pripada Neretvi 11 5 2
Omera, Osmana, Ferhada i Iskendera čifluk Hasana spahije i sinova Kara-hodže: Alije, Arslana, Tumuršaha i Balija, zemljište Oković/Ivković? u okolici tvrđave Prozor 4
mevlana Muslihuddina, imama tvrđave Akhisar selo Kućani, pripada Neretvi 5 1
selo Stugir, pripada Neretvi (pored Kućana) 12 2 3
timar Alije i Bekira, sina Hamze selo Borovnica, pripada Rami 14 12 2 3
njiva Izgonac?, 3 vinograda: Gujanica, Okrugla i još 1
čifluk Mal-baše, kćeri Gümüs-boga-e, baština Vučića u selu Borovnica 1
selo Doljani, pripada Neretvi 27 8 7 20 21
Timari mustafhiza tvrđave Gölhisar
timar Gazije selo Varvara, martolosi – nije naveden broj
Timari mustafhiza tvrđave Sokol
timar Mustafe čifluk Hasana, Novaka, Mihovila i Dejaneša, pripada Rami, zemljišta u selu Gorica, baština Radojine, vinograd Orahovica i zemljište Duković?
Timari mustafhiza tvrđave Sinj
Mehmeda, Duraka i Alije selo Lapsunj, pripada Rami 5 3 3 11
selo Stomor, pripada Rami 11 3 2 6
Mehmeda, zapovj. buljuka, drugog Mehmeda i Osmana selo Crmšanica, pripada Rami 20 7 2 6
timar Alije, Duraka, Ramadana, Tanriverdija, Mustafe i Salke selo Runibuk (Rumboci), pripada Rami 15 7 8
martolosi 3 6 29 3
čifluk Grgurovih sinova Radiča i Martina, Mihovilovih sinova Ahmeda i Alije, Radakovih sinova Juraja i Martina, i Nesuha, novog muslimana, ranije Vukmirova baština u selu Runibuk (Rumboci)
čifluk Pavka, sina Mihovila, baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk (Rumboci)
baština Bilića Tešetića? u selu Runibuk u ruci Fersada, sina Pavka 1
čifluk Stipana, sina Grgura, njegova i Vukašinova baština
Timari mustafhiza tvrđave Knin
Alije, dizdara tvrđave Knin selo Krajinčić, pripada Rami (vj. Kranjčići) 37 10 3 10
čifluk Jusufa i Karagoza, sinova Jakuba, pripada Rami 1
selo Eksević, pripada Rami, u timaru Sefera Spahije
topdžije Oruča selo Ripci, pripada Rami 5 1 9 1
Habiba i Hasana selo Gorica, pripada Rami 12 8 1 6
Tur-Alije, imama Mustafe, Mustafe ajezidovog i Musa-e Alijinog selo Ričica, pripada Rami 23 5 2 7
selo Dolna Šibenik, pripada Rami 11 2 3 10
Vinogradi Poddubnica, Ravne i Strana, Ferhad-age dizdara tvrđave Prozor
selo Uzdol, pripada Rami 3 11
vojnuci 1 2 2 2
Ramadana, Mezida i Kurda Selo Skrabonos, pripada Neretvi 9 4 4 8
Timari mustafhiza tvrđave Nečven
timar Hasana, sina Husejna, ćehaje utvrde selo Gmić, martolosi 2 5
čifluk Mustafe, Sulejmana, Ejnehana, Balija, Bajazida, Isa i Balija, zemlja Ripje? koju su kupili u selu Uzdol 9
timar Abdul-dželila selo Sel/j/ani, pripada Rami 7 2 1 4
timar Mustafe selo Lizoperci, pripada Neretvi 12 4 6 1 10
timar Kurda selo Ošljani, vojnuci 3 2 2

 Izvori: 

[1] Fehim Dž SPAHO, Ahmed S. ALIČIĆ (prir.), nav. dj. 123.-126., 143.-145., 165.-175., 180.-206., 225.-227., 247.-249., 305.-311., 366.-367., 374.-375. Fazileta HAFIZOVIĆ (prir.), nav. dj., 77.-108., 117.-118, 133., 139.-141., 151.-152., 167.-169., 210., 226.-233., 322.-323., 373.-377., 391.-400., 479.-483., 489.-493., 501.-514., 552.-554., 570.- 579.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar