Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u okviru Javnog poduzeća “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, na radna mjesta kako slijedi:

I Radna mjesta:

Vozač autobusa……………………………6 izvršitelja

II Opis poslova

 • Prijevoz putnika u linijskom i izvanlinijskom prometu;
 • Vodi putne naloge, prati potrošnju goriva;
 • Uredno vodi kontrolni list, izdaje i kontrolira vozne karte pri ulasku putnika u autobus;
 • Čišćenje, pranje vozila i pripreme vozila prije polaska na liniju;
 • Brine se o osiguranju  potrebnog alata na vozilu, pomoćne opreme ,dužan je da kontrolnoj  službi  uredno i pristojno omogućiti  kontrolu  voznih karata;
 • Vodi računa o isteku šestomjesečnog  i godišnjeg tehničkog pregleda  i registraciji vozila

Obavezan je uredno, savjesno blagovremeno i kvalitetno  obavljati poslove na koje je raspoređen, a zavisno od potreba procesa rada obavljat će i druge poslove po nalogu direktora .

 

III Opći uvjeti

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života;
 • Da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.

IV Posebni uvjeti

 • Najmanje srednja stručna sprema- vozač motornih vozila, ili srednja stručna sprema IV. ili III. stupnja (SSS; VKV ili KV);
 • Najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
 • Položen državni ispit za vozače motornih vozila;
 • Vozačka dozvola D kategorije;
 • Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;
 • Posjedovanje komunikacijskih sposobnosti i pozitivnih ranih navika.

V Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili  CIPS-ova lična karta;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Dokaz o stručnoj spremi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
 8. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

VI Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Povjerenstvo za provođenje natječajne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva, u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, a isti će biti na probnom radu u trajanju od 3 mjeseca, sa početkom probnog rada u skladu sa potrebama Društva.

VII Podnošenje prijava

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Dnevnom listu” Mostar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično, ili poštom na adresu:

JP “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Prozor ( Poštanski pretinac br.5.)

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme”- NE OTVARATI

 

konkurs1
konkurs2
konkurs3

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing